Rectificatie

Brussel – Regie der Gebouwen - CHINEES PAVILJOEN - Bewakingsdiensten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Nationaal identificatienummer
0208.312.646_26962
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Latifa Souabi
Telefoon
+32 471761126
E-mail
Latifa.Souabi@buildingsagency.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.buildingsagency.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332102

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Brussel – Regie der Gebouwen - CHINEES PAVILJOEN - Bewakingsdiensten

Referentienummer: BRU-2019-220145-Gardiennage-LS-01-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79713000 - Bewakingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Brussel – Regie der Gebouwen - CHINEES PAVILJOEN - Bewakingsdiensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-503255

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

De opdracht is geannuleerd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1774 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!