Výbor regionů
Aankondiging van een opdracht

Audiovizuální služby pro Evropský výbor regionů

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Výbor regionů
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Obec
Brussels
PSČ
1040
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://cor.europa.eu

Adresa profilu zadavatele:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.3) Komunikace

Další informace lze získat

na výše uvedené adrese

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

na výše uvedené adrese

elektronicky prostřednictvím:   -

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: -

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Audiovizuální služby pro Evropský výbor regionů

Spisové číslo:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   92110000 - Výroba filmů a videa a související služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Cílem této výzvy k podání nabídek je zajištění audiovizuálních služeb. Služby se týkají hlavně tvorby audiovizuálního tvůrčího obsahu, zajištění hlavních akcí Výboru regionů a poskytnutí materiálu a zařízení pro novináře v oblasti audiovizuálního a rozhlasového přenosu. Výbor regionů hledá agilního, univerzálního a kreativního poskytovatele služeb, který je ochoten pracovat na menších inovativních audiovizuálních projektech napříč platformami, na nových audio a video formátech (VR, 3D atd.), na netradičních video kampaních pro sociální média, na streamingu na sociálních médiích, jakož i na větším pokrytí akcí a zajišťování materiálu a zařízení pro televizní a rozhlasové novináře.

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

Hodnota bez DPH:   2.000.000,00

Měna:   EUR

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   50342000 - Opravy a údržba audiosystémů
50343000 - Opravy a údržba videosystémů
92100000 - Služby v oblasti filmu a videa
92110000 - Výroba filmů a videa a související služby
92111200 - Výroba reklamních, propagačních a informačních filmů a videa
79961000 - Fotografické služby
79962000 - Zpracování fotografií
72212521 - Vývoj hudebního programového vybavení a programového vybavení pro editaci zvuku

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Brusel.

II.2.4) Popis zakázky

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.5) Hodnotící kritéria

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6) Předpokládaná hodnota

Hodnota bez DPH:   2.000.000,00

Měna:   EUR

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   48

Tuto zakázku lze obnovit:   ano

Uveďte popis obnovení:   Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ne

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2) Ekonomická a finanční situace

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.3) Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.5 Informace o vyhrazených zakázkách

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.:   ne

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání:   ne

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:   -

Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:   -

III.2.2) Podmínky realizace zakázky

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.2) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.:   ne

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Rámcová smlouva s jediným účastníkem:   ano

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:   -

Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému:   ne

Dynamický nákupní systém může být použit dalšími zadavateli:   ne

IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

Použití vícekolového řízení za účelem postupného snižování počtu řešení, o kterých se bude diskutovat, nebo o kterých se bude jednat:   ne

IV.1.5) Informace o jednání

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Bude použita elektronická aukce:   ne

Uveďte další informace o elektronické aukci:   -

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ne

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   -

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:   17-07-2020

Místní čas:   -

IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

-

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících:   9

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum:   27-07-2020

Místní čas:   14:30

Místo:   Room BVS 765 Evropský výbor regionů, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIE. Vzhledem k situaci vyvolané onemocněním Covid-19 se otevírání nabídek uskuteční on-line nebo osobně v závislosti na počtu účastníků.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:   Otevírání nabídek se mohou účastnit nanejvýš dva zástupci každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a číslo občanského průkazu nebo pasu zástupců alespoň 3 pracovní dny před otevíráním nabídek na e-mailovou adresu: [email protected]

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku:   ne

Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:   -

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

Budou používány elektronické objednávky:   ne

Budou přijímány elektronické faktury :   ne

Bude použita elektronická platba:   ne

VI.3) Další informace

V souladu s čl. 164 odst. 5 a čl.11.1) písm. e) přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, může Komise zahájit jednací řízení s úspěšnými uchazeči tohoto zadávacího řízení na nové služby spočívající v opakování služeb podobných těm, které jsou uvedeny v tomto oznámení.

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   -

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

05-06-2020