Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Οριστικοποίηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση της επίδοσης πυραντοχής προσόψεων

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Κωδικός NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση:   http://ec.europa.eu/growth/

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   όχι

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:   -

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών:   όχι

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Οριστικοποίηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση της επίδοσης πυραντοχής προσόψεων

Αριθμός αναφοράς:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79410000 - Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Στόχος του έργου αυτού είναι να οριστικοποιήσει και να τελειοποιήσει τη μέθοδο αξιολόγησης που ανέπτυξε ο ανάδοχος στο προηγούμενο στάδιο, ως «εναλλακτική μέθοδο» έτσι ώστε η μέθοδος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων (στην CEN) και για ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (στο EOTA) σχετικά με τα αντίστοιχα δομικά προϊόντα (κιτ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:   όχι

II.1.7) Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)

Αξία:   719.900,00

Νόμισμα:   EUR

II.2) Περιγραφή

II.2.1) Τίτλος

-

Αριθμός τμήματος:   -

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   -

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Ο τόπος εκτέλεσης των καθηκόντων θα είναι οι εγκαταστάσεις του αναδόχου ή οποιοσδήποτε άλλος τόπος αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού, εκτός των εγκαταστάσεων της Επιτροπής.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Στόχος του έργου αυτού είναι να οριστικοποιήσει και να τελειοποιήσει τη μέθοδο αξιολόγησης που ανέπτυξε ο ανάδοχος στο προηγούμενο στάδιο, ως «εναλλακτική μέθοδο» έτσι ώστε η μέθοδος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για εναρμονισμένα πρότυπα προϊόντων (στην CEN) και για ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (στο EOTA) σχετικά με τα αντίστοιχα δομικά προϊόντα (κιτ), στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 305/2011.
Ένα πρόγραμμα διεργαστηριακών δοκιμών είναι απαραίτητο για να αποδειχθεί ότι η προτεινόμενη μέθοδος δοκιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως προβλέπεται και μπορεί να ανταποκριθεί στις ρυθμιστικές ανάγκες, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η αποδοχή αυτής της μεθόδου δοκιμής από τα κράτη μέλη.
Ο ανάδοχος πρέπει, επίσης, να προτείνει μια ταξινόμηση με όλα τα απαραίτητα κριτήρια και τις τιμές, που θα αποτελέσουν τη βάση για μια εξουσιοδοτημένη πράξη της Επιτροπής σχετικά με την ταξινόμηση της πυραντοχής προσόψεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή - Στάθμιση:   50 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Μεθοδολογία  / Στάθμιση:   40

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Διαχείριση έργου και πόροι  / Στάθμιση:   30

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Πληρότητα, σαφήνεια και παρουσίαση της προσφοράς  / Στάθμιση:   30

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η γλώσσα εργασίας της οριστικοποίησης της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση των επιδόσεων πυραντοχής προσόψεων είναι η αγγλική.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο:   όχι

Συγκροτήθηκε δυναμικό σύστημα αγορών:   όχι

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Έχει χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:   όχι

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:   ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τη λήξη του δυναμικού συστήματος αγορών που δημοσιεύεται στην ανωτέρω προκήρυξη σύμβασης:   όχι

IV.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Η αναθέτουσα αρχή δεν θα αναθέσει καμία περαιτέρω σύμβαση βάσει της ανωτέρω προκαταρκτικής προκήρυξης:   όχι

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   SI2.825082

Αριθμός τμήματος:   -

Τίτλος:   Οριστικοποίηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης για την αξιολόγηση της επίδοσης πυραντοχής προσόψεων

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

20-02-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   1

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   1

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Rise Research Institutes of Sweden AB
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Brinellgatan 4
Πόλη
Boras
Κωδικός NUTS
SE
Ταχ. κωδικός
504 62
Χώρα
SVERIGE
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Efectis France
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Espace Technologique — BAT Apollo
Πόλη
Saint-Aubin
Κωδικός NUTS
FR
Ταχ. κωδικός
91190
Χώρα
FRANCE
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Unter den Eichen 87
Πόλη
Berlin
Κωδικός NUTS
DE
Ταχ. κωδικός
12205
Χώρα
DEUTSCHLAND
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Universite de Liege
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Place du 20 Aout 7
Πόλη
Liège
Κωδικός NUTS
BE
Ταχ. κωδικός
4000
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Dozsa Gyorgy St 26
Πόλη
Szentendre
Κωδικός NUTS
HU
Ταχ. κωδικός
2000
Χώρα
MAGYARORSZÁG
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   720.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   719.900,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   35%

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

Για την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι δυνατή μόνον η ηλεκτρονική υποβολή μέσω του «e-submission» (ηλεκτρονική υποβολή προσφορών).

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία
Γενικό Δικαστήριο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση
Rue du Fort Niedergrünewald
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
L-2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 4303-1
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
+352 4303-2100
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:   Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Βλέπε διαδικτυακή διεύθυνση που παρέχεται στο τμήμα I.3).

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

19-03-2020

Παράρτημα Δ1 – Γενικές συμβάσεις: Αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ S)

1. Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Δεν έχουν υποβληθεί προσφορές ή κατάλληλες προσφορές/αιτήσεις συμμετοχής ύστερα από:

ανοικτή διαδικασία:   όχι

κλειστή διαδικασία:   όχι

Τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οδηγία :   -

Τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τον εξής λόγο:

απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους:   όχι

σύμβαση με σκοπό τη δημιουργία ή απόκτηση ενός μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης:   όχι

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:   όχι

Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στην οδηγία:   όχι

Συμπληρωματικές παραδόσεις από τον αρχικό προμηθευτή σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία:   όχι

Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη υφιστάμενων έργων/υπηρεσιών και που παραγγέλλονται σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία:   -

Σύμβαση υπηρεσιών η οποία πρόκειται να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές σύμφωνα με τους κανόνες ενός διαγωνισμού μελετών:   -

Προμήθειες αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων:   -

Aγορά αγαθών ή υπηρεσιών υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους:

από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες:   -

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:   -

2. Άλλη αιτιολόγηση για την ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας:   όχι

3. Αιτιολόγηση

-