Európska komisia, COMM – Communication, COMM.D.1 – Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Medziinštitucionálna výzva na predkladanie ponúk vo veci viacnásobných rámcových zmlúv na posúdenia vplyvu, hodnotenia a štúdie a služby súvisiace s hodnotením v oblasti komunikácie

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, COMM – Communication, COMM.D.1 – Planning, Budget and Evaluation
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
Manuel Romano
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adresa stránky profilu kupujúceho: -

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

Medziinštitucionálna výzva na predkladanie ponúk vo veci viacnásobných rámcových zmlúv na posúdenia vplyvu, hodnotenia a štúdie a služby súvisiace s hodnotením v oblasti komunikácie

Referenčné číslo: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV: 79419000 - Hodnotiace konzultačné služby

Doplnkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Predmetom tejto výzvy na predkladanie ponúk je poskytovanie posúdení vplyvu, hodnotení a štúdií a služieb súvisiacich s hodnotením v oblasti vonkajšej a vnútornej komunikácie.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

16-06-2020

VI.4.6) Odkaz na pôvodné oznámenie

Prihlasovacie meno pre TED eSender: -

Prihlasovacie meno zákazníka pre TED eSender: -

Referenčné číslo oznámenia: -

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 111-268685

Dátum odoslania pôvodného oznámenia:

Oddiel VII: Zmeny

VII.1) Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.1) Odkaz na pôvodné oznámenie

Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom: nie

Uverejnenie na stránke TED nezhodujúce sa s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom: nie

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
Lot 1, 2 and 3
Číslo oddielu
IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený
Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
13-07-2020 16:00
má byť:
22-07-2020 16:00

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
Lot 1, 2 and 3
Číslo oddielu
IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený
Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
14-07-2020 14:00
má byť:
23-07-2020 14:00

Ďalšie dodatočné informácie

-