BELGOPROCESS NV
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - SOCIAAL SECRETARIAAT EN ONDERSTEUNENDE SOFTWARE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
BELGOPROCESS NV
Nationaal identificatienummer
BP
Postadres
Gravenstraat 73
Plaats
DESSEL
Postcode
2480
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Ludo Deckers
Telefoon
+32 14334067
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.belgoprocess.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://cloud.3p.eu/Downloads/1/385/TK/2019

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ander type:   Vennootschap van privaatrecht

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   nucleaire sector

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot aanvraag tot deelneming - SOCIAAL SECRETARIAAT EN ONDERSTEUNENDE SOFTWARE

Referentienummer:   LDEC/TVDV/SOCIAALSECRETARIAAT/2019

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79211110 - Loonadministratiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Belgoprocess en NIRAS wensen een sociaal secretariaat, gecombineerd met een HRM-softwaretool, aan te stellen voor het uitvoeren van diverse loonberekeningen, primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de ondersteuning van diverse HRM-processen.
Belgoprocess treedt op als Aankoopcentrale overeenkomstig Artikel 2, 6°,a) en Arikel 2, 7°,b). Belgoprocess behandelt de procedure tot en met de gunning. De uitvoering van de opdracht wordt door zowel Belgoprocess als NIRAS apart gedaan.
De opdracht is opgedeeld in twee percelen. Partijen die enkel voor perceel 2 aanbieden dienen er rekening mee te houden dat eerst perceel 1 gegund zal worden en dat nadien gekeken wordt of hun softwareprogramma compatibel is met de werking van het aangeduide sociaal secretariaat alvorens perceel 2 zal worden gegund.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 1

II.2.1) Benaming

Gespecialiseerde diensten m.b.t. een sociaal secretariaat

Perceel nr.:   1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79211110 - Loonadministratiediensten
79630000 - Personeelsdiensten, met uitzondering van plaatsing en "outplacement"

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Gespecialiseerde diensten m.b.t. een sociaal secretariaat met loonberekening, berekening eindejaarspremie, berekening vakantiegeld, loonadministratie, juridische dienstverlening, ... waarbij de specialisatie vereist is voor de complexiteit van de payroll ressorterend onder PC 207 (Belgoprocess) en PC 200 (NIRAS).Het sociaal secretariaat zal als mandataris instaan voor het vervullen van de sociale zekerheidsverplichtingen en de fiscale verplichtingen die voortvloeien uit payroll aspecten. De opdracht behelst daarnaast ook de juridische ondersteuning op het vlak van arbeidsrechtelijke en sociale wetgeving.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   40

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


II.2) Beschrijving Perceel nr.: 2

II.2.1) Benaming

Software voor dataverwerking in HR-omgeving

Perceel nr.:   2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   79211110 - Loonadministratiediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE213 - Arr. Turnhout

Voornaamste plaats van uitvoering:   NIRAS, Kunstlaan 14 te 1210 Brussel / BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 DESSEL

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Belgoprocess en NIRAS wensen gebruik te maken van software die de personeelsgegevens, cafetariaplan, loonberekeningen, personeelswijzigingen, opleidingsbehoeften, beoordelingsgesprekken, kwalificaties en vereisten van medewerkers aangaande hun takenpakket digitaal kan opslaan en beheren. Het volledige softwareprogramma en bijhorende databestanden dienen geïnstalleerd te worden op de servers van de dienstverlener (SaaS).
Onder dit perceel zijn er twee loten aangezien de vereisten voor de softwaretool voor Belgoprocess en NIRAS van elkaar afwijken
Lot 1 is de softwaretool voor Belgoprocess
Lot 2 is de softwaretool voor NIRAS

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

Prijs - Weging:   60

Kwaliteitscriterium - Naam:   Kwaliteit  / Weging:   40

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   120

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Beoogd minimumaantal:   3/ Maximumaantal:  

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   Toegestane opties (Toegestane optie aan de software is de integratie van het huidige beoordelingssysteem.) Vereiste opties (De vereiste opties aan de software zijn een module (of functionaliteit) voor het beheer van leasewagens en leasefietsen en een module (of functionaliteit) voor een cafetariaplan.)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-


Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De aanbesteder zal de jaarrekeningen van de inschrijvers in detail analyseren met behulp van Companyweb. De inschrijver voegt hiertoe de 3 recentste afgesloten of neergelegde jaarrekeningen toe aan zijn dossier.
In toepassing van artikel 73§4 wet overheidsopdrachten dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn dossier te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Eventuele minimumeisen:

1. De kandidaat dient aan volgende criteria te beantwoorden:
• De verhouding tussen de waarde van de opdracht over het jaar met de hoogste geraamde uitgave Perceel 1 : 430.000,00 EUR en Perceel 2 : 520.000,00 EUR ten opzichte van de totale omzet of specifieke omzet van de kandidaat in de laatst goedgekeurde jaarrekening mag niet hoger zijn dan 50%.
• Het rendement van het totaal vermogen dient in de laatste goedgekeurde jaarrekening positief te zijn. Indien negatief, dient dit rendement gemiddeld positief te zijn over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen. Indien negatief, dient de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening te beschikken over een eigen vermogen dat groter is dan de helft van het kapitaal van de onderneming;
• De operationele cashflow dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen gemiddeld positief te zijn;
• De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen dient positief te zijn.
Enkel inschrijvers met voldoende financiële en economische draagkracht zullen weerhouden worden.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. Knowhow, efficiëntie, ervaring, betrouwbaarheid
2. Referenties en ervaring
3. Deel in onderaanneming
4. Inschrijving op een officiële lijst van een bevoegde autoriteit of certificaat

Eventuele minimumeisen:

1. De inschrijver geeft minimaal een duidelijke beschrijving van zijn knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid met betrekking tot de opdracht die uitgevoerd moet worden en dit voor elk perceel waarvoor hij wenst in te schrijven.
Een geldig VCA- of BeSaCC-certificaat of gelijkwaardig.
2. De inschrijver geeft minimum 5 referenties van contracten met ondernemingen met een vergelijkbare grootte (industrie - 350 werknemers) over de laatste 3 jaar. Hij vermeldt tevens de contactgegevens van de personen die door Belgoprocess gecontacteerd kunnen worden en dit voor elk perceel waarvoor hij wenst in te schrijven.
3. De inschrijver vermeldt alle onderaannemers waar hij een beroep op wenst te doen en dit voor elk perceel waarvoor hij wenst in te schrijven.
4. Voor perceel 1 dient de inschrijver een erkenning te hebben als sociaal secretariaat. Deze erkenning wordt gegeven door de Minister van Sociale Zaken (Federale Overheid).

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   ja

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   03-08-2020

Plaatselijke tijd:   14:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

Datum: 02-09-2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
RECHTBANK EERSTE AANLEG
Postadres
KASTEELPLEIN 1
Plaats
Turnhout
Postcode
2300
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 14447100
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-06-2020