Európai Parlament, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos szakértői tevékenységek (1. tétel), határellenőrzések, menekültügy és migráció (2. tétel), valamint büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés (3. tétel)

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Parlament, Official Mail Service
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Rue Wiertz 60
Város
Brussels
Postai irányítószám
1047
NUTS-kód
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
Michael Alexander Speiser
Telefon
+32 22832475
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://www.europarl.europa.eu

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:   A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggel kapcsolatos szakértői tevékenységek (1. tétel), határellenőrzések, menekültügy és migráció (2. tétel), valamint büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés (3. tétel)

Hivatkozási szám:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   79100000 - Jogi szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   RD11

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

A keretszerződés a következőkre terjed ki: különféle aktuális és felmerülő kérdésekkel kapcsolatos független szakértői tanácsadás biztosítása az alábbi területekkel kapcsolatos horizontális kérdésekre vonatkozóan:
— szabadság, biztonság és jogérvényesülés, alapvető jogok és állampolgárság (1. tétel),
— határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák (2. tétel), valamint
— büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés (3. tétel).

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   igen

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:   3.000.000,00

Pénznem:   EUR


II.2) Meghatározás Rész száma: 1

II.2.1) Elnevezés

A szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdések

Rész száma:   1

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79100000 - Jogi szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

A teljesítés fő helyszíne:   Európai Parlament, Brüsszel.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A tervezett szolgáltatási keretszerződés a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) munkáját kívánja támogatni az Európai Parlamentben, lehetővé téve számára tanulmányok, tájékoztató anyagok megrendelését, az Európai Parlament rendezvényeinek külső szakértők általi támogatását stb. a Bizottság hatáskörébe tartozó területeken.
A szolgáltatási keretszerződések alapján szakvéleményeket kell készíteni eseti igények szerinti, korlátozott és előre meghatározott idő alatt elkészített, különböző hosszúságú dokumentumok formájában. Az írásbeli tanácsadáson túlmenően a szolgáltatási keretszerződés alapján egyéb kapcsolódó szolgáltatásnyújtásra is sor kerülhet. Ilyen lehet például a vezető szakértők részvétele a bizottsági értekezleteken, előadások megtartása, illetve szükség esetén az Európai Parlament rendezvényeinek külső szakértők általi támogatása. Kizárólag a szolgáltatók viselik a tudományos felelősséget munkájuk eredményeit illetően.
1. tétel: (A szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdések):
Az EUMSZ nagy jelentőséget tulajdonít a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakításának. Az Alapjogi Charta, amely jelenleg jogilag kötelező erejű az EU-ra nézve, megerősítette az alapjogokat, valamint az alapvető és állampolgári jogok rögzítésre kerültek az EUSZ 2., 3. és 9–12. cikkében, az EUMSZ 15., 16., 18–25. cikkében és a Chartában.
Az 1. tétel többek között, de nem kizárólagosan az alábbi szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdésekre vonatkozó valamennyi témával kapcsolatos szakértői tevékenységre terjed ki:
• az alapvető jogok védelme az EU-ban (beleértve a gyermekek jogait), tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára, az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának, illetve az egyéb illetékes igazságügyi szervek ítélkezési gyakorlatára; és
• az Európai Uniónak az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezményhez történő csatlakozása;
• a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget érintő intézményi kérdések, beleértve az uniós intézmények, valamint az EU és tagállamai közötti feladat- és hatáskörmegosztást;
• a szabadság és a biztonság egyensúlyának és a rendkívüli intézkedések alkalmazásának átfogó értékelése;
• az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége;
• a „Jogok, egyenlőség és állampolgárság” program (2014–2020) és az azt követő, az alapvető jogok, a megkülönböztetésmentesség és az állampolgárság támogatására irányuló további jövőbeli alapok;
• az uniós állampolgárság, beleértve a mozgás szabadságát;
• a megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozó elsődleges és másodlagos jogszabályok, a kisebbségek helyzetét is tartalmazóan;
• a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem;
• átláthatóság és dokumentumokhoz való hozzáférés;
• személyes adatok védelme, ideértve az európai adatvédelmi biztost is.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár - Súlyszám:   30 %

Minőségi kritérium - Név:   Az alapcsapat és a szakértői bázis összetétele  / Súlyszám:   21 %

Minőségi kritérium - Név:   A megpályázott tétel értelmezése  / Súlyszám:   14 %

Minőségi kritérium - Név:   Módszertan  / Súlyszám:   10,5 %

Minőségi kritérium - Név:   Munkaszervezés  / Súlyszám:   24,5 %

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-


II.2) Meghatározás Rész száma: 2

II.2.1) Elnevezés

Határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák

Rész száma:   2

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79100000 - Jogi szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

A teljesítés fő helyszíne:   Európai Parlament, Brüsszel.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A tervezett szolgáltatási keretszerződés a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) munkáját kívánja támogatni az Európai Parlamentben, lehetővé téve számára tanulmányok, tájékoztató anyagok megrendelését, az Európai Parlament rendezvényeinek külső szakértők általi támogatását stb. a Bizottság hatáskörébe tartozó területeken.
A szolgáltatási keretszerződések alapján szakvéleményeket kell készíteni eseti igények szerinti, korlátozott és előre meghatározott idő alatt elkészített, különböző hosszúságú dokumentumok formájában. Az írásbeli tanácsadáson túlmenően a szolgáltatási keretszerződés alapján egyéb kapcsolódó szolgáltatásnyújtásra is sor kerülhet. Ilyen lehet például a vezető szakértők részvétele a bizottsági értekezleteken, előadások megtartása, illetve szükség esetén az Európai Parlament rendezvényeinek külső szakértők általi támogatása. Kizárólag a szolgáltatók viselik a tudományos felelősséget munkájuk eredményeit illetően.
2. tétel (Határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák):
Az EUMSZ 67. cikkének (2) bekezdésében és a 77–80. cikkében foglaltak szerint, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 14., 18. és 19. cikkében foglaltak szerint az EU célkitűzései a következők: a személyek belső határokon történő ellenőrzések alóli mentességének biztosítása, valamint közös menekültügyi, bevándorlási politika és a külső határokkal kapcsolatos, a tagállamok közötti szolidaritáson alapuló, a harmadik országbeli állampolgárokkal szemben méltányos politika kidolgozása.
A 2015-ös európai migrációs stratégia 4 szakpolitikai területre terjed ki: az illegális bevándorlás ösztönzőinek csökkentésére, a határigazgatásra (életmentés és a külső határok biztosítása), erőteljesebb menekültügyi politika kidolgozására, és az előírásoknak megfelelő bevándorlásra irányuló új politika kidolgozására, beleértve az integrációs politikákat is.
A menekültügyi politika az EU egyik közös politikája, melynek célja egy olyan közös rendszer létrehozása, amely egységes jogállást és egységes eljárásokat foglal magában a nemzetközi védelemre vonatkozóan. A 2016 májusában és júliusában közzétett jogszabálycsomagokkal megindult a közös európai menekültügyi rendszer „harmadik szakasza”.
A legális migráció területén meglévő jogszabályok jelenleg REFIT-értékelés alatt állnak.
A határigazgatási politika terén jelentős fejlesztések történtek az EU-ba irányuló, vegyes összetételű migrációs áramlások, valamint a biztonsággal kapcsolatos fokozott aggodalmak következtében, amelyek új tevékenységi időszakot indított meg.
A 2. tétel a határellenőrzésekre, a menekültügyre és a migrációra vonatkozó valamennyi kérdéssel, többek között az alábbiakkal kapcsolatos szakértői tevékenységre terjed ki:
• nemzetközi védelem, beleértve az áthelyezést és az áttelepítést;
• legális migráció, beleértve a származási országokkal való együttműködést és az integrációs politikákat;
• illegális migráció, beleértve a visszatérést és a visszafogadást;
• határigazgatás, beleértve az integrált határigazgatást a külső határokon, valamint az „intelligens határellenőrzés” koncepcióját;
• Schengen, beleértve a rövid és hosszú távú tartózkodásokra vonatkozó vízumpolitikát;
• a menekültügy és a migráció területén működő ügynökségek;
• a menekültügy és a migráció területére irányuló releváns források;
• az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának, illetve az egyéb illetékes igazságügyi szervek vonatkozó ítélkezési gyakorlata.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár - Súlyszám:   30 %

Minőségi kritérium - Név:   Az alapcsapat és a szakértői bázis összetétele  / Súlyszám:   21 %

Minőségi kritérium - Név:   A megpályázott tétel értelmezése  / Súlyszám:   14 %

Minőségi kritérium - Név:   Módszertan  / Súlyszám:   10,5 %

Minőségi kritérium - Név:   Munkaszervezés  / Súlyszám:   24,5 %

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-


II.2) Meghatározás Rész száma: 3

II.2.1) Elnevezés

Büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés

Rész száma:   3

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79100000 - Jogi szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

A teljesítés fő helyszíne:   Európai Parlament, Brüsszel.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A tervezett szolgáltatási keretszerződés a Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) munkáját kívánja támogatni az Európai Parlamentben, lehetővé téve számára tanulmányok, tájékoztató anyagok megrendelését, az Európai Parlament rendezvényeinek külső szakértők általi támogatását stb. a Bizottság hatáskörébe tartozó területeken.
A szolgáltatási keretszerződések alapján szakvéleményeket kell készíteni eseti igények szerinti, korlátozott és előre meghatározott idő alatt elkészített, különböző hosszúságú dokumentumok formájában. Az írásbeli tanácsadáson túlmenően a szolgáltatási keretszerződés alapján egyéb kapcsolódó szolgáltatásnyújtásra is sor kerülhet. Ilyen lehet például a vezető szakértők részvétele a bizottsági értekezleteken, előadások megtartása, illetve szükség esetén az Európai Parlament rendezvényeinek külső szakértők általi támogatása. Kizárólag a szolgáltatók viselik a tudományos felelősséget munkájuk eredményeit illetően.
3. tétel (Büntetőügyekben folytatott és igazságügyi és rendőrségi együttműködés):
Az EUMSZ 82–86. cikkében foglaltak szerint a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az ítéletek és bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elvén alapul, és magában foglalja a tagállami jogszabályok közelítését célzó intézkedéseket is számos területen.
Az EU-n belüli határellenőrzések fokozatos megszüntetése jelentős mértékben elősegítette az uniós polgárok szabad mozgását, azonban a bűnözők országokon átívelő tevékenykedését is megkönnyítette. A határokon átnyúló bűnözéssel kapcsolatos kihívások kezelése érdekében a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség a büntetőügyekben folytatott együttműködést előmozdító intézkedésekre is kiterjed. A kiindulópontot a kölcsönös elismerés elve jelenti. A transznacionális bűnözés elleni küzdelemre vonatkozóan és az áldozatok, gyanúsítottak és fogvatartottak jogainak az Európai Unió egész területén való védelmének biztosítására irányuló konkrét intézkedések kerültek elfogadásra.
Az EUMSZ 87–89. cikkében foglaltak szerint a rendőrségi együttműködés legfontosabb eszköze Európai Rendőrségi Hivatal (Europol), amely a kiterjedt európai belső biztonsági struktúra központi eleme. Az együttműködés és a szakpolitikák kidolgozása még folyamatban van, különös figyelmet szentelve a páneurópai fenyegetések és bűnözés elleni hatékonyabb küzdelemnek, és annak, hogy ez az alapvető jogok tiszteletben tartásával és az adatvédelmi szabályok betartásával történjen.
A hatékony rendőrségi együttműködés az Európai Uniónak az alapvető jogok tiszteletben tartásán alapuló, a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséggé alakításának egyik alapvető eleme. A határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés –a rendőrség, a vámhatóságok és egyéb bűnüldöző szolgálatok bevonásával – a bűncselekmények EU-n belüli megelőzésére, felderítésére és kivizsgálására irányul. Ez az együttműködés a gyakorlatban főként a súlyos bűncselekményeket (szervezett bűnözés, kábítószer-kereskedelem, emberkereskedelem, kiberbűnözés) és a terrorizmust érinti.
A 3. tétel a büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködésre vonatkozó valamennyi kérdéssel, többek között az alábbiakkal kapcsolatos szakértői tevékenységre terjed ki:
• igazságügyi együttműködés büntetőügyekben, beleértve a terrorizmus elleni együttműködést;
• rendőrségi együttműködés, beleértve a terrorizmus elleni együttműködést;
• a büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés területén működő ügynökségek;
• a büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés területére irányuló releváns források;
• az Európai Unió Bíróságának és az Emberi Jogok Európai Bíróságának, illetve az egyéb illetékes igazságügyi szervek vonatkozó ítélkezési gyakorlata.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

Ár - Súlyszám:   30 %

Minőségi kritérium - Név:   Az alapcsapat és a szakértői bázis összetétele  / Súlyszám:   21 %

Minőségi kritérium - Név:   A megpályázott tétel értelmezése  / Súlyszám:   14 %

Minőségi kritérium - Név:   Módszertan  / Súlyszám:   10,5 %

Minőségi kritérium - Név:   Munkaszervezés  / Súlyszám:   24,5 %

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-


IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   nem


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   1

Rész száma:   1

Elnevezés:   A szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdések

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 1

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

07-02-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
1 Place du Congrès
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1000
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   2

Rész száma:   1

Elnevezés:   A szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdések

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 1

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

07-02-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
BP 20064
Város
Paris
NUTS-kód
FR101
Postai irányítószám
75421
Ország
FRANCE
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   3

Rész száma:   1

Elnevezés:   A szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdések

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 1

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

07-02-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Milieu
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Chaussée de Charleroi 112
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1060
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   4

Rész száma:   1

Elnevezés:   A szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdések

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 1

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

07-02-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Optimity Advisors GmbH
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Stresemannstr. 123
Város
Berlin
NUTS-kód
DE300
Postai irányítószám
10963
Ország
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Város
London
NUTS-kód
UKI32
Postai irányítószám
N1 7RF
Ország
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Bizonyos pályázati felhívások esetén a felhívás tárgyának és módszertanának kidolgozását alvállalkozásba adják.


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   5

Rész száma:   1

Elnevezés:   A szabadsággal, biztonsággal és jogérvényesüléssel, valamint az alapvető jogokkal és az állampolgársággal kapcsolatos horizontális kérdések

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 1

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

07-02-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   8

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
LSE Enterprise
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Houghton Street
Város
London
NUTS-kód
UKI31
Postai irányítószám
WC2A 2AE
Ország
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   1

Rész száma:   2

Elnevezés:   Határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 2

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   13

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
BP 20064
Város
Paris
NUTS-kód
FR101
Postai irányítószám
75421
Ország
FRANCE
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   2

Rész száma:   2

Elnevezés:   Határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 2

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   13

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
16A, Rue du Baillois
Város
Rixensart
NUTS-kód
BE310
Postai irányítószám
1330
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Szakértők alvállalkozóként való bevonása statisztika; biztonság és szociológia; politikatudományok/közigazgatás-tudományok és nemzetközi kapcsolatok; uniós külkapcsolatok; emberi jogok extraterritorialitása terén; valamint adatbázisokra és lektorálásra irányulóan.


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   3

Rész száma:   2

Elnevezés:   Határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 2

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   13

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
1 Place du Congrès
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1000
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   4

Rész száma:   2

Elnevezés:   Határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 2

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   13

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Gonzagagasse 1
Város
Vienna
NUTS-kód
AT130
Postai irányítószám
1010
Ország
ÖSTERREICH
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Avenue des Arts 7/8
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1000
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Migration Policy Centre at the European University Institute
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Város
Florence
NUTS-kód
ITI14
Postai irányítószám
50133
Ország
ITALIA
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Több rangidős kutató vontak be alvállalkozóként.


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   5

Rész száma:   2

Elnevezés:   Határellenőrzéssel, menekültüggyel és migrációval kapcsolatos szakpolitikák

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 2

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   13

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Migration Policy Institute Europe
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Rue de la Loi 155
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1040
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Alvállalkozásba adott részek a következők terén: külső dimenzió, illegális kereskedelmi- és csempészhálózatok; határbiztonság, USA-beli migrációs politika, integrációs politikák, illegális bevándorlás és végrehajtás; európai uniós jog; gazdaságtan és statisztika; migráció és környezet; görög migrációs politika; európai integráció; visszatérési politikák; emberi jogok és európai uniós jog.


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   1

Rész száma:   3

Elnevezés:   Büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 3

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   7

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
1 place du Congrès
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1000
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   2

Rész száma:   3

Elnevezés:   Büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 3

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   7

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Optimity Advisors GmbH
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Stresemannstr. 123
Város
Berlin
NUTS-kód
DE300
Postai irányítószám
10963
Ország
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Város
London
NUTS-kód
UKI32
Postai irányítószám
N1 7RF
Ország
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Bizonyos pályázati felhívások esetén a felhívás tárgyának és módszertanának kidolgozását alvállalkozásba adják.


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   3

Rész száma:   3

Elnevezés:   Büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 3

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   7

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
European Institute of Public Administration (EIPA)
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Onze Lieve Vrouweplein 22
Város
Maastricht
NUTS-kód
NL423
Postai irányítószám
6211 HE
Ország
NEDERLAND
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   4

Rész száma:   3

Elnevezés:   Büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 3

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   7

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
Rand Europe
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Rue de la Loi 82/Bte 3
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1040
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Az alapcsapat két tagja és a nemzeti szakértők csapata alvállalkozóként van bevonva.


V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   5

Rész száma:   3

Elnevezés:   Büntetőügyekben folytatott igazságügyi és rendőrségi együttműködés

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye Rész száma: 3

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

11-03-2020

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   7

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe

Hivatalos név
VVA Brussels
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Avenue des Arts 11
Város
Brussels
NUTS-kód
BE100
Postai irányítószám
1210
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
-
A nyertes ajánlattevő kkv
igen

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   1.000.000,00 EUR

A szerződés/rész végleges összértéke:   1.000.000,00 EUR

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   igen

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   Két egyetem és több egyéni szakértő alvállalkozóként van bevonva.


VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Az Európai Unió Bírósága
Postai cím
Boulevard Konrad Adenauer
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetcím
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   -

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
Az Európai Unió Bírósága
Postai cím
Boulevard Konrad Adenauer
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
-
Fax
+352 43032600
Internetcím
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

28-05-2020

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-