APB PSES
Rectificatie

Eerstelijnscontrole Interreg Vlaanderen-Nederland (2014 – 2020) – resterende periode Interreg V 2021 - 2023

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
APB PSES
Nationaal identificatienummer
0207.725.597_23869
Postadres
Koningin Elisabethlei 22
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ellen vanbecelaere
Telefoon
+32 32406926
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://www.provincieantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374594

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Eerstelijnscontrole Interreg Vlaanderen-Nederland (2014 – 2020) – resterende periode Interreg V 2021 - 2023

Referentienummer: Provincie Antwerpen-PSES GS 2020/FLC/1-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79212000 - Auditdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De diensten hebben betrekking op de nog uit te voeren controles binnen Interreg V Vlaanderen – Nederland voor de resterende looptijd van de projecten goedgekeurd tijdens de officiële programmaperiode. Het gaat in de praktijk dus enkel om diensten die zullen lopen van 2021 tot eind 2023 als continuering van de huidige lopende controlewerkzaamheden. Bepaalde controlewerkzaamheden dienen mogelijk nog uitgevoerd te worden daarna, tot ten laatste februari 2025. In voorkomend geval zal de opdracht hiervoor verlengd worden. De controles voor Interreg VI zullen in een aparte opdracht in de markt worden geplaatst.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

22-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-515968

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 095-227298

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 15-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
24-06-2020 20:00
Te lezen:
06-07-2020 20:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
24-06-2020 20:00
Te lezen:
06-07-2020 20:00

Overige nadere inlichtingen

aanpassingen in art. 1.2.5 Actiemiddelen van de overheid en 1.1.15 Gunningscriteria