Europska komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Usluge Eurobarometra: Istraživanje Flash Eurobarometer (grupa 1) i Studije Eurobarometra (grupa 2)

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   da

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

Službeni naziv
-
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
NUTS kod
-
Država
-
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Glavna adresa
-
Adresa profila kupca
-

elektronički na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Usluge Eurobarometra: Istraživanje Flash Eurobarometer (grupa 1) i Studije Eurobarometra (grupa 2)

Referentni broj:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79320000 - Usluge ispitivanja javnog mišljenja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Cilj je ugovora pružanje usluga Eurobarometra Komisiji i drugim institucijama/agencijama EU-a. Te će usluge ugovornim tijelima pružiti bolje razumijevanje javnog mnijenja putem istraživanja korištenjem ispitivanja javnog mnijenja kako javnosti tako i određenih ciljnih skupina.
Predmet grupe 1 obuhvaća istraživanje Flash Eurobarometer i ad-hoc usluge.
Predmet grupe 2 je provođenje i koordinacija kvalitativnih istraživanja i ostalih usluga u vezi s javnim mnijenjem koje uključuju širu javnost ili odabrane društvene skupine.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   47.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   da

Ponude se mogu podnijeti za:   sve grupe: 2

Najveći broj grupa koje se mogu dodijeliti jednom ponuditelju:   -

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovore kombiniranjem sljedećih grupa ili skupina grupa:   -


II.2) Opis Grupa br.: 1

II.2.1) Naziv

Istraživanja Flash Eurobarometer

Grupa br.:   1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79320000 - Usluge ispitivanja javnog mišljenja
79311000 - Usluge anketiranja
79311300 - Usluge analize anketa

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   — prostori izvoditelja, — u svim zemljama i na teritorijima navedenim u dokumentima Tehničkih specifikacija (Vidjeti Prilog A za Grupu 1)

II.2.4) Opis nabave

Grupa 1 ovog poziva za nadmetanje omogućit će javnim naručiteljima da naruče istraživanja javnog mnijenja, koja se nazivaju „Istraživanja Flash Eurobarometer“ (u daljnjem tekstu „Flash EB“), prvenstveno putem telefona ili mrežni putem.
Cilj je istraživanja Flash Eurobarometer pružiti brzu procjenu stanja javnog mnijenja i doprinijeti ocjenjivanju, potvrđivanju i formuliranju politika EU-a.
Istraživanja Flash Eurobarometer su ad-hoc tematska istraživanja o pitanjima koja se odnose na europske poslove, a provode se u kratkom roku i na zahtjev bilo koje službe Europske komisije i drugih javnih naručitelja. Istraživanja Flash EB omogućuju naručiteljima da brzo dobiju rezultate istraživanja provedenih sa širom javnošću ili da se usredotoče na određene ciljne skupine, poput mladih, poduzeća itd.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   30.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).


II.2) Opis Grupa br.: 2

II.2.1) Naziv

Studije Eurobarometra

Grupa br.:   2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79320000 - Usluge ispitivanja javnog mišljenja
79311000 - Usluge anketiranja
79311300 - Usluge analize anketa

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   — prostori izvoditelja, — u svim zemljama i na teritorijima navedenim u dokumentima Tehničkih specifikacija (Vidjeti Prilog A za Grupu 2).

II.2.4) Opis nabave

Grupa 2 ovog nadmetanja omogućiti će javnim naručiteljima naručiti kvalitativne studije i/ili druge istraživačke usluge za analizu javnog mnijenja.
Studije Eurobarometra trebaju pružiti pomoć javnim naručiteljima u ispunjavanju sljedećih ciljeva:
• detaljno procijeniti stavove, mišljenja, očekivanja, zabrinutosti itd. javnosti i/ili odabranih društvenih skupina u zemljama ili na teritorijima obuhvaćenim ugovorom u pogledu različitih politika i inicijativa koje su poduzeli različiti sudionici uključeni u Europske integracije;
• razumjeti razloge zbog kojih su iskazani stavovi, mišljenja, očekivanja ili zabrinutosti;
• provesti ispitivanja na raznim skupinama vezanim uz razumijevanje i usvajanje poruka ili dokumenata (pisanih dokumenata, videozapisa, logotipa, promotivnog materijala, mrežnih stranica itd.) pripremljenih od strane sudionika i tijela koja će se koristiti za informacijske i komunikacijske kampanje Europske unije;
• procijeniti, tijekom pripreme ili nakon širenja, razumijevanje i utjecaj takvih poruka ili dokumenata na nacionalne kulture i različite dobne, spolne i socio-profesionalne skupine, sukladno vektorima i stilovima komunikacije koji odgovaraju različitim ciljnim skupinama;
• utvrditi najprikladnije vrste informacija i medija za svaku od ciljnih skupina u zemljama ili na teritorijima obuhvaćenim ugovorom;
• procijeniti učinak politika i odluka koje su već provedene na razini Europske unije;
• pomoć u pripremi upitnika za kvantitativna istraživanja;
• analizirati i interpretirati rezultate kvantitativnih istraživanja i kvalitativnih studija iz studija Eurobarometra ili drugih izvora;
• utvrditi značajne nacionalne i socio-demografske razlike između zemalja ili teritorija koji su obuhvaćeni i unutar njih;
• pomoći razvijanju znanja i sposobnosti analize fenomena povezanih s javnim mnijenjem u Europskoj uniji, regionalno, nacionalno i globalno, kao i u drugim zemljama ili teritorijima obuhvaćenim ugovorom.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   17.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   da

II.2.14) Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).


Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Okvirni sporazum s nekoliko gospodarskih subjekata:   da

Predviđeni najveći broj sudionika u okvirnom sporazumu:   2

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   17-08-2020

Lokalno vrijeme:   16:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   9

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   19-08-2020

Lokalno vrijeme:   10:00

Mjesto:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BELGIJA. Javno će se otvaranje ponuda održati samo putem mrežne platforme WEBEX. Ponuditelji koji su izrazili želju za sudjelovanjem u javnom otvaranju ponuda pravovremeno će dobiti URL vezu.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   da

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   da

VI.3) Dodatni podaci

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

02-06-2020