Comisia Europeană, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Studiu privind fezabilitatea unei garanții pentru copiii vulnerabili

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comisia Europeană, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
-
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Studiu privind fezabilitatea unei garanții pentru copiii vulnerabili

Număr de referinţă:   VT/2017/057

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   79311400 - Servicii de cercetare economică

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Acțiunile pregătitoare (AP) reprezintă un instrument important pentru Parlamentul European (PE) de a formula noi priorități politice și de a introduce noi inițiative care ar putea deveni în cele din urmă activități și programe permanente ale UE cu propriile linii bugetare. Parlamentul European a solicitat Comisiei Europene să pună în aplicare o Acțiune pregătitoare privind schema de garanții pentru copii/instituirea unei garanții europene și a sprijinului financiar pentru copii“. Această AP vizează stabilirea unui cadru de implementare care să fie în conformitate cu recomandarea Comisiei privind investițiile în copii, adoptată în 2013, luând în considerare și alte inițiative mai recente în domeniul politicii sociale, cum ar fi Pilonul european al drepturilor sociale (EPSR). În special, principiul 11 al EPSR este dedicat dreptului la educația și îngrijirea copiilor de vârstă mică (ECEC) accesibile, de bună calitate, dreptul la protecție împotriva sărăciei și dreptul copiilor defavorizați la măsuri specifice pentru sporirea egalității de șanse.

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Valoare:   956.112,00

Monedă:   EUR

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   -

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Locul principal de executare:   BE1

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

A se vedea Secțiunea N.2 a Specificațiilor tehnice.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   da

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   nu

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   da

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   VC/2018/0111

Lot nr.:   -

Titlu:   Studiu privind fezabilitatea unei garanții pentru copiii vulnerabili

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

27-09-2018

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   0

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   -

Valoarea totală a contractului/lotului:   -

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Adresă internet
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
Ombudsmanul European
Adresă
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Localitate
Strasbourg Cedex
Cod poștal
F-67001
Țară
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-mail
-
Fax
+33 388172313
Adresă internet
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Comisia Europeană, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Adresă
-
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

22-11-2018

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-