Evropská komise, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

Provoz sekretariátu iniciativy pro regiony ve fázi přechodu, které těží uhlí na západním Balkáně a na Ukrajině

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
Lapinova Jana
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   https://ec.europa.eu/energy/

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.3) Komunikace

Další informace lze získat

na výše uvedené adrese

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány

na výše uvedené adrese

elektronicky prostřednictvím:   -

Elektronická komunikace vyžaduje použití nástrojů a zařízení, které nejsou obecně k dispozici. Neomezený a plný přímý přístup k těmto nástrojům a zařízením je možný bezplatně na: -

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Jiné činnosti:   Energie

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Provoz sekretariátu iniciativy pro regiony ve fázi přechodu, které těží uhlí na západním Balkáně a na Ukrajině

Spisové číslo:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   79412000 - Poradenství v oblasti finančního řízení

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Předmětem této zakázky je založit sekretariát, jehož cílem bude logistická podpora pro zavedení 5 složek, jako je vytvoření otevřené platformy, budování vztahů mezi regiony EU těžícími uhlí a jejich protějšky na západním Balkáně a na Ukrajině pomocí rozvoje kontaktů, budování kapacit příslušných zainteresovaných stran na západním Balkáně a Ukrajině v oblasti problematiky přechodu prostřednictvím akademie, poskytování technické pomoci ve formě odborné podpory pro omezené množství pilotních regionů a pomoc regionům těžícím uhlí v oblasti přístupu k financování pro přechodové projekty nebo programy.

II.1.5) Předpokládaná celková hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Měna:   EUR

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79421100 - Dohled nad jinými než stavebními projekty
79421200 - Návrh jiných než stavebních projektů
09242100 - Petrolej

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Hlavní místo dodání nebo plnění:   -

II.2.4) Popis zakázky

Předmětem této výzvy k podání nabídek je provoz sekretariátu iniciativy pro regiony ve fázi přechodu, které těží uhlí na západním Balkáně a na Ukrajině. Hlavní úkoly jsou následující:
— vytvořit otevřenou platformu, která umožní regionální dialog mezi více zainteresovanými stranami a poskytne prostor pro sdílení zkušeností, znalostí a osvědčených postupů v oblasti problematiky přechodu mezi regiony těžícími uhlí na západním Balkáně a na Ukrajině;
— budovat vztahy mezi regiony EU těžícími uhlí a jejich protějšky na západním Balkáně a na Ukrajině pomocí rozvoje kontaktů s cílem podpořit výměnu znalostí, zkušeností a osvědčených postupů v oblasti problematiky přechodu;
— budovat kapacity příslušných zainteresovaných stran na západním Balkáně a Ukrajině v oblasti problematiky přechodu prostřednictvím akademie, jež bude poskytovat příslušná školení v oblasti správy, zapojení společenství, ekologické recyklace, změny účelu pozemků a majetku;
— poskytovat technickou pomoc ve formě odborné podpory pro omezené množství pilotních regionů na západním Balkáně a na Ukrajině s cílem navrhnout plány přechodu, které budou využívány příslušnými veřejnými orgány;
— pomoc regionům těžícím uhlí v oblasti přístupu k financování pro přechodové projekty nebo programy na základě různě dostupných zdrojů včetně Evropské komise, Světové banky a Evropské banky pro obnovu a rozvoj.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci

II.2.6) Předpokládaná hodnota

Hodnota bez DPH:   3.000.000,00

Měna:   EUR

II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

Doba trvání v měsících:   36

Tuto zakázku lze obnovit:   ne

Uveďte popis obnovení:   -

II.2.9) Informace o omezeních počtu zájemců, kteří budou vyzvány k účasti v nabídkovém řízení

Objektivní kritéria pro výběr omezeného počtu zájemců:   -

II.2.10) Informace o variantách

Budou přijímány varianty:   ano

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.12) Informace o elektronických katalozích

Nabídky musí být podány ve formě elektronických katalogů nebo musí zahrnovat elektronický katalog:   ne

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti

III.1.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2) Ekonomická a finanční situace

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.3) Technická a odborná způsobilost

Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci:   ano

Seznam a stručný popis kritérií výběru:

-

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

-

III.1.5 Informace o vyhrazených zakázkách

Tato zakázka je vyhrazena chráněným dílnám a hospodářským subjektům zaměřeným na sociální a profesní integraci postižených nebo znevýhodněných osob.:   ne

Plnění této zakázky je vyhrazeno v rámci programů chráněných zaměstnání:   ne

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce

III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:   -

Uveďte odkaz na příslušné právní nebo jiné předpisy:   -

III.2.2) Podmínky realizace zakázky

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.2.2) Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.:   ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

Otevřené řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ne

V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:   -

Toto výběrové řízení spočívá ve zřízení dynamického nákupního systému:   ne

Dynamický nákupní systém může být použit dalšími zadavateli:   ne

IV.1.4) Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu

Použití vícekolového řízení za účelem postupného snižování počtu řešení, o kterých se bude diskutovat, nebo o kterých se bude jednat:   ne

IV.1.5) Informace o jednání

Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo zadat zakázku na základě předběžných nabídek bez jednání:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Bude použita elektronická aukce:   ne

Uveďte další informace o elektronické aukci:   -

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ano

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   -

IV.2.2) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Datum:   17-07-2020

Místní čas:   16:00

IV.2.3) Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům

-

IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

EN

IV.2.6) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

Doba trvání v měsících:   6

IV.2.7) Podmínky pro otevírání nabídek

Datum:   20-07-2020

Místní čas:   10:00

Místo:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIE, office 03/37

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:   Uchazeči se mohou zúčastnit otevírání nabídek, ale nesmí být zastoupeni více než 1 osobou. V závěru otevírání nabídek předseda výboru pro otevírání nabídek uvede jména uchazečů a vydá rozhodnutí týkající se přijatelnosti každé obdržené nabídky. Cena uvedená v nabídce nebude sdělena.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Informace o opakování zakázek

Jde o opakovanou zakázku:   ne

Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:   -

VI.2) Informace o elektronických pracovních postupech

Budou používány elektronické objednávky:   ne

Budou přijímány elektronické faktury :   ne

Bude použita elektronická platba:   ne

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
Evropský veřejný ochránce práv
Poštovní adresa
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Obec
Strasbourg
PSČ
67001
Země
FRANCE
Tel.
+33 3881-72313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L_2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
http://curia.europa.eu

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

28-05-2020