Comitetul European al Regiunilor
Aankondiging van een opdracht

Servicii audiovizuale pentru Comitetul European al Regiunilor

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comitetul European al Regiunilor
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Localitate
Brussels
Cod poștal
1040
Cod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://cor.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.3) Comunicare

Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la

adresa menţionată mai sus

Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse

adresa menţionată mai sus

pe cale electronică via:   -

Comunicarea electronică necesită utilizarea de instrumente şi de dispozitive care nu sunt disponibile în mod general. Accesul direct nerestricţionat şi complet la aceste instrumente şi dispozitive este posibil, gratuit, la: -

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Servicii audiovizuale pentru Comitetul European al Regiunilor

Număr de referinţă:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   92110000 - Servicii de producţie de filme cinematografice şi de casete video şi servicii conexe

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Această licitație are ca scop prestarea de servicii audiovizuale. Serviciile sunt utilizate în principal pentru crearea de conținut creativ audiovizual, acoperirea principalelor evenimente ale Comitetului Regiunilor și furnizarea de materiale și facilități pentru jurnaliștii din domeniul audiovizual și radiologic. CoR caută un contractant agil, versatil și creativ care să fie dispus să lucreze la mici proiecte audiovizuale inovatoare multiplatformă, noi formate audio sau video (VR, 3D etc.), campanii video offline pentru platformele de comunicare socială, difuzare în flux continuu a mijloacelor de comunicare socială, precum și pentru o mai mare acoperire a evenimentelor și la furnizarea de materiale și facilități pentru jurnaliștii de televiziune și radio.

II.1.5) Valoarea totală estimată

Valoare fără TVA:   2.000.000,00

Monedă:   EUR

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   50342000 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audio
50343000 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
92100000 - Servicii de cinematografie şi servicii video
92110000 - Servicii de producţie de filme cinematografice şi de casete video şi servicii conexe
92111200 - Producţie de filme şi de casete video publicitare, de propagandă şi de informare
79961000 - Servicii de fotografie
79962000 - Servicii de developare a fotografiilor
72212521 - Servicii de dezvoltare de software de muzică sau editare audio

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Locul principal de executare:   Bruxelles.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.5) Criterii de atribuire

Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei

II.2.6) Valoarea estimată

Valoare fără TVA:   2.000.000,00

Monedă:   EUR

II.2.7) Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții

Durata în luni:   48

Contractul se reînnoiește:   da

Descrierea reînnoirilor:   A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

II.2.9) Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi

Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:   -

II.2.10) Informații privind variantele

Vor fi acceptate variante:   nu

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.12) Informaţii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie să fie prezentate sub formă de cataloage electronice sau să includă un catalog electronic:   nu

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1) Condiții de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.1.2) Situația economică și financiară

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.3) Capacitatea tehnică şi profesională

Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei :   da

Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

-

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

-

III.1.5 Informații privind contractele rezervate

Contractul este rezervat atelierelor protejate şi operatorilor economici al căror scop este integrarea socială şi profesională a persoanelor cu handicap sau defavorizate:   nu

Contractul poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată:   nu

III.2) Condiţii referitoare la contract

III.2.1) Informații privind o anumită profesie

Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii:   -

Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile:   -

III.2.2) Condiţii de executare a contractului

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3).

III.2.2) Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului

Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului:   nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

Procedură deschisă

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

Acord-cadru cu un singur operator economic:   da

În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:   -

Achiziţia implică instituirea unui sistem dinamic de achiziţii:   nu

Sistemul dinamic de achiziţii ar putea fi utilizat de achizitori suplimentari:   nu

IV.1.4) Informaţii privind reducerea numărului de soluţii sau de oferte în timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitații care să se deruleze în etape succesive pentru a reduce progresiv numărul soluțiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate:   nu

IV.1.5) Informaţii privind negocierea

Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a atribui contractul pe baza ofertelor iniţiale fără a desfăşura negocieri:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică:   nu

Informații suplimentare despre licitația electronică:   -

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   -

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Data:   17-07-2020

Ora locală:   -

IV.2.3) Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați

-

IV.2.4) Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta

Durata în luni:   9

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor

Data:   27-07-2020

Ora locală:   14:30

Locul:   Room BVS 765 Comitetul European al Regiunilor, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIA. Având în vedere situația Covid-19, prezența la ședința de deschidere poate fi online sau față în față, în funcție de numărul de participanți.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:   La ședința de deschidere a ofertelor pot participa maximum doi reprezentanți din partea fiecărui ofertant. Din motive organizatorice și legate de securitate, ofertantul trebuie să transmită numele complet și numărul cărții de identitate sau al pașaportului reprezentanților prin e-mail la adresa [email protected], cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data deschiderii.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1) Informații privind periodicitatea

Această achiziție este periodică:   nu

Perioadele estimate de publicare a anunțurilor viitoare:   -

VI.2) Informaţii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:   nu

Se va accepta facturarea electronică:   nu

Se vor utiliza plăţile electronice:   nu

VI.3) Informații suplimentare

În conformitate cu articolul 164 alineatul 5 și cu anexa I.11.1 litera (e) a Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și Consiliului din 18 iulie 2018 privind regulile financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, Comisia poate iniția procedurile negociate cu ofertanții câștigători ai acestei licitații pentru noi servicii constând din repetarea serviciilor similare celor din acest anunț.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

05-06-2020