Comisia Europeană, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizarea de servicii de consultanță în favoarea Comisiei Europene prin intermediul unui centru european de expertiză în sectorul dreptului muncii, al ocupării forței de muncă și al politicilor în domeniul pieței forței de muncă.

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comisia Europeană, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue Joseph II 27 (J-27)
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Adresa profilului cumpărătorului:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Furnizarea de servicii de consultanță în favoarea Comisiei Europene prin intermediul unui centru european de expertiză în sectorul dreptului muncii, al ocupării forței de muncă și al politicilor în domeniul pieței forței de muncă.

Număr de referinţă:   VT/2019/016

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79410000 - Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   da

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Valoare:   4.298.360,00

Monedă:   EUR


II.2) Descriere Lot nr.: 1

II.2.1) Titlu

Dreptul muncii (Rețeaua europeană a dreptului muncii)

Lot nr.:   1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79410000 - Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Locul principal de executare:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   40

Criteriu privind calitatea - Nume:   Calitatea metodologiei propuse: abordarea  / Pondere:   12

Criteriu privind calitatea - Nume:   Calitatea metodologiei propuse: metodologie  / Pondere:   24

Criteriu privind calitatea - Nume:   Organizarea activităților  / Pondere:   12

Criteriu privind calitatea - Nume:   Măsurile de control al calității (Subcriteriul 1: crearea unui proces de verificare a calității pentru toate livrabilele)  / Pondere:   9

Criteriu privind calitatea - Nume:   Măsurile de control al calității (Subcriteriul 2: instituirea unui proces de verificare a calității lingvistice pentru toate livrabilele)  / Pondere:   3

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

Adresa fizică: [email protected]


Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   nu

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   VC/2020/0189

Lot nr.:   1

Titlu:   Dreptul muncii (Rețeaua europeană a dreptului muncii)

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

27-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   2

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   2

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
ICF SA
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Avenue Marnix 17
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE10
Cod poștal
1000
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Localitate
Frankfurt am Main
Cod NUTS
DE7
Cod poștal
60323
Țară
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   -

Valoarea totală a contractului/lotului:   4.298.360,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Adresă internet
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
Nu este cazul
Adresă
-
Localitate
N/A
Cod poștal
-
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

29-05-2020

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-