Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Aankondiging van een gegunde opdracht

Poskytování fotografických služeb – fotografické pokrytí aktuálních událostí a institucionálních činností Evropského parlamentu

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropský parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue Wiertz 60
Obec
Brussels
PSČ
1047
Kód NUTS
BE - BELGIQUE-BELGIË
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
José Viejo Manzanal, Paul Henri Spaak Building, office 01A063
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Poskytování fotografických služeb – fotografické pokrytí aktuálních událostí a institucionálních činností Evropského parlamentu

Spisové číslo:   COMM/DG/AWD/2019/854

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   79961000 - Fotografické služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Fotoreportáže z aktuálních událostí a ceremoniálních a institucionálních činností Evropského parlamentu, které se konají v Bruselu a Štrasburku.

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ano

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

Měna:   -


II.2) Popis Část zakázky č.: 1

II.2.1) Název

Poskytování fotografických služeb v Evropském parlamentu v Bruselu

Část zakázky č.:   1

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79961000 - Fotografické služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Brusel.

II.2.4) Popis zakázky

Viz specifikace v zadávací dokumentaci.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   35

Kritérium kvality - Název:   Kvalita, relevantnost a účinnost provozní struktury fotografa navrženého k poskytování požadovaných služeb  / Váha:   35

Kritérium kvality - Název:   Kvalita opatření určených k zajištění optimálního výkonu  / Váha:   30

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-


II.2) Popis Část zakázky č.: 2

II.2.1) Název

Poskytování fotografických služeb v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Část zakázky č.:   2

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79961000 - Fotografické služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   FR - FRANCE

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Štrasburk.

II.2.4) Popis zakázky

Viz specifikace v zadávací dokumentaci.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   35

Kritérium kvality - Název:   Kvalita, relevantnost a účinnost provozní struktury fotografa navrženého k poskytování požadovaných služeb  / Váha:   35

Kritérium kvality - Název:   Kvalita opatření určených k zajištění optimálního výkonu  / Váha:   30

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-


Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ne

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2019/S 202-490030

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ne


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   COMM/ME_AV/FWC/2019/022

Část zakázky č.:   1

Název:   Poskytování fotografických služeb v Evropském parlamentu v Bruselu

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 1

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   0

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   -

Konečná hodnota zakázky/položky:   -

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   COMM/ME-AV/FWC/2019/23

Část zakázky č.:   2

Název:   Poskytování fotografických služeb v Evropském parlamentu ve Štrasburku

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky Část zakázky č.: 2

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   0

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   0

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   0

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   -

Konečná hodnota zakázky/položky:   -

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -


Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   -

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

09-06-2020

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-