Европейска комисия, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Rectificatie

Проучване на националните регулаторни подходи за услуги за краткосрочно настаняване

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование
Европейска комисия, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.E.1 — Services Directive and Policy
Национален регистрационен номер
-
Пощенски адрес
Avenue des Nerviens 105
Град
Brussels
Пощенски код
1049
код NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Hubert Gambs
Телефон
-
Електронна поща
[email protected]
Факс
-

Интернет адрес/и

Основен адрес: https://ec.europa.eu/growth/

Адрес на профила на купувача: -

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Проучване на националните регулаторни подходи за услуги за краткосрочно настаняване

Референтен номер: GROW/2020/OP/0004

II.1.2) Основен CPV код

Основен CPV код: 79411000 - Консултантски услуги по общо управление

Допълнителен CPV код: -

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Проучването ще открие и оцени опции за различаване между партньори, предоставящи услуги чрез съвместна платформа от време на време като частни лица от една страна и по-редовни и професионални доставчици на същите услуги от друга.
Освен това проучването ще открие и оцени опции за схеми за регистрация на доставчици на услуги, предоставящи услугите си чрез съвместни платформи.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26-03-2020

VI.4.6) Препратка към оригиналното обявление

Влизане в TED eSender: -

Потребителско влизане в TED eSender: -

Справка за обявления: -

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 039-091256

Дата на изпращане на оригиналното обявление:

Раздел VІI: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

VII.1.1) Препратка към оригиналното обявление

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган : не

Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия орган: не

VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени
Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
06-04-2020 16:00
Да се чете:
24-04-2020 16:00

Tекст за коригиране в оригиналното обявление

Обособена позиция №
-
Номер на раздел
IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени
Условия за отваряне на офертите
Вместо:
08-04-2020 10:00
Да се чете:
28-04-2020 10:00

Друга допълнителна информация

-