Komisja Europejska, General Directorate Regional and Urban Policy
Aankondiging van een gegunde opdracht

Ocena inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, General Directorate Regional and Urban Policy
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
TA Cell BU-1 00/184
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Kod NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
DG REGIO.A3 — Budget and Financial Management
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Ocena inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013

Numer referencyjny:   2019CE16BAT106

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79410000 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

Uzupełniający kod CPV:   -

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Ocena ex post projektów inwestycyjnych ukierunkowanych na dostarczanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) w latach 2007–2013. Dla zakresu niniejszej oceny TIK zasadniczo obejmują infrastruktury telekomunikacyjne (w tym sieci szerokopasmowe), technologie informacyjne i komunikacyjne oraz usługi i aplikacje elektroniczne i cyfrowe dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja itp.).

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

Waluta:   -

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa

-

Część nr:   -

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79419000 - Usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   00 - N/A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   -

II.2.4) Opis zamówienia

W ramach oceny zestawione zostaną różne rodzaje działań związanych z badaniami i rozwojem technologicznym, które były finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013; ocenie poddana zostanie ich zasadność i dowody ich skuteczności, wydajność i wpływ ich spójności z innymi politykami i ich znaczenie oraz wartość dodana UE.
Ewaluacja dostarczy przeglądu różnych sposobów wykorzystania w UE środków z EFRR na TIK oraz pozwoli ocenić wyniki w stopniu, w jakim można je określić. Badanie zostanie przeprowadzone bardziej szczegółowo w wybranych krajach i regionach, w celu zidentyfikowania rodzajów działań, które odniosły największy sukces (lub były skuteczne) oraz czynników, które przyczyniły się do ich sukcesu, wliczając słabiej rozwinięte i mniej zaludnione obszary (które były przedmiotem określonych działań dotyczących TIK).
Uzupełnieniem oceny będzie analiza ram regulacyjnych i ewolucji technologii wpływających na rozwój inwestycji w TIK (w szczególności sieci telekomunikacyjnych – łącza szerokopasmowe), w tym zmiany cen i kwestie zamówień publicznych, koszty operacyjne, czynniki popytu wpływające na rozwój sieci (absorpcja usług od dostawców detalicznych i/lub hurtowych, inwestycje w sieci „last mile” przez dostawców usług), a także powiązane aspekty społeczne (akceptacja przez użytkowników, umiejętności i umiejętności cyfrowe, ewolucja świadczenie usług publicznych w zakresie technologii cyfrowej itp.). W ramach oceny przeanalizowane zostaną ponadto luki na rynku wyeliminowane przez działania finansowane przez UE oraz udział sektora prywatnego (również ze względu na zmiany przepisów na rynku detalicznym oraz zmiany oczekiwanego zachowania inwestorów prywatnych).
Zostanie opracowana ocena wykorzystania usług cyfrowych świadczonych przez firmy i gospodarstwa domowe w ramach sieci wspieranych przez EFRR.
Dokonany zostanie przegląd odpowiedniej literatury i dokumentów, a także analiza uzasadnienia dla wsparcia w dziedzinie TIK w programach operacyjnych (logika interwencji) w całej UE. Następnie opracowana zostanie teoria zmiany dla różnych rodzajów środków lub projektów w różnych zidentyfikowanych klastrach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa:   jakość proponowanej metodyki  / Waga:   50

Kryterium kosztu - Nazwa:   organizacja pracy  / Waga:   30

Kryterium kosztu - Nazwa:   środki kontroli jakości  / Waga:   20

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   nie

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2019/S 248-611332

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   tak

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   -

Część nr:   -

Nazwa:   Ocena inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007–2013

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   0

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   -

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   -

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

Komisja ponownie rozważyła praktyczność udzielenia zamówienia i zwróciła się do wykonawcy o wykonanie go w obecnych niepewnych warunkach i zakłóceniach spowodowanych pandemią Covid-19.
Dlatego postanowiono nie udzielać zamówienia z następujących powodów:
— złożoność zakresu wymagań i obowiązków oraz potrzeba szerokich kontaktów z instytucjami zarządzającymi i innymi zainteresowanymi stronami;
— wysokie prawdopodobieństwo, że wykonawca stanie przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zapewnienia odpowiedzi ze strony organów publicznych odpowiedzialnych za radzenie sobie z sytuacją kryzysową;
— prawdopodobieństwo, że wyniki oceny, których terminowość potencjalnie ucierpiałaby z powodu powyższych przeszkód, pojawią się zbyt późno, aby uznać je za pierwotnie planowane w przypadku programowania programów EFRR na lata 2021–2027 wspierających inwestycje w ICT.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Sąd
Adres pocztowy
Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Adres internetowy
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Komisja Europejska, Directorate General for Regional and Urban Policy, Unit Budget and Financial Management
Adres pocztowy
-
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1049
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

28-05-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-