Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Afsluiten van een raamovereenkomst waarmee een beroep kan worden op consultants in het kader van de verwezelijking van strategische projecten.

.
Onderhavig opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor een periode van 3 jaar waarmee een beroep kan worden gedaan op externe high-level consultants voor de verwezenlijking van de strategische projecten.
.
Belgocontrol zal beroep doen op de 3 beste gerangschikte inschrijvers bij de evaluatie van de offertes.
.
De voorgestelde consultancydiensten zullen moeten tegemoetkomen aan de behoeften in de volgende domeinen:
- Operational excellence & performance management;
- Program & Project management;
- Change Management;
.
De gekozen dienstverleners moeten, in elk van bovenstaande domeinen, in staat zijn om het geheel van de levenscyclus van de projecten te beheren: strategische en operationele analyse, strategische planning, bepaling en implementatie van het project en het invoeren van de nodige tools en processen.
.

Publicatiedatum
17-12-2015
Deadline
29-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
79900000 - Diverse zakelijke en andere diensten
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Belgocontrol
Postadres
Tervuursesteenweg, 303, 1820 Steenokkerzeel, BE
Contactpunt(en)
Belgocontrol
Ter attentie van
Axel Ring

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

.
Zal uitgesloten worden van deelname aan de opdracht, de kandidaat die volgende documenten niet of niet volledig kan voorleggen :
.
- Het bewijs dat hij (zij) gemachtigd is om de ingediende aanvraag tot deelneming namens de inschrijvende aannemer te ondertekenen door het voorleggen van de authentieke of onderhandse akte, of een voor echt verklaard afschrift van het oorpronkelijke stuk, of aanduiding van het nummer van het Belgisch Staatsblad waarin de bevoegdheden van de gevolgmachtige worden gepubliceerd.
.
- Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (laatste afgesloten kwartaal) of, voor een buitenlandse onderneming, een soortgelijk attest waarin bevestigd wordt dat voldaan werd aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is.
.
- Een recent attest of een verklaring op eer waaruit blijkt dat men niet in staat van faillisement of vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgeving en reglementeringen van het land waarin de ondernemer gevestigd is.
.
- Een recent getuigschrift van betaling van belastingen (BTW en directe belastingen) waaruit blijkt dat men in orde is met de betalingen in overeenstemming met de Belgische wetgeving of die van het land waar de ondernemer gevestigd is.
.
- Een verklaring op erewoord waarin de kandidaat bevestigt niet veroordeeld te zijn voor :
.
1° deelname aan een criminele organisatie als bedoel in artikel 324 bis van het Strafwetboek,
2° omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek,
3° fraude als bedoel in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002,
4° terroristisch misdrijf of strafbaar feit in verband met terroristische activiteiten als bedoeld in de artikelen 137 en volgende van het Strafwetboek,
5° witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
6° elk ander misdrijf dat door zijn aard de beroepsmoraal van de inschrijver aantast.
.

Economische en financiële draagkracht

.
Zodoende het voor Belgocontrol mogelijk te maken om een analyse van de financiële en economische draagkracht van de kandidaat uit te voeren, dient hij volgende documenten voor te leggen :
.
De officiële jaarverslagen, de balansen en de resultatenrekeningen van de drie meest recente boekjaren van de juridische entiteit die inschrijft en, indien deze deel uitmaakt van een groep, ook de geconsolideerde cijfers van de groep van de drie meest recente boekjaren.
.
Wanneer uit de analyse, die door de financiële diensten van Belgocontrol zal worden uigevoerd, een onvoldoende draagkracht blijkt, kan de kandidaat worden uitgesloten.
.

Vakbekwaamheid

.
De technische bekwaamheid dient te worden aangetoond door voorlegging van de volgende documenten/informaties:
.
. een lijst met referenties die aantoont dat de kandidaat gelijkaardige diensten leverde voor minstens 5 vergelijkbare projecten in het verleden en die :
- aantonen dat de kandidaat bekwaam is om alle in punt II.1.5. beschreven domeinen te bestrijken;
- werden afgesloten in de voorbije 3 jaar (2012- heden);
- gedeeltelijk of in hun geheel werden beheerd in een van de Belgische landstalen.
.
. een lijst van minstens 3 projecten van meer dan 400 mandagen beheerd door de kandidaat tijdens de laatste 5 jaar (2010- heden).
.
. het curriculum vitae van minstens 2 consulenten voor elk profiel :
.
Functie : Analist
Jaren ervaring : 0-2 jaar
Minimumkwalificaties : Bachelor of equivalent
Types van intern opgenomen rollen : Analyse, marktanalyse.
.
Functie : Consultant
Jaren ervaring : 1-3 jaar
Minimumkwalificaties : Bachelor of equivalent
Types van intern opgenomen rollen : Junior business analyst, functionele architectuur.
.
Functie : Senior consultant
Jaren ervaring : 6-10 jaar
Minimumkwalificaties : Master of equivalent
Types van intern opgenomen rollen : Project manager, subject matter expert, senior business analyst.
.
Functie : Senior manager
Jaren ervaring : 10+ jaar
Minimumkwalificaties : Master of equivalent
Types van intern opgenomen rollen : Program/Project manager, strategic & relationship manager, senior subject matter expert.
.
Functie : Partner/Managing Director
Jaren ervaring : 14+ jaar
Minimumkwalificaties : Master of equivalent
Types van intern opgenomen rollen : Strategic & relationship manager, contractual management.
.
. het geraamde totale aantal bekwame consultants die de in punt II.1.5. beschreven behoeften zouden kunnen vervullen.
.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!