Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Finalizacija europskog pristupa za procjenu otpornosti fasada na požar

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://ec.europa.eu/growth/

Adresa profila kupca:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Finalizacija europskog pristupa za procjenu otpornosti fasada na požar

Referentni broj:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79410000 - Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Cilj je ovog projekta finalizacija i prilagodba metode ocjenjivanja koju je izvoditelj izradio u prethodnoj fazi kao „alternativnu metodu”, kako bi se ova metoda mogla izravno koristiti za usklađene norme proizvoda (u CEN-u) i europskim dokumentima za ocjenjivanje (u EOTA-i) vezano na relevantne građevne proizvode (komplete) u okviru provedbe Uredbe (EU) 305/2011.

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Vrijednost:   719.900,00

Valuta:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   -

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Mjesto izvršavanja zadataka su prostori izvoditelja ili bilo koje drugo mjesto navedeno u ponudi, s iznimkom Komisijinih prostora.

II.2.4) Opis nabave

Cilj je ovog projekta finalizacija i prilagodba metode ocjenjivanja koju je izvoditelj izradio u prethodnoj fazi kao „alternativnu metodu”, kako bi se ova metoda mogla izravno koristiti za usklađene norme proizvoda (u CEN-u) i europskim dokumentima za ocjenjivanje (u EOTA-i) vezano na relevantne građevne proizvode (komplete) u okviru provedbe Uredbe (EU) 305/2011.
Program interlaboratorijskih ispitivanja potreban je kako bi se pokazalo da se predložena metoda ispitivanja može koristiti kako je planirano te da zadovoljava propisane potrebe, dok je u tijeku pribavljanje odobrenja ispitne metode u državama članicama EU-a.
Izvoditelj mora nadalje predložiti razvrstavanje u skladu sa svim potrebnim kriterijima i vrijednostima, što će predstavljati osnovu za delegirani akt Komisije o razvrstavanju otpornosti fasada na požar u skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 305/2011. članak 27.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   50 %

Kriterij kvalitete - Naziv:   Metodologija  / Ponder:   40

Kriterij kvalitete - Naziv:   Upravljanje projektom i sredstva  / Ponder:   30

Kriterij kvalitete - Naziv:   Potpunost, jasnoća i prezentacija ponude  / Ponder:   30

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

Radni jezik finalizacije europskog pristupa za procjenu otpornosti fasada na požar je engleski.

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   ne

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   SI2.825082

Grupa br.:   -

Naziv:   Finalizacija europskog pristupa za procjenu otpornosti fasada na požar

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

20-02-2020

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   1

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   1

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Rise Research Institutes of Sweden AB
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Brinellgatan 4
Mjesto
Boras
NUTS kod
SE
Poštanski broj
504 62
Država
SVERIGE
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Efectis France
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Espace Technologique — BAT Apollo
Mjesto
Saint-Aubin
NUTS kod
FR
Poštanski broj
91190
Država
FRANCE
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Unter den Eichen 87
Mjesto
Berlin
NUTS kod
DE
Poštanski broj
12205
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
Universite de Liege
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Place du 20 Aout 7
Mjesto
Liège
NUTS kod
BE
Poštanski broj
4000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.3) Naziv i adresa ugovaratelja

Službeni naziv
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Dozsa Gyorgy St 26
Mjesto
Szentendre
NUTS kod
HU
Poštanski broj
2000
Država
MAGYARORSZÁG
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.
ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   720.000,00 EUR

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   719.900,00 EUR

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   da

Dio:   35%

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

Za ovaj poziv moguće je isključivo elektroničko podnošenje ponuda elektroničkom prijavom.

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Detaljni podaci o roku/rokovima za postupke pravne zaštite: Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

19-03-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-