Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Raamovereenkomst voor het aanstellen van twee dienstverleners voor het externe debiteurenbeheer.

TMVW stuurt facturen uit aan iets meer dan 680.000 drinkwaterklanten en ongeveer 35.000 eigen waterwinners. Voor het debiteurenbeheer van de niet-betaalde facturen zoekt TMVW meerdere (1 per perceel) partners voor het beheren en behandelen van zijn debiteurendossiers in de verschillende fases van het inningsproces.
Perceel 1: de minnelijke invordering
Perceel 2: de juridische invordering


Datum van verzending van deze aankondiging
26-04-2019
Publicatiedatum
26-04-2019
Deadline
28-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79940000 - Dienstverlening door incassobureaus
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christophe De bont
E-mail
aankoop@farys.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!