Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Aankondiging van een opdracht

Studija o pravnoj zaštiti poslovnih tajni u kontekstu podatkovnog gospodarstva

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME)
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Avenue du Bourget 1
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://ec.europa.eu/EASME

Adresa profila kupca:   https://ec.europa.eu/easme/en

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6240

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

Službeni naziv
-
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
NUTS kod
-
Država
-
Osoba za kontakt
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Glavna adresa
-
Adresa profila kupca
-

elektronički na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6240

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Studija o pravnoj zaštiti poslovnih tajni u kontekstu podatkovnog gospodarstva

Referentni broj:   EASME/2020/OP/0008

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   79400000 - Usluge savjetovanja na području poslovanja i upravljanja i srodne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) želi sklopiti ugovor o pružanju usluga za istraživanje pravne zaštite poslovnih tajni kako bi se stvorilo sigurno okruženje za razmjenu podataka „poduzeća prema poduzeću“, posebno u strateškim gospodarskim sektorima za europsko podatkovno gospodarstvo.
Posebni je cilj nadmetanja prikupljanje dokaza i donošenje zaključaka politike o načinima korištenja pravne zaštite poslovnih tajni – ili njihovih karakteristika – za ponudu sigurnog okruženja koje potiče razmjenu podataka „poduzeća prema poduzeću“.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   250.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   79140000 - Usluge pravnog savjetovanja i informiranja

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Zadaci će se provoditi u prostorima koje je odredio izvoditelj, osim sastanaka koji će se održati u prostorima EASME-a ili Europske komisije.

II.2.4) Opis nabave

Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća (EASME) želi sklopiti ugovor o pružanju usluga za istraživanje pravne zaštite poslovnih tajni kako bi se stvorilo sigurno okruženje za razmjenu podataka „poduzeća prema poduzeću“, posebno u strateškim gospodarskim sektorima za europsko podatkovno gospodarstvo.
Posebni je cilj nadmetanja prikupljanje dokaza i donošenje zaključaka politike o načinima korištenja pravne zaštite poslovnih tajni – ili njihovih karakteristika – za ponudu sigurnog okruženja koje potiče razmjenu podataka „poduzeća prema poduzeću“.

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   250.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   15

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   ne

Opis obnavljanja:   -

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   ne

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Kriteriji za odabir kako su navedeni u dokumentaciji o nabavi.

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   da

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   ne

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   26-08-2020

Lokalno vrijeme:   17:00

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   9

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   27-08-2020

Lokalno vrijeme:   11:00

Mjesto:   Izvršna agencija za mala i srednja poduzeća, Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIJA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

-

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031100
E-pošta
[email protected]
Telefaks
+352 43032100
Internetska adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

23-06-2020