Rectificatie

Openbare procedure voor bewakingsdiensten van het gebouw van de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Fin Afdeling Aankopen
Nationaal identificatienummer
0308.357.159_24900
Postadres
North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
michael.debande@minfin.fed.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://finances.belgium.be/fr/marches_publics

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334986

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Openbare procedure voor bewakingsdiensten van het gebouw van de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik.

Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2019/005-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79713000 - Bewakingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Openbare procedure voor bewakingsdiensten van het gebouw van de FOD Financiën in de Rue de Fragnée 2 te 4000 Luik.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-03-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-506496

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 049-112611

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-03-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen/Antwoorden

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!