Europski parlament, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Stručnost u području slobode, sigurnosti i pravde (grupa 1), granične provjere, azil i migracija (grupa 2) i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije (grupa 3)

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europski parlament, Official Mail Service
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue Wiertz 60
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1047
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Michael Alexander Speiser
Telefon
+32 22832475
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Druga djelatnost:   Područje slobode, sigurnosti i pravde

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Stručnost u području slobode, sigurnosti i pravde (grupa 1), granične provjere, azil i migracija (grupa 2) i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije (grupa 3)

Referentni broj:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79100000 - Pravne usluge

Dodatna CPV oznaka:   RD11

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Okvirnim ugovorom obuhvaća se pružanje neovisnog stručnog savjetovanja o raznim aktualnim i budućim pitanjima u području horizontalnih pitanja u području:
— slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva (grupa 1);
— politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji (grupa 2), i
— pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i suradnje policije (grupa 3).

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   da

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrijednost:   3.000.000,00

Valuta:   EUR


II.2) Opis Grupa br.: 1

II.2.1) Naziv

Horizontalna pitanja u području slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva

Grupa br.:   1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79100000 - Pravne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Europski parlament, Bruxelles, Belgija.

II.2.4) Opis nabave

Planirani okvirni ugovor o uslugama namijenjen je podršci radu Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) pri Europskom parlamentu, omogućujući mu naručivanje studija, informativnih sastanaka, podrške događanjima Europskog parlamenta s vanjskim stručnjacima itd. iz njegovih područja nadležnosti.
S pomoću okvirnih ugovora o uslugama stručno će se znanje osigurati u obliku radova različite duljine, koji će se isporučivati na ad hoc zahtjev u ograničenom i određenom vremenskom okviru. Osim pisanog savjeta, okvirni ugovor o uslugama također bi trebao obuhvatiti povezane usluge poput sudjelovanja na sastancima Odbora i izlaganjima vodećih stručnjaka ili potporu događanjima Europskog parlamenta s vanjskim stručnjacima, kako je prikladno. Pružatelji usluga snose isključivu znanstvenu odgovornost za rezultate svog rada.
Grupa 1: (Horizontalna pitanja u području slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva):
Ugovor o funkcioniranju Europske unije pridaje veliku važnost stvaranju područja slobode, sigurnosti i pravde. Povelja o temeljnim pravima, koja je sada pravno obvezujuća za EU, ojačala je osnovna prava, a temeljna prava i prava građanstva utvrđena su u člancima 2., 3. i 9. do 12. Ugovora o osnivanju Europske unije, 15., 16., 18.-25. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te u Povelji.
Grupa 1 pokriva stručnost u svim pitanjima koja se odnose na područje slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
• zaštitu temeljnih prava u EU-u (uključujući prava djeteta), s obzirom na Povelju o temeljnim pravima EU-a, te sudsku praksu Suda Europske Unije i Europskog suda za ljudska prava i drugih relevantnih sudskih tijela, i
• pristupanje EU-a Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,
• institucionalna pitanja područja slobode, sigurnosti i pravde, uključujući podjelu uloga i nadležnosti između institucija i tijela EU-a, kao i između EU-a i njezinih država članica,
• ukupnu procjenu ravnoteže između slobode i sigurnosti i korištenja izuzetnih mjera,
• Agenciju Europske unije za temeljna prava,
• Program o pravima, jednakosti i građanstvu za 2014.–2020. i buduće nastavne fondove za podršku temeljnim pravima, nediskriminaciji i građanstvu,
• građanstvo EU-a, uključujući slobodu kretanja,
• primarno i sekundarno zakonodavstvo o suzbijanju diskriminacije, uključujući stanje manjina,
• borbu protiv rasizma i ksenofobije,
• transparentnost i pristup dokumentima,
• zaštitu osobnih podataka, uključujući Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   30 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Sastav glavnog tima i skupine stručnjaka  / Ponder:   21 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Razumijevanje grupe za koju dostavlja ponuda  / Ponder:   14 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Metodologija  / Ponder:   10,5 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Organizacija rada  / Ponder:   24,5 %

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-


II.2) Opis Grupa br.: 2

II.2.1) Naziv

Politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji

Grupa br.:   2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79100000 - Pravne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Europski parlament, Bruxelles, Belgija.

II.2.4) Opis nabave

Planirani okvirni ugovor o uslugama namijenjen je podršci radu Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) pri Europskom parlamentu, omogućujući mu naručivanje studija, informativnih sastanaka, podrške događanjima Europskog parlamenta s vanjskim stručnjacima itd. iz njegovih područja nadležnosti.
S pomoću okvirnih ugovora o uslugama stručno će se znanje osigurati u obliku radova različite duljine, koji će se isporučivati na ad hoc zahtjev u ograničenom i određenom vremenskom okviru. Osim pisanog savjeta, okvirni ugovor o uslugama također bi trebao obuhvatiti povezane usluge poput sudjelovanja na sastancima Odbora i izlaganjima vodećih stručnjaka ili potporu događanjima Europskog parlamenta s vanjskim stručnjacima, kako je prikladno. Pružatelji usluga snose isključivu znanstvenu odgovornost za rezultate svog rada.
Grupa 2 (politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji):
Ciljevi EU-a, kako je utvrđeno člancima 67. stavkom 2. i 77. do 80. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te odgovarajućim pravima utvrđenim u člancima 7., 14., 18. i 19. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, moraju osigurati nepostojanje unutarnje granice kontrola osoba i razvijanje zajedničke politike o azilu, imigraciji i vanjskoj kontroli granica, temeljenoj na solidarnosti među državama članicama, što je pošteno prema državljanima trećih zemalja.
Europski migracijski program iz 2015. obuhvaća četiri područja politike smanjenja poticaja za nezakonitu imigraciju, upravljanje granicama (spašavanje života i osiguravanje vanjskih granica), razvijanje čvršće politike o azilu i uspostavljanje nove politike o zakonitoj migraciji, uključujući integracijske politike.
Azil je zajednička politika EU-a, s ciljem stvaranja zajedničkog sustava koji sadrži jedinstven status i jedinstvene postupke za međunarodnu zaštitu. S zakonodavnim paketima objavljenima u svibnju i srpnju 2016. pokrenuta je „treća faza“ zajedničkog europskog sustava azila.
U području zakonite migracije, postojeće zakonodavstvo EU-a trenutačno prolazi kroz evaluaciju REFIT-a.
Politika upravljanja granicama znatno se razvila zbog povećanja mješovitih migracijskih tokova u EU-u, kao i pojačanih sigurnosnih problema, koji su pokrenuli novo razdoblje aktivnosti.
Grupa 2 pokriva stručnost u svim pitanjima koja se odnose na granične provjere, azil i migraciju, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
• međunarodnu zaštitu, uključujući preseljenje i nastanjivanje,
• zakonitu migraciju, uključujući suradnju s državama podrijetla, i integracijske politike,
• nezakonitu migraciju uključujući povratak i ponovni prihvat,
• upravljanje granicama, uključujući integrirano upravljanje granicama na vanjskim granicama, i koncept "pametne granice",
• Schengen, uključujući vizne politike za kratkoročne i dugoročne boravke,
• agencije u području azila i migracija,
• relevantna sredstva u području azila i migracija,
• relevantnu sudsku praksu Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava ili drugih relevantnih pravosudnih tijela.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   30 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Sastav glavnog tima i skupine stručnjaka  / Ponder:   21 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Razumijevanje grupe za koju dostavlja ponuda  / Ponder:   14 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Metodologija  / Ponder:   10,5 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Organizacija rada  / Ponder:   24,5 %

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-


II.2) Opis Grupa br.: 3

II.2.1) Naziv

Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije

Grupa br.:   3

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79100000 - Pravne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Europski parlament, Bruxelles, Belgija.

II.2.4) Opis nabave

Planirani okvirni ugovor o uslugama namijenjen je podršci radu Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (LIBE) pri Europskom parlamentu, omogućujući mu naručivanje studija, informativnih sastanaka, podrške događanjima Europskog parlamenta s vanjskim stručnjacima itd. iz njegovih područja nadležnosti.
S pomoću okvirnih ugovora o uslugama stručno će se znanje osigurati u obliku radova različite duljine, koji će se isporučivati na ad hoc zahtjev u ograničenom i određenom vremenskom okviru. Osim pisanog savjeta, okvirni ugovor o uslugama također bi trebao obuhvatiti povezane usluge poput sudjelovanja na sastancima Odbora i izlaganjima vodećih stručnjaka ili potporu događanjima Europskog parlamenta s vanjskim stručnjacima, kako je prikladno. Pružatelji usluga snose isključivu znanstvenu odgovornost za rezultate svog rada.
Grupa 3 (pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije):
Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima, utvrđena u člancima 82. do 86. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, temelji se na načelu međusobnog priznavanja presuda i sudskih odluka, a uključuje mjere za približavanje zakona država članica u nekoliko područja.
Progresivno ukidanje graničnih kontrola unutar EU-a znatno je olakšalo slobodno kretanje europskih građana, ali je i olakšalo kriminalcima transnacionalno djelovanje. Kako bi se riješio izazov prekograničnog kriminala, područje slobode, sigurnosti i pravde uključuje mjere za promicanje pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Polazište je princip međusobnog priznavanja. Posebne mjere usvojene su za borbu protiv transnacionalnog kriminala i osiguranje zaštite prava žrtava, osumnjičenih i zatvorenika diljem Unije.
Glavni instrument suradnje policije, utvrđen u člancima 87. do 89. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, jest Europski policijski ured (Europol), koji je središnji dio šire europske unutarnje sigurnosne arhitekture. Suradnja i politike još se razvijaju, s naglaskom na učinkovitiju borbu protiv prijetnji i kriminala protiv EU-a, te u skladu s temeljnim pravima i pravilima zaštite podataka.
Učinkovita suradnja policije ključni je element u stvaranju Unije kao prostor slobode, sigurnosti i pravde na temelju poštivanja temeljnih prava. Prekogranična suradnja na području provedbe zakona — uključujući policiju, carine i druge službe za provođenje zakona — osmišljena je kako bi se spriječila, otkrila i istražila kaznena djela diljem EU-a. U praksi se ova suradnja uglavnom odnosi na ozbiljni kriminal (organizirani kriminal, trgovina drogom, trgovanje ljudima, kibernetički kriminal) i terorizam.
Grupa 3 pokriva stručnost u svim pitanjima koja se odnose na pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima i suradnju policije, uključujući, ali ne ograničavajući se na:
• pravosudnu suradnju u kaznenim stvarima, uključujući borbu protiv terorizma,
• suradnju policije, uključujući borbu protiv terorizma,
• agencije u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i suradnja policije,
• relevantna sredstva u području pravosudne suradnje u kaznenim stvarima i suradnje policije,
• relevantnu sudsku praksu Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava ili drugih relevantnih pravosudnih tijela.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   30 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Sastav glavnog tima i skupine stručnjaka  / Ponder:   21 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Razumijevanje grupe za koju dostavlja ponuda  / Ponder:   14 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Metodologija  / Ponder:   10,5 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Organizacija rada  / Ponder:   24,5 %

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   ne


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   1

Grupa br.:   1

Naziv:   Horizontalna pitanja u području slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

07-02-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
1 Place du Congrès
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   2

Grupa br.:   1

Naziv:   Horizontalna pitanja u području slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

07-02-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
BP 20064
Mjesto
Paris
NUTS kod
FR101
Poštanski broj
75421
Država
FRANCE
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   3

Grupa br.:   1

Naziv:   Horizontalna pitanja u području slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

07-02-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Milieu
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Chaussée de Charleroi 112
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1060
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   4

Grupa br.:   1

Naziv:   Horizontalna pitanja u području slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

07-02-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Optimity Advisors GmbH
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Stresemannstr. 123
Mjesto
Berlin
NUTS kod
DE300
Poštanski broj
10963
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Mjesto
London
NUTS kod
UKI32
Poštanski broj
N1 7RF
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   Za specifične pozive na nadmetanje ugovara se podugovor o sadržaju poziva i metodologiji.


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   5

Grupa br.:   1

Naziv:   Horizontalna pitanja u području slobode, sigurnosti i pravde, temeljnih prava i građanstva

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

07-02-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   8

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
LSE Enterprise
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Houghton Street
Mjesto
London
NUTS kod
UKI31
Poštanski broj
WC2A 2AE
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   1

Grupa br.:   2

Naziv:   Politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 2

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   13

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
BP 20064
Mjesto
Paris
NUTS kod
FR101
Poštanski broj
75421
Država
FRANCE
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   2

Grupa br.:   2

Naziv:   Politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 2

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   13

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
16A, Rue du Baillois
Mjesto
Rixensart
NUTS kod
BE310
Poštanski broj
1330
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   Stručnjaci podugovoreni za područja statistike; sigurnosti i sociologije; političke/administrativne znanosti i međunarodne odnose; vanjske odnose EU-a; ekstrateritorijalnosti ljudskih prava; te za baze podataka i lekturu.


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   3

Grupa br.:   2

Naziv:   Politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 2

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   13

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
1 Place du Congrès
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   4

Grupa br.:   2

Naziv:   Politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 2

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   13

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Gonzagagasse 1
Mjesto
Vienna
NUTS kod
AT130
Poštanski broj
1010
Država
ÖSTERREICH
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Avenue des Arts 7/8
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Migration Policy Centre at the European University Institute
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Mjesto
Florence
NUTS kod
ITI14
Poštanski broj
50133
Država
ITALIA
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   Podugovoreno je nekoliko viših istraživača.


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   5

Grupa br.:   2

Naziv:   Politike o graničnim provjerama, azilu i migraciji

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 2

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   13

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Migration Policy Institute Europe
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi 155
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1040
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   Dijelovi podugovoreni o vanjskim dimenzijama, trgovinama i krijumčarskim mrežama; graničnoj sigurnosti, migracijskim politikama SAD-a, integracijskoj politici, ilegalnoj imigraciji i provođenju zakona; pravu EU-a; ekonomije i statistike; migracije i okoliša; politikama migracija u Grčkoj; europskim integracijama; politici povratka; i ljudskim pravima i pravu EU-a.


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   1

Grupa br.:   3

Naziv:   Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 3

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   7

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
1 place du Congrès
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   2

Grupa br.:   3

Naziv:   Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 3

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   7

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Optimity Advisors GmbH
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Stresemannstr. 123
Mjesto
Berlin
NUTS kod
DE300
Poštanski broj
10963
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Mjesto
London
NUTS kod
UKI32
Poštanski broj
N1 7RF
Država
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   Za specifične pozive na nadmetanje ugovara se podugovor o sadržaju poziva i metodologiji.


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   3

Grupa br.:   3

Naziv:   Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 3

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   7

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
European Institute of Public Administration (EIPA)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Onze Lieve Vrouweplein 22
Mjesto
Maastricht
NUTS kod
NL423
Poštanski broj
6211 HE
Država
NEDERLAND
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   4

Grupa br.:   3

Naziv:   Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 3

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   7

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Rand Europe
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi 82/Bte 3
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1040
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   Podugovorena su dva člana osnovnog tima i baza nacionalnih stručnjaka.


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   5

Grupa br.:   3

Naziv:   Pravosudna suradnja u kaznenim stvarima i suradnja policije

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 3

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

11-03-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   7

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
VVA Brussels
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Avenue des Arts 11
Mjesto
Brussels
NUTS kod
BE100
Poštanski broj
1210
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
da

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   1.000.000,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   Podugovorena su dva sveučilišta i nekoliko pojedinačnih stručnjaka.


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Sud Europske unije
Poštanska adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-pošta
-
Telefaks
+352 43032600
Internetska adresa
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   -

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
Sud Europske unije
Poštanska adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-pošta
-
Telefaks
+352 43032600
Internetska adresa
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

28-05-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-