Stadsbestuur Lier
Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen tijdelijke projectleider voor technisch bureau - gebouwen voor stad en OCMW Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadsbestuur Lier
Nationaal identificatienummer
BE 0207 502 301
Postadres
Paradeplein 2 bus 1
Plaats
Lier
Postcode
2500
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw An Lammens
Telefoon
+32 38000315
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.lier.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
Technisch Bureau - gebouwen
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Paradeplein 2 bus 1
Plaats
Lier
Postcode
2500
NUTS-code
BE - BELGIQUE-BELGIË
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ellen Boven
Telefoon
+32 38000370
E-mail
[email protected]
Fax
-
Hoofdadres
http://www.lier.be
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/707/J0/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Uitnodiging tot indienen offerte - Aanstellen tijdelijke projectleider voor technisch bureau - gebouwen voor stad en OCMW Lier - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer:   2020/603

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79311000 - Uitvoeren van studies

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE212 - Arr. Mechelen

Voornaamste plaats van uitvoering:   Grondgebied Lier en Koningshooikt, 2500 Lier

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Aanstellen tijdelijke projectleider voor technisch bureau - gebouwen voor stad en OCMW Lier

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium - Naam:   Omschrijving van de aanpak en methodologie van de opdracht  / Weging:   30

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit voorgestelde projectleiders  / Weging:   30

Kostencriterium - Naam:   Prijs  / Weging:   40

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Aanvang:  

Einde:   31-12-2020

Deze opdracht kan worden verlengd:   ja

Beschrijving van verlengingen:   Niet gespecifieerd

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
* Deze bepaling is individueel van toepassing op alle deelnemers die samen als een combinatie een offerte indienen en op alle derde entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver desgevallend beroep doet.
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet van 17 juni 2016 bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.
Indien een bovenvermelde uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, dient de inschrijver spontaan te bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond. Hij voegt het betreffend bewijs toe aan zijn offerte. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest “juridische situatie”.
De inschrijver dient wel de volgende documenten toe te voegen aan zijn offerte:
• de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal zes (6) maanden oud is op de limietdatum voor ontvangst van de offertes;
• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Buitenlandse ondernemingen worden verzocht aan de offerte al de documenten toe te voegen die de Aanbestedende Overheid voor Belgische ondernemingen zelf kan raadplegen via de Telemarc-toepassing, m.n.:
• het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
• het attest van BTW-plichtigheid en het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
• de juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of KBO);

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Studiekwalificaties, beroepservaring van de voorgestelde projectleiders.
(maximaal 2)

Eventuele minimumeisen:

1. • Minstens 1 van onderstaande diploma’s van de aangeduide dienstverlener:
- Master in de architectuur
- Master industrieel ingenieur bouwkunde - Master burgerlijke ingenieur bouwkunde - Master burgerlijke ingenieur architect
- bachelor in een technische en/of bouwkundige opleiding.
- of gelijkwaardig
• De projectleider toont minimaal 10 jaar ervaring aan als projectleider binnen bouwprojecten door middel van het vermelden van 3 relevante referenties in zijn cv en toont duidelijk zijn leidende taak bij elke referentie aan.
• De projectleider heeft ervaring met de wet op de overheidsopdrachten. Hij toont dit aan door middel van het vermelden van 2 relevante referenties, waarbij gewerkt werd in kader van een overheidsopdracht, in zijn cv en toont duidelijk zijn leidende taak bij elke referentie aan.
De inschrijver voegt een CV toe van de projectleider(s) die effectief zal worden ingezet voor de opdracht. In dit CV is minimaal opgenomen:
- De naam van de persoon in kwestie
- Zijn of haar voor de opdracht relevante behaalde diploma’s
- Zijn of haar huidige functie
- Relevante kennis en werkervaring. Het profiel van deze persoon wordt duidelijk omschreven, inclusief uitgebreid overzicht van relevante gerealiseerde projecten, minimaal betreffende de hierboven gevraagde referenties. De specifieke deskundigheid en ervaring waarover de persoon beschikt die deze opdracht zal uitvoeren wordt beschreven, in het bijzonder
• m.b.t. nieuwbouw, renovatie en vernieuwen van technieken van het gebouwenpatrimonium.
• m.b.t. overheidsopdrachten en werken voor een overheid
• Er dient een volwaardige back-up te worden voorzien:
- Indien er 2 projectleiders worden voorgesteld moet de éne projectleider kunnen inspringen als back-up voor de andere indien de projectleider langer dan 2 weken (met uitzondering van vakantie) afwezig is.
- Indien er slechts 1 projectleider wordt voorgesteld dient er tevens een backup te worden voorgesteld die onmiddellijk de taken van de projectleider kan overnemen indien de projectleider langer dan 2 weken (met uitzondering van vakantie) afwezig is. Deze back-up beschikt over dezelfde minimale studiekwalificaties en beroepservaring als gevraagd voor de projectleiders. Van de back-up wordt eveneens een cv bijgevoegd. Indien de back-up niet te werk gesteld is door de inschrijver dient er een samenwerkingsovereenkomst te worden bijgevoegd waarin de persoon, die wordt voorgesteld als back-up, bevestigd dat hij/zij als vervanger optreedt indien de projectleider langer dan twee weken afwezig is.
De dienstverlener verbindt er zich toe de diensten door de voorgestelde perso(o)n(en) te laten uitvoeren. Na indienen van de offerte kan geen andere projectleider worden voorgesteld, tenzij na expliciete instemming van de aanbestedende overheid op basis van een daartoe gemotiveerde schriftelijke aanvraag aan de aanbestedende overheid, waarbij de identiteit van de nieuwe projectleider evenals de kwalificaties expliciet worden opgegeven.
De curriculum vitae – met inbegrip van de referenties – van de maximaal 2 projectleiders mogen maximaal 8 blz. A4 per persoon in beslag nemen. Enkel de eerste twee CV’s van projectleiders, of van de projectleider en back-up, worden gelezen. De diploma’s mogen apart worden toegevoegd.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure

Motivering:   Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   17-08-2020

Plaatselijke tijd:   09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

De inschrijving moet geldig blijven tot:   15-12-2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-06-2020