Aankondiging van een opdracht

De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een partner die een actieve bijdrage levert aan het realiseren van de ambitie van de Provincie in haar streven naar klimaatneutralisteit die in 2050. Deze partner zal de Provincie adviseren bij het ontwikkelen van een strategie en volledig verantwoordelijk zijn voor de logistieke organisatie van groepsaankopen zonnepanelen voor particulieren, organisaties en bedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen, inclusief de marktverkenning en prijsvergelijking van de verschillende producten (al dan niet onder de vorm van een veiling)

De Provincie Oost-Vlaanderen zoekt een partner die een actieve bijdrage levert aan het realiseren van de ambitie van de Provincie in haar streven naar klimaatneutralisteit die in 2050. Deze partner zal de Provincie adviseren bij het ontwikkelen van een strategie en volledig verantwoordelijk zijn voor de logistieke organisatie van groepsaankopen zonnepanelen voor particulieren, organisaties en bedrijven in de provincie Oost-Vlaanderen, inclusief de marktverkenning en prijsvergelijking van de verschillende producten (al dan niet onder de vorm van een veiling)

Publicatiedatum
18-12-2015
Deadline
02-02-2016 om 10:55
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Regiocodes (NUTS)
BE23 - Prov. Oost-Vlaanderen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 12
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Milieubeleidsplanning, - ondersteuning en Natuurontwikkeling
Postadres
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Saskia Van der Stricht

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Daar de opdrachtgever zelf toegang heeft tot bepaalde inlichtingen betreffende de situatie van de inschrijver, zal zij zelf deze inlichtingen nagaan en hoeft de inschrijver volgende attesten NIET bij te voegen:
• Een attest van niet-faillissement, afgeleverd door de Rechtbank van Koophandel, waaruit blijkt dat de inschrijver geen aangifte heeft gedaan van faillissement, geen gerechtelijke reorganisatie aangevraagd heeft of niet in staat van faillissement, vereffening of een gelijkaardige situatie verkeert;
• een RSZ-attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldoet aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid en bestaanszekerheid.
• een attest waaruit blijkt dat de inschrijver aan al zijn fiscale verplichtingen heeft voldaan.
Belangrijke opmerking:
Kandidaten die niet aan de Belgische wetgeving onderworpen zijn, dienen WEL evenwaardige attesten bij te voegen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn (overeenkomstig art. 61, 62 en 63 van het KB van 15 juli 2011).

Economische en financiële draagkracht

Verzekering tegen beroepsrisico’s.
De kandidaat voegt bij zijn offerte het bewijs van een geldige verzekering tegen beroepsrisico’s.

Vakbekwaamheid

Teneinde de technische bekwaamheid en ervaring van de inschrijver voor de uitvoering van deze opdracht na te gaan, moeten bij de offerte volgende documenten worden gevoegd:
1) CV (identiteit, beroepskwalificaties, studies, referenties, werkervaring) van het team dat zal worden belast met de uitvoering van de opdracht (zowel uitvoerder als vervanger(s)). De inschrijver toont aan over voldoende personeel te beschikken zodat er steeds één evenwaardige vervanger klaarstaat in geval van onverwachte afwezigheid van de expert door verlet, ziekte of andere. Wie deze vervanger is, wordt aangegeven. De inschrijver geeft weer welke personen in de structuur van zijn organisatie beschikken over de volgende kwalificatie(s) en bijhorende taken zullen opnemen:
-projectmanagement;
-kennis over technologie en wetgeving zonne-energieproductie;
-website applicaties en e-mailmarketing;
-helpdesk, - klachtenbehandeling
-communicatie.
2) Omdat de Provincie Oost-Vlaanderen met haar initiatieven rond energie een engagement aangaat ten aanzien van haar inwoners hecht ze een groot belang aan bewezen ervaring.
Om geselecteerd te kunnen worden moet de inschrijver voor deze opdracht twee relevante referenties opgeven voor het organiseren van groepsaankopen zonnepanelen. Minstens één van deze referenties moet betrekking hebben op een volledig afgeronde groepsaankoop, inclusief installatie en (steekproef-)controle van de installaties.
Voor elk van deze referenties geeft de inschrijver volgende informatie op:
• Naam en adres van de opdrachtgever
• Contactpersoon bij de opdrachtgever
• Uitvoeringsperiode
• Beschrijving referentieproject qua omvang en complexiteit
Belangrijke opmerking
Wanneer de inschrijver een aanvraag tot deelneming indient in een samenwerkingsverband of wanneer de inschrijver zich beroept op de draagkracht van derden, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn :
- de deelnemers aan het samenwerkingsverband of de derden op wiens draagkracht de kandidaat zich beroept moeten zich formeel verbinden om alle nodige middelen ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de opdracht.
- voor de uitsluitingscriteria moet elk van de deelnemers aan de criteria voldoen
- voor de financiële en economische criteria en de technische criteria moeten de deelnemers samen aan de criteria voldoen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!