Euroopa Komisjon, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Hinnang ajavahemikul 2007–2013 ERFi toetusel IKTs tehtud investeeringutele

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, General Directorate Regional and Urban Policy
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
TA Cell BU-1 00/184
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Hinnang ajavahemikul 2007–2013 ERFi toetusel IKTs tehtud investeeringutele

Viitenumber:   2019CE16BAT106

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79410000 - Äri- ja juhtimisalased nõustamisteenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) poolt ajavahemikul 2007–2013 info- ja sidetehnoloogia (edaspidi „IKT“) seadmete ja tootmisviisi tagamisele suunatud investeerimisprojektide järelhindamine. Kõnealuse hindamise tähenduses hõlmab IKT üldjoontes sidetaristuid (sh lairibavõrgud), info- ja sidetehnoloogiat ning kodanikele mõeldud elektroonilisi ja digitaalteenuseid ja -rakendusi (eTervis, eValitsus jne).

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.1.7) Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

Vääring:   -

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79419000 - Hindamise nõustamisteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   00 - N/A

Põhiline teostamise koht:   -

II.2.4) Hanke kirjeldus

Hindamisel vaadatakse üle ERFi ajavahemikus 2007–2013 kaasrahastatud erinevad IKTga seotud sekkumised ning antakse hinnang sekkumiste loogilisele printsiibile ja tõendusmaterjalile sekkumiste tulemuslikkuse kohta, hinnatakse sekkumiste tõhusust ja mõju avaldamise sidusust muude poliitikatega, sekkumiste asjakohasust ja ELi lisandväärtust.
Hinnanguga antakse ülevaade ERFi rahastamise IKT jaoks kasutamise erinevatest teedest kogu Euroopa Liidus ning analüüsitakse tulemusi, sedavõrd kuivõrd need on ära tuntavad. Valitud riikides ja piirkondades analüüsitakse tulemusi üksikasjalikumalt, et teha kindlaks sekkumised, mis on olnud kõige edukamad (või tõhusamad) ja edule kaasa aidanud tegurid, sealhulgas (konkreetsete IKT sekkumiste esemeks olnud) vähem arenenud ja asustatud piirkondades.
Hinnangut täiendab õigusraamistike analüüs ja IKT investeeringute arengut mõjutavate tehnoloogiate (ja eelkõige sidevõrkude – lairiba) areng, kaasa arvatud hinna arengud ja riigihangetega seotud küsimused, võrkude arengut mõjustavad nõudluse tegurid (teenuse vastuvõtt jae- ja/või hulgitarnijatelt, teenuseosutajate investeeringud lõppkasutajaga ühendatud (nn „viimase miili”) võrkudesse), ning ka seotud sotsiaalsed aspektid (vastuvõtt kasutajate poolt, digitaaloskused ja -pädevus, avalike digitaalteenustega varustamise areng jne). Lisaks analüüsitakse hinnangu andmisel ka ELi rahastatud tegevuste kaudu turul esinevate lünkade käsitlemist ja erasektori osalemist (samuti tulenevalt muudatustest jaeturgu reguleerivates õigus- ja haldusnormides ja erainvestorite eeldatava käitumise tõttu).
Antakse hinnang äriringkondade ja majapidamiste poolt digitaalteenuste vastuvõtule ERFi toetatud võrkudes.
Antakse ülevaade asjakohasest kirjandusest ja olulistest dokumentidest, koos IKT-le rakenduskavades antud toetuse aluseks oleva loogilise printsiibi analüüsiga (sekkumise loogika) kogu Euroopa Liidus. Seejärel töötatakse välja muudatuste üldistus eri liiki meetmete või projektide tarvis erinevates kindlaks tehtud klastrites.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid

Kulukriteerium - Nimi:   pakutud metoodika kvaliteet  / Osakaal:   50

Kulukriteerium - Nimi:   töökorraldus  / Osakaal:   30

Kulukriteerium - Nimi:   kvaliteedikontrolli meetmed  / Osakaal:   20

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Koostati dünaamiline ostusüsteem:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatud on elektroonilist oksjonit:   ei

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta

Teade hõlmab eespool nimetatud hanketeates avaldatud dünaamilise hankesüsteemi lõpetamist:   ei

IV.2.9) Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

Hankija ei sõlmi eespool nimetatud eelteate alusel enam lepinguid:   jah

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr:   -

Osa nr:   -

Nimetus:   Hinnang ajavahemikul 2007–2013 ERFi toetusel IKTs tehtud investeeringutele

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping:   jah

V.2) Hankelepingu sõlmimine

V.2.1) Lepingu sõlmimise kuupäev

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Laekunud pakkumuste arv:   0

VKEdelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Muude kui ELi liikmesriikide pakkujatelt laekunud pakkumuste arv:   0

Elektrooniliselt laekunud pakkumuste arv:   0

Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga:   ei

V.2.4) Teave lepingu/osa maksumuse kohta

Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus:   -

Lepingu/osa lõplik kogumaksumus:   -

Madalaima hinnaga pakkumus:   -

Kõrgeima hinnaga pakkumus:   -

V.2.5) Teave allhangete kohta

Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked:   ei

Osa:   -

Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:   -

VI osa: Lisateave

VI.3) Lisateave

Komisjon vaatas praeguses koroonapandeemia põhjustatud ebamäärases õhkkonnas ja segaduses uuesti läbi lepingu sõlmimise ja töövõtjalt lepingu täitmise nõudmise teostatavuse.
Leping otsustati seega jätta sõlmimata järgmistel põhjustel:
– pädevustingimuste keerukus ja ulatusliku suhtluse vajadus haldusasutuste ja muude sidusrühmadega;
– kõrge tõenäosus, et töövõtja puutuks kriisiolukorraga toimetulekuga hõivatud omavalitsusasutustelt vastuste saamisel kokku oluliste raskustega;
– tõenäosus, et hindamistulemused, mille õigeaegsus võimalik, et kannataks eelnimetatud takistuste tõttu, saabuksid liiga hilja selleks, et neid saaks võtta ajavahemikuks 2021–2027 IKTsse investeeringut toetavate ERFi programmide kavandamisel arvesse nagu esialgselt plaanitud.

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   -

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Postiaadress
-
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

28-05-2020

D1 lisa – Üldhange: Põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

1. Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse valimise põhjendus kooskõlas direktiivi 2014/24/EL artikliga 32

Ühtki pakkumust või sobivat pakkumust/osalemistaotlust ei laekunud:

avatud hankemenetluse käigus:   ei

piiratud hankemenetluse käigus:   ei

Asjaomaseid tooteid valmistatakse üksnes uuringu, katse või uurimis- või arendustegevuse eesmärgil direktiivis täpsustatud tingimustel:   -

Ehitustöid, asju või teenuseid saab allpool nimetatud põhjusel pakkuda ainult teatav ettevõtja:

konkurentsi puudumine tehnilistel põhjustel:   ei

hanke eesmärk on unikaalse kunstiteose või kunstilise esituse loomine või omandamine:   ei

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   ei

Hankijale ettenägematutest ootamatutest sündmustest põhjustatud äärmiselt kiireloomuline olukord kooskõlas direktiivis sätestatud rangete tingimustega:   ei

Esialgse tarnija lisatarned tellitakse direktiivis sätestatud rangetel tingimustel:   ei

Uued ehitustööd/teenused, mis seisnevad samalaadsete ehitustööde/teenuste kordamises, tellitakse kooskõlas direktiivis kehtestatud rangete tingimustega:   -

Teenuste hankeleping tuleb ideekonkursi eeskirjade järgi sõlmida ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest:   -

Hangitakse tooraineturul noteeritud ja sealt ostetavaid asju:   -

Asjade või teenuste ostmine erakordselt soodsatel tingimustel:

tarnijalt, kes on oma äritegevust lõpetamas:   -

ainuõiguste, sealhulgas intellektuaalomandi õiguste kaitsmine:   -

2. Muu põhjendus selle kohta, miks otsustati leping sõlmida hanketeadet Euroopa Liidu Teatajas eelnevalt avaldamata

Hange ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse:   ei

3. Selgitus

-