Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Rectificatie

Onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire en rechtstreeks toegankelijke IFG-centra in Vlaanderen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16754
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 30
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Roseline Baert
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaanderen.be/welzijnengezondheid

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377611

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire en rechtstreeks toegankelijke IFG-centra in Vlaanderen

Referentienummer: Dep. Welzijn, Volksgezondheid en Gezin-WVG/DEP/JH/2020/01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79315000 - Sociaal onderzoek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht omvat een onderzoek naar intersectorale, multidisciplinaire en rechtstreeks toegankelijkeIFG-centra in Vlaanderen.Hoewel de huidige aanpak van intrafamiliaal geweld (IFG) via zowel de reguliere hulpverlening als deketenaanpak en Family Justice Centers voor meer complexere situaties, al heel goed werk leveren, zijn erenkele aandachts- en verbeterpunten (bv. versnippering, doorverwijzing en samenwerking tussen betrokken diensten, niet rechtstreeks toegankelijkheid van ketenaanpak/Family Justice Center; cfr. III.Technische voorschriften). Daarom dient deze studie een intersectoraal en multidisciplinair modelomtrent de aanpak van IFG te ontwikkelen. Hiertoe dienen volgende elementen behandeld te worden viade studie:1. In kaart brengen van de huidige situatie in het kader van informatie en hulp inzake IFG;2. Hoe komen tot een laagdrempelig opendeurbeleid voor de problematiek van IFG;3. Het zelf uitgewerkte ideale model van een intersectoraal, multidisciplinair en rechtstreekstoegankelijk IFG-centrum/benadering op maat van Vlaanderen;4. Stappenplan voor een vlotte gefaseerde implementatie per regio.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-519223

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-06-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Het document "20200623 vragen en antwoorden.docx" bevat enkele vragen en de antwoorden van de aanbestedende overheid hierop.