Parlamentul European, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Contract-cadru pentru servicii de organizare a activităților de comunicare și informare ale Biroului de legătură din Stockholm

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Parlamentul European, DG Communication
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue Wiertz 60
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Cod NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   da

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Contract-cadru pentru servicii de organizare a activităților de comunicare și informare ale Biroului de legătură din Stockholm

Număr de referinţă:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79416000 - Servicii de relaţii cu publicul

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Birourile de legătură ale Parlamentului European (EPLO) sunt responsabile pentru implementarea descentralizată a eforturilor instituționale de comunicare ale PE. Mai precis, Birourile gestionează contractele cu mass-media naționale, regionale și locale, se angajează cu cetățenii și părțile interesate în activități offline și online și oferă o platformă de comunicare pentru Membrii Parlamentului European din Statele Membre. În special, eforturile lor sunt esențiale pentru campania PE pentru alegerile europene din 2019.

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Valoare:   1.000.000,00

Monedă:   EUR

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79530000 - Servicii de traducere

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Locul principal de executare:   Suedia

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

Încheierea unui contract-cadru pentru serviciile de comunicare urmărește aceste obiective:
— Să permită EPLO din Stockholm să se bazeze pe asistența profesională de înaltă calitate pentru o varietate de sarcini care pot fi cu ușurință externalizate și, prin urmare, să elibereze capacitatea în Birouri pentru o activitate mai strategică,
— să eficientizeze procesele de achiziții,
— să faciliteze operațiunile zilnice printr-un proces de comandă simplu, protejând în același timp respectarea normelor privind achizițiile publice,
— să permită extinderea amplorii activităților de comunicare în timpul campaniei electorale.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   COMM/DG/AWD/2018/148

Lot nr.:   -

Titlu:   Contract-cadru pentru servicii de organizare a activităților de comunicare și informare ale Biroului de legătură din Stockholm

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

08-11-2018

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   0

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   -

Valoarea totală a contractului/lotului:   -

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
Rue du Fort Niedergrunewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Adresă internet
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
Ombudsmanul European
Adresă
1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate
Strasbourg
Cod poștal
67001
Țară
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   Contractul va fi semnat numai la sfârșitul unei perioade de 10 zile calendaristice începând cu prima zi de la data de expediere a scrisorii de notificare din data de 11.10.2018.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Parlamentul European, Directorate-General for Communication
Adresă
60 Rue Wiertz
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

23-11-2018

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-