Европейска комисия, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Rectificatie

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията за създатели на политики и изследователи: Подкрепа и обмен относно радикализацията

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, HOME — Migration and Home Affairs, HOME.E.4 — Union actions and Procurement
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Rue du Luxembourg 46
Град
Brussels
Пощенски код
1000
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
-
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес: https://ec.europa.eu/home-affairs/index_en

Адрес на профила на купувача: -

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията за създатели на политики и изследователи: Подкрепа и обмен относно радикализацията

Референтен номер: HOME/2020/OP/0001

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код: 79000000 - Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана

Допълнителен CPV код: -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Техническа подкрепа за предотвратяване и борба с радикализацията за създатели на политики и изследователи: подкрепа и обмен относно радикализацията.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02-06-2020

VI.4.6) Препратка към оригиналното обявление

Влизане в TED eSender: -

Потребителско влизане в TED eSender: -

Справка за обявления: -

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 089-211224

Дата на изпращане на оригиналното обявление:

Раздел VІI: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Препратка към оригиналното обявление

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган : не

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган: не

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
24-06-2020 16:00
Да се чете:
08-07-2020 16:00

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
26-06-2020 11:00
Да се чете:
10-07-2020 11:00

Друга допълнителна информация

-