Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling - Gemeente Academie Schone Kunsten - aanduiden ontwerper - studie visie en ontwerp

De opdracht bestaat uit de opmaak van een masterplan/visie voor de kunstcampus als geheel, waarbij de academie, het park en haar omgeving samen vorm krijgen.
De huidige infrastructuur bestaat uit een ‘oud’ en een ‘nieuw’ gedeelte. Het ‘oude’ gedeelte betreft een voormalig kasteelvilla uit de 19de eeuw, met volle buitenmuren, houten vloeren, houten trappartij, en een mansardedak. Het nieuwe gedeelte is een aanbouw uit het jaar 2000 en is opgevat als een ‘spiegel’ van het ‘oude’ gedeelte, doch met voor die tijd nieuwe constructie en bouwmethoden (geïsoleerde spouwmuur, betonvloeren, aluminium buitenschrijnwerk,…) en aangepast aan eisen inzake brandpreventie. Het nieuwe gedeelte beschikt ook over een liftinstallatie.
Het oude gedeelte huisvest naast een conciërgewoning, de administratie van de academie en enkele ateliers. Op het gelijkvloers (betreft een verhoogd vloerniveau) en in de mansarde bevinden zich ateliers. Het mansardeatelier is echter niet toegankelijk voor rolstoelgebruiker daar de uitloop van de lift in het nieuwe gedeelte niet doorloopt. Het oude gedeelte is volledig onderkelderd, dewelke wordt gebruikt als berging.
Gezien de groei van de academie (momenteel worden ongeveer 500 leerlingen zowel kinderen, jongeren als volwassenen per week ontvangen), en de toekomstvisie (zie bijlage 1) die voor de academie is opgesteld, dringt zich in de bestaande gebouwen een optimalisatie van het huidige aanbod aan ruimte op en dient nagedacht te worden over de integratie van het park in het academisch gebeuren en het statuut van het park naar de omgeving toe.
Met betrekking tot de gebouwen:
a) De conciërgewoning, dewelke zich in het oude gedeelte bevindt, wordt mee opgenomen in de werking van de academie. Onderzocht dient te worden of deze eerder worden bestendigd voor administratieve lokalen, of dat deze ook kunnen dienen als leslokalen of ateliers;
b) Omwille van de opname van de bestaande conciërgewoning zal een nieuwe aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning zich opdringen. Een ruimtelijke visie dient te worden uitgewerkt en men moet rekening houden met enkele technisch- structurele aanpassingen. Zo zal tegemoet worden gekomen aan enerzijds de vigerende wetgeving, m.n. toegankelijkheid (bv. mansardelokaal ‘oude’ gedeelte), de brandpreventie (vluchtroutes, houten trap ‘oude’ gedeelte,…), anderzijds aan stabiliteitsaspecten (houten vloeren) en aspecten van duurzaamheid.
Met betrekking tot het park:
De huidige parktuin moet in eerste instantie kunnen evalueren tot een volwaardig park voor de buurt. Anderzijds is het park een uitgelezen ruimte om als verlengstuk te dienen van de academie waarbij onder andere mogelijkheid is voor verschillende ateliers (vb. grafitti, projectatelier,…) om hun activiteiten buiten te laten doorgaan. Het park als intermediare ruimte dienen tussen kunst en publiek (vergelijkbaar met de beeldentuin Middelheim in Antwerpen). Het is in die zin de bedoeling om de interactie tussen park en academie op een duurzame manier vorm te geven. Zo dient nagegaan te worden welke functies in het park al dan niet een plaats kunnen krijgen, en dient bekeken te worden op welke wijze het park zich al dan niet meer kan ‘openen’ naar de omgeving toe.
Verder dient onderzocht te worden welke rol het aanpalende gemeentedomein in deze kan spelen. Dient het eigendom bestemd te worden als park? Kan de huidige parking op dit domein in het gehele verhaal een rol van belang spelen, zowel naar de toegankelijkheid van het park en academie toe als een nood opvangen vanuit de omgeving? Is een invulling als groene woonzone, wonen in een park, een betere invulling, zowel voor de academie als voor haar omgeving?,…
Hierbij dient rekening te worden gehouden dat dit perceel ook deel uitmaakt van het voormalige domein Leens, waarvan de GASK en park ook deel van uitmaken. Dit domein werd destijds door de gemeente Kontich verworven met subsidies van de Belgische overheid. Aan deze subsidies waren voorwaarden verbonden, o.a.: volledige herbestemming tot groengebied (parkgebied) en openstelling van het domein. Vandaar dat het belangrijk in het onderzoek is: de draagkracht van het domein bij eventuele volledige of gedeeltelijke ontwikkeling ervan. Bij een volledige of gedeeltelijke ontwikkeling dient een in een compensatie in het centrum van de gemeente Kontich voorzien te worden.
Gezien het unieke karakter van de locatie nabij het centrum van de gemeente dient extra aandacht te worden gegeven aan aspect duurzaamheid. Hierbij wordt niet enkel ingezet op duurzame technieken en materialisering, maar wordt voornamelijk ingezet op een culturele duurzaamheid. Met culturele duurzaamheid wordt in eerste instantie de relatie tussen de functie en haar omgeving beschouwd. Het ontwerp mag hierbij niet zomaar inzetten op enkele ruimtelijke of vormelijke ‘trends’ maar dient vooral een antwoord te bieden op een sterke verankering van het culturele, met vooral de beeldende kunsten, op de site. De site moet kunnen uitgroeien tot een volwaardig beeldend kunstenpark, waar niet enkel wordt ‘beschouwd’ maar ook waar kan worden ‘gedaan’… De plek moet dus een duurzame identiteit krijgen als open ‘kunstencampus’.

Publicatiedatum
02-12-2015
Deadline
25-01-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79931000 - Binnenhuisinrichting
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Kontich
Postadres
Gemeenteplein 1, 2550 Kontich, BE
Contactpunt(en)
De heer Tom Versweyveld

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Geen enkele van de basisdisciplines binnen het ontwerpteam van de kandidaat (architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur) ongeacht de organisatievorm van de kandidaat, mogen zich bevinden in één van de uitsluitingscriteria of situaties bepaald in de artikelen 61 tot 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 of artikel 45 van de Richtlijn 2004/18/EG.
Door het enkele feit van deel te nemen aan deze selectieprocedure verklaart de kandidaat met betrekking tot alle basisdisciplines, zich niet in een toestand te bevinden zoals bedoeld in artikel 61, §§1 en 2 PKB, en dit in overeenstemming met artikel 61 §4, 3e lid PKB zoals laatst gewijzigd door het KB van 7 februari 2014.
Met het oog op de controle van de fiscale schulden van alle basisdisciplines zal de Opdrachtgever zelf binnen de 48 uur na 25 januari 2016 om 11h., bij de bevoegde diensten een fiscaal attest opvragen, overeenkomstig artikel 63 PKB.
Alvorens tot (door)selectie over te gaan, zal de Opdrachtgever:
- voor de Belgische kandidaat zelf het RSZ-attest, het bijkomend fiscaal attest en het attest van niet-faling via elektronische weg opvragen;
- voor de Belgische kandidaat: aan de kandidaat het uittreksel uit het strafregister opvragen, waarbij de kandidaat is gehouden deze attesten aan te leveren binnen de 15 kalenderdagen na verzoek;
- voor de buitenlandse kandidaat, alsook de Belgische kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, de attesten of verklaringen volgens de bepalingen van artikel 62, §2 PKB.

Economische en financiële draagkracht

De financieel-economische draagkracht moet voor iedere basisdiscipline binnen het ontwerpteam van de kandidaat (architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur) ongeacht de organisatievorm van de kandidaat, worden bewezen aan de hand van twee documenten:
a) passende bankverklaring;
b) verzekering tegen beroepsrisico;
a ) Passende bankverklaring
De kandidaat voegt voor alle basisdisciplines een verklaring toe van een kredietinstelling onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België of
aan een gelijkaardige toezichthouder in één van de E.U.-lidstaten waarin de kredietinstelling verklaart dat de betrokken persoon bij haar cliënt is en dit tot tevredenheid van de kredietinstelling.
Deze verklaring moet in het Nederlands zijn opgesteld én mag maximaal drie maanden oud zijn. Indien de verklaring in een andere taal is opgesteld, wordt een beëdigde vertaling toegevoegd. Het model gevoegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet verplicht worden gevolgd en is bijgevoegd als Bijlage nr. 3
b) Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid
De kandidaat toont aan voor alle basisdisciplines over een voldoende verzekering te beschikken tegen beroepsaansprakelijkheid voor het uitvoeren van de opdracht. De kandidaat voegt het bewijs toe van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid (vakbekwaamheid) van het ontwerpteam van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van:
- het recht om het beroep van architect uit te oefenen voor wat de architect betreft;
- de capaciteit om de opdracht uit te voeren;
- relevante ervaring van de architect.
Recht om het beroep van architect uit te oefenen:
De kandidaat moet over de nodige titels beschikken om het beroep van architect te mogen uitoefenen. De architect in het ontwerpteam van de kandidaat voegt een bewijs van de inschrijving toe in de Orde van Architecten. Voor architecten uit andere E.U.-lidstaten moet aangetoond worden dat de architect in de betrokken lidstaat het beroep van architect mag uitoefenen.
Capaciteit:
De opdracht vereist een multidisciplinair team. De kandidaat dient dus aan te tonen dat het ontwerpteam over een uitgebreide technische kennis beschikt om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren. De kandidaten moeten minstens beschikken over volgende basisdisciplines:
• deskundigheid in architectuur en stedenbouw;
• deskundigheid in landschapsontwerpen;
• deskundigheid in interieurarchitectuur.
Een korte bedrijfspresentatie van alle basisdisciplines van het ontwerpteam, op welke wijze ook georganiseerd, wordt voorgelegd met een lijst van het inzetbaar personeel met hun bekwaamheden.
Hieruit moet blijken dat het ontwerpteam van de kandidaat integraal over de nodige capaciteit beschikt om de opdracht tot een goed einde te brengen.
Ervaring van de architect:
De ervaring van de architect binnen het ontwerpteam van de kandidaat wordt beoordeeld aan de hand van de volgende punten:
o Portfolio met verplicht drie eigen relevante projecten;
o Bewijs van ervaring met overheidsopdrachten.
Portfolio met drie eigen en gerealiseerde RELEVANTE opdrachten
De portfolio met eigen ontwerpen moet betrekking hebben op projecten die de architect wel degelijk zelf heeft ontworpen gedurende de afgelopen 5 jaren. Het moeten derhalve gerealiseerde bouwprojecten betreffen van schoolgebouwen en parkinrichtingen of gelijkwaardig. De projecten zijn voorlopig opgeleverd of de werken ervan zijn dermate gevorderd dat het project als een nuttige referentie kan worden beschouwd.
Bij de opgave van de 3 projecten zit verplicht een korte toelichting over het project, het geplande bouwbudget, het gehaalde budget, de wijze van samenwerking met de opdrachtgever en de relevantie voor deze opdracht. De kandidaat kan alle nuttige documenten toevoegen om de projecten te beschrijven.
Er wordt slechts rekening gehouden met drie opdrachten. Indien er meer dan drie opdrachten worden opgegeven, zullen – gelet op de gelijke mededinging - de eerste drie opdrachten in de aanvraag tot deelneming worden beoordeeld.
Ervaring met overheidsopdrachten
De architect toont aan, met alle mogelijke middelen, gedurende de laatste 5 jaar nuttige en relevante ervaring te hebben met overheidsopdrachten.
Daarnaast moeten, op straffe van onvolledigheid van de aanvraag tot deelneming, binnen de context van het selectiecriterium “ervaring” ’toegevoegd worden:
- 2 niet - eigen projecten die volgens de architect, op basis van zijn ervaring, wel relevant zijn voor deze overheidsopdracht: de oplijsting van minstens twee niet-eigen projecten heeft betrekking op schoolgebouwen in een parksetting die niet door de architect zelf werden ontworpen. De architect beschrijft deze gebouwen en geeft aan waarom hij, bij voorkeur op basis van ervaring, deze gebouwen als relevant of als interessante invalshoek beschouwt voor het ontwerp en de bouw van een academie in het algemeen. De architect geeft aan welke elementen van deze gebouwen als positief en welke als negatief worden beschouwd. De projecten zijn voldoende gestoffeerd om op nuttige wijze als referentieproject te kunnen worden beschouwd. Tenslotte legt de architect voor minstens 1 van de projecten ook een concrete link met het beoogde project in Kontich;
- een reflectienota, gebaseerd op de ervaring van de architect, over de door de Opdrachtgever opgestelde visie en opdrachtformulering: de ervaringen én inzichten uit de niet-eigen projecten én de eigen projecten worden vervolgens toegepast op de visie bijgevoegd in Bijlage 1 en opdrachtformulering in artikel 1 in een reflectienota. In deze reflectienota geeft de architect zijn gefundeerde bedenkingen bij de visie en de opdrachtformulering, gebaseerd op zijn ervaring ,de visie en de opdrachtformulering. visie en opdrachtformuleringDe reflectienota, waarin opmerkingen worden geformuleerd op de visie en opdrachtformulering, wordt bij voorkeur ondersteund door schetsen en ander referentiemateriaal. De reflectienota is, gelet op het de fase van de procedure, maximaal 15 A4 bladzijden (beelden niet meegerekend).

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!