Europska komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Rad tajništva inicijative za rudarske regije u tranziciji na zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Lapinova Jana
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   https://ec.europa.eu/energy/

Adresa profila kupca:   -

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   -

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Druga djelatnost:   Energija

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Rad tajništva inicijative za rudarske regije u tranziciji na zapadnom Balkanu i u Ukrajini

Referentni broj:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79412000 - Usluge savjetovanja na području financijskog upravljanja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Predmet je ugovora uspostavljanje tajništva čiji će cilj biti pružanje logističke podrške za provedbu pet komponenti poput izrade otvorene platforme, izgradnje veza između rudarskih regija EU-a i onih na zapadnom Balkanu i u Ukrajini kroz aktivnosti povezivanja, jačanja sposobnosti odgovarajućih dionika na zapadnom Balkanu i u Ukrajini u pogledu pitanja koja se odnose na tranziciju preko akademije, pružanja tehničke pomoći u obliku stručne podrške ograničenom broju pilot-regija te pomaganja rudarskim regijama u pristupu financiranju za projekte ili programe povezane s tranzicijom.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79421100 - Usluge nadzora projekata drugačijih od građevinskih radova
79421200 - Usluge pripreme projekata drugačijih od građevinskih radova
09242100 - Petrolej

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   -

II.2.4) Opis nabave

Predmet je ovog poziva na nadmetanje rad tajništva inicijative za rudarske regije u tranziciji na zapadnom Balkanu i u Ukrajini. Osnovni su zadaci sljedeći:
— izrada otvorene platforme koja omogućuje dijalog na razini regije između više dionika te pruža prostor za dijeljenje iskustava, znanja i najboljih praksi o pitanjima koja se odnose na tranziciju između rudarskih regija na zapadnom Balkanu i u Ukrajini,
— izgradnja veza između rudarskih regija EU-a i onih na zapadnom Balkanu i u Ukrajini kroz aktivnosti povezivanja, na način da se potaknu razmjene i prijenos znanja, iskustva i najboljih praksi o pitanjima koja se odnose na tranziciju,
— jačanje sposobnosti odgovarajućih dionika na zapadnom Balkanu i u Ukrajini u pogledu pitanja koja se odnose na tranziciju preko akademije koja pruža namjenska osposobljavanja o upravljanju, uključivanju zajednice, obnavljanju okoliša te prenamjeni zemljišta i imovine,
— pružanje tehničke pomoći u obliku stručne podrške ograničenom broju pilot-regija na zapadnom Balkanu i u Ukrajini kako bi se razvili planovi za tranziciju koje će upotrebljavati i provoditi odgovarajuća javna tijela,
— pomaganje rudarskim regijama u pristupu financiranju za projekte ili programe povezane s tranzicijom o raznim dostupnim izvorima, uključujući od Europske komisije, Svjetske banke i Europske banke za obnovu i razvoj.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   3.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   36

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   da

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   da

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   17-07-2020

Lokalno vrijeme:   16:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

EN

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   6

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   20-07-2020

Lokalno vrijeme:   10:00

Mjesto:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIJA, office 03/37

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Ponuditelji mogu sudjelovati otvaranju ponuda, ali ih može predstavljati samo jedna osoba. Na kraju javnog otvaranja ponuda predsjedatelj odbora za otvaranje ponuda objavit će ime ponuditelja i odluku o prihvatljivosti svake zaprimljene ponude. Cijena navedena u ponudama neće biti objavljena.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
Europski ombudsman
Poštanska adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Mjesto
Strasbourg
Poštanski broj
67001
Država
FRANCE
Telefon
+33 3881-72313
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L_2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

28-05-2020