Politiezone Antwerpen
Rectificatie

Aanstellen van een verhuiscoördinator voor Politiezone Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Politiezone Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0207.500.123_23877
Postadres
Oudaan 5
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33471311
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375196

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Aanstellen van een verhuiscoördinator voor Politiezone Antwerpen

Referentienummer: Lokale Politie Antwerpen-PZA/2020/371-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79993000 - Gebouwen- en faciliteitenbeheer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van deze overheidsopdracht behelst de verhuiscoördinatie van de diensten (personeel en uitrusting) van de Politiezone Antwerpen van diverse locaties binnen de stad Antwerpen naar het nieuwe Mastergebouw. De opdracht betreft het organiseren, coördineren en opvolgen van verhuis, ondersteuning bij de inrichtingswerken van de nieuwe locatie en bij het opleveren aan hun eigenaar van de verlaten gebouwen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

05-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-515845

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Extra informatie n.a.v. de vragen gesteld op het Forum.