Fællesforetagendet ECSEL
Aankondiging van een opdracht

Tilrettelæggelse af Fællesforetagendet ECSELs symposium for 2019

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Fællesforetagendet ECSEL
CVR-nummer
-
Postadresse
Avenue de la Toison D'Or 56-60
By
Brussels
Postnummer
1060
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
Administration Unit
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.ecsel.eu

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.3) Kommunikation

Yderligere oplysninger fås på

den ovennævnte adresse

Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på:   http://www.ecsel.eu/procurements

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

den ovennævnte adresse

elektronisk via:   -

Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: -

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Anden aktivitet:   Elektronik

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Tilrettelæggelse af Fællesforetagendet ECSELs symposium for 2019

Sagsnr.:   -

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79952000 - Tjenesteydelser i forbindelse med arrangementer

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Fællesforetagendet ECSEL inviterer hermed Europas industri- og forskningskredse samt beslutningstagere til løbende at præsentere og vurdere fremskridtene i de projekter, som fællesforetagendet ECSEL finansierer, i forhold til udviklingen på internationalt plan inden for elektronikkomponenter og -systemer, og dette skal ske til et bredt publikum (inklusive pressen og andre offentligt synlige organer).

II.1.5) Anslået samlet værdi

Værdi eksklusive moms:   200.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   -

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   RO321 - Bucureşti

Hovedudførelsessted:   -

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Fællesforetagendet ECSEL søger en økonomisk aktør, der kan bestyre:
— logistik, cateringtjenester, branding og teknisk udstyr til symposiets plenarmøde (17/18 Juni) i parlamentshuset i Bukarest,
— identificering og leje af lokaler, logistik, cateringtjenester, branding og teknisk udstyr til en udstilling og socialt arrangement d. 17 Juni,
— identificering og leje af lokaler, logistik, cateringtjenester til et socialt arrangement d. 18 Juni, og
— logistik, cateringtjenester, branding og teknisk udstyr til møder for Fællesforetagendet ECSELs råd for offentlige myndigheder og bestyrelse d. 19.6.2019.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

II.2.6) Anslået værdi

Værdi eksklusive moms:   200.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem

Varighed i måneder:   9

Denne kontrakt kan forlænges:   nej

Beskrivelse af forlængelser:   -

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage

Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:   -

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud

Alternative tilbud vil blive taget i betragtning:   nej

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger

Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog:   nej

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet:   nej

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

-

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

-

III.1.5 Oplysning om reserverede kontrakter

Kontrakten er forbeholdt beskyttede værksteder og økonomiske aktører inden for social og faglig integration af handicappede eller dårligt stillede personer:   nej

Kontrakten må kun udføres som led i programmerne for beskyttet beskæftigelse:   nej

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession:   -

Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:   -

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår

-

III.2.2) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten:   nej

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

Offentligt udbud

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:   -

Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem:   nej

Det dynamiske indkøbssystem kan blive anvendt af yderligere indkøbere:   nej

IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen

Anvendelse af etapeopdelt procedure for gradvis at reducere det antal løsninger, der skal drøftes, eller tilbud, der skal forhandles:   nej

IV.1.5) Oplysninger om forhandling

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der vil blive anvendt elektronisk auktion:   nej

Yderligere oplysninger om elektronisk auktion:   -

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   -

IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse

Dato:   14-01-2019

Tidspunkt:   23:59

IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere

-

IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse

EN

IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud

Varighed i måneder:   9

IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Dato:   21-01-2019

Tidspunkt:   14:00

Sted:   Fællesforetagendet ECSEL Avenue de la Toison d'Or 56-60 1060 Brussels, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse

Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb:   nej

Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:   -

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange

Der vil blive anvendt elektronisk bestilling:   nej

Elektronisk fakturering accepteres:   nej

Der vil blive anvendt elektronisk betaling:   nej

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
-
By
Luxembourg
Postnummer
-
Land
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

22-11-2018