Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Rectificatie

SPORT-ALL-20-001 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Nationaal identificatienummer
0200.068.636_22840
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Evelien Decroix
Telefoon
+32 92425771
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.farys.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374834

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

SPORT-ALL-20-001 Raamovereenkomst voor het uitvoeren van bewakingsopdrachten

Referentienummer: TMVW-SPORT-ALL-20-001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79713000 - Bewakingsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige overeenkomst betreft het uitvoeren van bewakingsopdrachten voor de verschillende sites in beheer van TMVW.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-516250

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 097-231614

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Bijkomende informatie d.d. 3 juni 2020: brief, aangepaste technische bepalingen en aangepaste inventaris.