Europese Commissie, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.D — European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I
Rectificatie

Verstrekking van openbaar vervoer in grensoverschrijdende regio’s — inkaartbrenging van bestaande diensten en bijbehorende juridische belemmeringen.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, REGIO — Regional and Urban Policy, REGIO.DDG.D — European Territorial Cooperation, Macro-regions, Interreg and Programme Implementation I
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Avenue de Beaulieu 1
Plaats
Brussels
Postcode
1160
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verstrekking van openbaar vervoer in grensoverschrijdende regio’s — inkaartbrenging van bestaande diensten en bijbehorende juridische belemmeringen.

Referentienummer: REGIO/2020/OP/0004

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79410000 - Advies inzake bedrijfsvoering en management

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van deze oproep is een onderzoek uit te voeren naar bestaande grensoverschrijdende openbare vervoersdiensten.
Het onderzoek faciliteert het verkrijgen van een gedetailleerd overzicht van bestaande grensoverschrijdende openbare vervoersdiensten, met inbegrip van de gemeenschappelijke juridische en administratieve belemmeringen die de tenuitvoerlegging ervan bemoeilijken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 042-098150

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-03-2020 16:00
Te lezen:
30-04-2020 16:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
03-04-2020 10:00
Te lezen:
04-05-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

-