Europski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Aankondiging van een gegunde opdracht

Nabava fotografskih usluga – fotografska pokrivenost trenutačnih događanja i institucionalnih aktivnosti Europskog parlamenta

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europski parlament, Directorate-General for Communication, Directorate for Media, Audiovisual Unit
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue Wiertz 60
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1047
NUTS kod
BE - BELGIQUE-BELGIË
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
José Viejo Manzanal, Paul Henri Spaak Building, office 01A063
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://www.europarl.europa.eu

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Nabava fotografskih usluga – fotografska pokrivenost trenutačnih događanja i institucionalnih aktivnosti Europskog parlamenta

Referentni broj:   COMM/DG/AWD/2019/854

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79961000 - Fotografske usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Fotografska pokrivenost trenutačnih događanja te svečanih i institucionalnih aktivnosti Europskog parlamenta koje se održavaju u Bruxellesu i Strasbourgu.

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   da

II.1.7) Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

Valuta:   -


II.2) Opis Grupa br.: 1

II.2.1) Naziv

Nabava fotografskih usluga u Europskom parlamentu u Bruxellesu

Grupa br.:   1

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79961000 - Fotografske usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Bruxelles.

II.2.4) Opis nabave

Vidjeti upute u dokumentaciju za nadmetanje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   35

Kriterij kvalitete - Naziv:   Kvaliteta, relevantnost, učinkovitost operativne fotografske strukture predložene za pružanje traženih usluga  / Ponder:   35

Kriterij kvalitete - Naziv:   Kvaliteta mjera predviđenih za osiguranje najbolje izvedbe  / Ponder:   30

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-


II.2) Opis Grupa br.: 2

II.2.1) Naziv

Nabava fotografskih usluga u Europskom parlamentu u Strasbourgu

Grupa br.:   2

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79961000 - Fotografske usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   FR - FRANCE

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Strasbourg.

II.2.4) Opis nabave

Vidjeti upute u dokumentaciju za nadmetanje.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena - Ponder:   35

Kriterij kvalitete - Naziv:   Kvaliteta, relevantnost, učinkovitost operativne fotografske strukture predložene za pružanje traženih usluga  / Ponder:   35

Kriterij kvalitete - Naziv:   Kvaliteta mjera predviđenih za osiguranje najbolje izvedbe  / Ponder:   30

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-


Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Uspostavljen je dinamički sustav nabave:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provedena je elektronička dražba:   ne

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   2019/S 202-490030

IV.2.8) Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave

Obavijesti je obuhvaćen prekid dinamičkog sustava nabave objavljenog u prethodno spomenutoj obavijesti o nadmetanju:   ne

IV.2.9) Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Javni naručitelj neće dodijeliti daljnje ugovore na temelju prethodno navedene prethodne informacijske obavijesti:   ne


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   COMM/ME_AV/FWC/2019/022

Grupa br.:   1

Naziv:   Nabava fotografskih usluga u Europskom parlamentu u Bruxellesu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 1

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   0

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   -

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   -

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak V: Dodjela ugovora

Ugovor br.:   COMM/ME-AV/FWC/2019/23

Grupa br.:   2

Naziv:   Nabava fotografskih usluga u Europskom parlamentu u Strasbourgu

Ugovor/grupa je dodijeljen(a):   da

V.2) Dodjela ugovora Grupa br.: 2

V.2.1) Datum sklapanja ugovora

V.2.2) Podaci o ponudama

Broj zaprimljenih ponuda:   0

Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a:   0

Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a:   0

Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima:   0

Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata:   ne

V.2.4) Podaci o vrijednosti ugovora/grupe

Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe:   -

Ukupna vrijednost ugovora/grupe:   -

Najniža ponuda:   -

Najviša ponuda:   -

V.2.5) Podaci o podugovaranju

Ugovor se vjerojatno daje u podugovor:   ne

Dio:   -

Kratki opis dijela ugovora koji se daje u podugovor:   -


Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Sud Europske unije
Poštanska adresa
Boulevard Konrad Adenauer
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   -

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

09-06-2020

Prilog D1 – Opća nabava: Obrazloženje dodjele ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

1. Obrazloženje za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u skladu s člankom 32. Direktive 2014/24/EU

Nije dostavljena nijedna ponuda ili odgovarajuća ponuda/zahtjev za sudjelovanje kao odgovor na sljedeće:

otvoreni postupak:   ne

ograničeni postupak:   ne

Predmetni proizvodi proizvode se isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja prema uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Radove, robu ili usluge može pružiti samo određeni gospodarski subjekt zbog sljedećeg:

nepostojanje tržišnog natjecanja zbog tehničkih razloga:   ne

nabava u cilju stvaranja ili stjecanja jedinstvenog umjetničkog djela ili umjetničke izvedbe:   ne

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   ne

Iznimna žurnost izazvana događajima koje javni naručitelj nije mogao predvidjeti i u skladu sa strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Dodatne isporuke izvornog dostavljača koje se naručuju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   ne

Novi radovi/usluge koji se sastoje od ponavljanja postojećih radova/usluga i koji se nabavljaju prema strogim uvjetima navedenima u Direktivi:   -

Ugovor o uslugama dodjeljuje se pobjedniku ili jednom od pobjednika prema pravilima projektnog natječaja:   -

Nabava robe koja kotira i nabavlja se na burzi robe:   -

Nabava robe i usluga po posebno povoljnim uvjetima:

od dobavljača koji je trajno obustavio poslovne djelatnosti:   -

zaštita isključivih prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva:   -

2. Drugo obrazloženje za dodjelu ugovora bez prethodne objave poziva na nadmetanje u Službenom listu Europske unije

Javna je nabava izuzeta iz područja primjene Direktive:   ne

3. Objašnjenje

-