Aankondiging van een opdracht

Levering van juridisch advies en dienstverlening

Juridisch advies aan en begeleiding van de bestuursorganen en de administratie tijdens het proces van de voorbereiding van de toekomst van IGL en haar instellingen in het licht van het einde van haar bestaansduur op 9 november 2019

Publicatiedatum
14-12-2015
Deadline
11-01-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
79100000 - Juridische dienstverlening
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 21
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg
Postadres
Klotstraat 125, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
Vandermeulen Henri Antoon
Ter attentie van
Henri Vandermeulen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: Tussen 75000.00 EURen 150000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek A.13.1.1 Toegangsrecht

Economische en financiële draagkracht

De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn dat de inschrijver in staat moet zijn om de uitvoering van opdracht aan te vatten en desgevallend af te ronden zonder uitbetaling van voorschotten.
Deze financiële slagkracht zal worden beoordeeld op basis van de goedgekeurde jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren neergelegd bij de Nationale Bank van België.
Zie voor verdere details het bestek A.13.1.2.1 selectie financiële draagkracht.

Vakbekwaamheid

De opdracht vergt specifieke kwalificaties van de dienstverlener. De inschrijver moet aantonen over voldoende kwalificaties te beschikken om een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden aan de aanbestedende overheid. Bij de offerte moeten alle elementen en documenten worden gevoegd om de beoordeling aan de hand van de selectiecriteria mogelijk te maken.
De inschrijver dient het volledige team dat voor deze opdracht zal worden ingezet weer te geven aan de hand van de volgende kwalitatieve selectiecriteria:
• De studie-, beroeps- en of academische kwalificaties van de dienstverlener met betrekking tot de vermelde rechtsdomeinen: bij de beoordeling van deze kwalificaties wordt rekening gehouden met het curriculum vitae van alle teamleden die voor de uitvoering van deze opdracht zullen worden ingezet; hierin wordt een beschrijving gegeven van de opleiding, de voorkeurmaterie(s), seminaries, publicaties, enz.
Elk curriculum vitae is per teamlid maximum 2 pagina’s. Er zal bij de beoordeling geen rekening worden gehouden met de overige pagina’s.
• Alle teamleden dienen Nederlandstalig te zijn omdat alle communicatie uitsluitend in het Nederlands zal verlopen.
• De relevante ervaring van de dienstverlener voor deze opdracht: bij de beoordeling van deze ervaring wordt rekening gehouden met alle vergelijkbare en representatieve opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar door teamleden die voor de uitvoering van deze opdracht zullen worden ingezet, waaruit een grondige ervaring en deskundigheid blijkt met betrekking tot de vermelde materie(s).
Zonder schending van het beroepsgeheim kan dit aangetoond worden door opgave van de opdrachten met vermelding van een samenvatting van de precieze inhoud (dus niet de documenten in extenso toevoegen, enkel een korte samenvatting geven, uitvoeringsdatum en opdrachtgever, evenals door welke teamleden deze opdrachten behandeld werden).
Deze opgave bevat maximum 20 pagina’s. Er zal bij de beoordeling geen rekening worden gehouden met de overige pagina’s.
• De relevante ervaring van de dienstverlener op het vlak van samenwerking met publiekrechtelijke overheden: bij de beoordeling van deze ervaring wordt rekening gehouden met alle vergelijkbare en representatieve opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar door teamleden die voor de uitvoering van deze opdracht zullen worden ingezet, waaruit hun ervaring blijkt om samen te werken met publiekrechtelijke overheden.
Zonder schending van het beroepsgeheim kan dit aangetoond worden door opgave van de opdrachten met vermelding van een samenvatting van de precieze inhoud (dus niet de documenten in extenso toevoegen, enkel een korte samenvatting geven, uitvoeringsdatum en opdrachtgever, evenals door welke teamleden deze opdrachten behandeld werden).
Deze opgave bevat maximum 20 pagina’s. Er zal bij de beoordeling geen rekening worden gehouden met de overige pagina’s.
Indien de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten of onderaannemers dan voegt hij de nodige documenten toe bij zijn offerte, waaruit deze verbintenis blijkt.
Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden. (Zie 13.1.1. Toegangsrecht.)
De inschrijver is verplicht de onderaannemers in te zetten waarop hij zich heeft beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de aanbestedende overheid.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1777 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!