Evropski odbor regij
Aankondiging van een opdracht

Avdiovizualne storitve za Evropski odbor regij

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropski odbor regij
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Kraj
Brussels
Poštna številka
1040
Šifra NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://cor.europa.eu

Internetni naslov profila kupca:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.3) Sporočanje

Dodatne informacije lahko dobite na

zgoraj navedenem naslovu

Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

zgoraj navedenem naslovu

elektronsko prek:   -

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: -

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Avdiovizualne storitve za Evropski odbor regij

Referenčna številka dokumenta:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   92110000 - Produkcija filmov in video filmov ter s tem povezane storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Namen tega javnega razpisa je zagotovitev avdiovizualnih storitev. Storitve se večinoma uporabljajo za ustvarjanje avdiovizualnih ustvarjalnih vsebin, za poročanje o glavnih dogodkih Odbora regij ter za zagotavljanje gradiva in opreme za avdiovizualne in radijske novinarje. OR išče delavnega, vsestranskega in ustvarjalnega izvajalca, ki bi bil pripravljen delati na majhnih inovativnih medsektorskih avdiovizualnih projektih, v novih avdio ali video formatih (VR, 3D itd.), zunajserijskih video kampanjah za družbene medije, prenosih na družbenih medijih, pa tudi pri obširnejšem poročanju o dogodkih in zagotavljanju gradiva in opreme za televizijske in radijske novinarje.

II.1.5) Ocenjena skupna vrednost

Vrednost brez DDV:   2.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   50342000 - Storitve popravila in vzdrževanja avdio opreme
50343000 - Storitve popravila in vzdrževanja video opreme
92100000 - Storitve na področju filma in video filma
92110000 - Produkcija filmov in video filmov ter s tem povezane storitve
92111200 - Produkcija reklamnih, propagandnih in informativnih filmov in video filmov
79961000 - Fotografske storitve
79962000 - Storitve razvijanja filmov
72212521 - Storitve razvoja programske opreme za urejanje glasbe ali zvoka

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Bruselj.

II.2.4) Opis javnega naročila

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

II.2.6) Ocenjena vrednost

Vrednost brez DDV:   2.000.000,00

Denarna enota:   EUR

II.2.7) Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema

Trajanje v mesecih:   48

To naročilo je mogoče podaljšati:   da

Opis podaljšanj:   Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.9) Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju

Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:   -

II.2.10) Informacije o variantah

Variante so dopustne:   ne

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.12) Informacije o elektronskih katalogih

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog:   ne

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.1) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register

Seznam in kratek opis meril za izbor:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2) Poslovno in finančno stanje

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.3) Tehnična in strokovna sposobnost

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji:   da

Seznam in kratek opis meril za izbor:

-

Najnižje ravni morebitnih standardov:

-

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih

Naročilo je pridržano za invalidska podjetja in gospodarske subjekte, katerih cilj je družbeno in poklicno vključevanje invalidnih ali prikrajšanih oseb:   ne

Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene:   ne

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:   -

Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:   -

III.2.2) Pogoji za izvedbo javnega naročila

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.2) Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila:   ne

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   da

Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom:   da

V primeru okvirnih sporazumov – utemeljitev za trajanje več kot 4 leta:   -

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema:   ne

Dinamični nabavni sistem lahko uporabljajo dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom

Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:   ne

IV.1.5) Informacije o pogajanjih

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena bo elektronska dražba:   ne

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:   -

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   -

IV.2.2) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

Datum:   17-07-2020

Lokalni čas:   -

IV.2.3) Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom

-

IV.2.4) Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

Trajanje v mesecih:   9

IV.2.7) Način odpiranja ponudb

Datum:   27-07-2020

Lokalni čas:   14:30

Kraj:   Room BVS 765 Evropski odbor regij, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIJA. Glede na stanje COVID-19 je lahko udeležba na uvodnem zasedanju po spletu ali osebna, odvisno od števila udeležencev.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:   Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ dva zastopnika vsakega ponudnika. Iz organizacijskih in varnostnih razlogov mora ponudnik vsaj 3 delovne dni pred odpiranjem ponudb posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista zastopnikov na e-naslov [email protected]

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila:   ne

Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:   -

VI.2) Informacije o elektronskem poteku dela

Uporabljeno bo elektronsko naročanje:   ne

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov:   ne

Uporabljeno bo elektronsko plačilo:   ne

VI.3) Dodatne informacije

Komisija lahko v skladu s členom 164(5) in točko 11.1(e) Priloge I k Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, uporabi postopek s pogajanji z izbranim ponudnikom v okviru tega razpisa za nove storitve, ki pomenijo ponovitev storitev, podobnih storitvam iz tega obvestila.

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   -

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

05-06-2020