Parlament Europejski, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Wiedza specjalistyczna z zakresu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (część 1), kontroli granicznych, azylu i migracji (część 2) oraz współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej (część 3)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa
Parlament Europejski, Official Mail Service
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue Wiertz 60
Miejscowość
Brussels
Kod pocztowy
1047
Kod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Osoba do kontaktów
Michael Alexander Speiser
Tel.
+32 22832475
E-mail
[email protected]
Faks
-

Adresy internetowe

Główny adres:   http://www.europarl.europa.eu

Adres profilu nabywcy:   -

I.2) Wspólne zamówienie

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień:   nie

W przypadku wspólnego zamówienia obejmującego kilka państw – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:   -

Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca:   nie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność:   Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa

Wiedza specjalistyczna z zakresu przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (część 1), kontroli granicznych, azylu i migracji (część 2) oraz współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policyjnej (część 3)

Numer referencyjny:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Główny kod CPV

Główny kod CPV:   79100000 - Usługi prawnicze

Uzupełniający kod CPV:   RD11

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis

Niniejsza umowa ramowa obejmuje zapewnianie niezależnego doradztwa specjalistycznego w odniesieniu do różnych bieżących i pojawiających się kwestii w dziedzinach zagadnień horyzontalnych w zakresie:
— wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa (część 1);
— polityki w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji (część 2); oraz
— współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji (część 3).

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części:   tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość:   3.000.000,00

Waluta:   EUR


II.2) Opis Część nr: 1

II.2.1) Nazwa

Kwestie horyzontalne dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

Część nr:   1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79100000 - Usługi prawnicze

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Parlament Europejski, Bruksela, Belgia.

II.2.4) Opis zamówienia

Planowana umowa ramowa o usługi ma na celu wsparcie prac Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w Parlamencie Europejskim poprzez umożliwienie jej zamawiania analiz, briefingów oraz wsparcia wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski itp., w zakresie jej kompetencji.
Ekspertyzy wykonywane na podstawie ramowej umowy o usługi należy przedkładać w formie opracowań o różnej długości, dostarczanych na żądanie w ograniczonym i wyznaczonym terminie. Oprócz doradztwa w formie pisemnej, umowa ramowa będzie obejmowała również, stosownie do potrzeb, usługi powiązane, takie jak uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i prezentacje głównych specjalistów, lub wsparcie wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski. Usługodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność naukową za wyniki swojej pracy.
Część 1: (Kwestie horyzontalne dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa):
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) przywiązuje się wielką wagę do utworzenia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Karta praw podstawowych, obecnie prawnie wiążąca w UE, wzmocniła prawa podstawowe, natomiast art. 2, 3 i 9-12 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), 15, 16, 18-25 TFUE i Karta określają definicję praw podstawowych i praw obywatelskich.
Część 1 obejmuje wiedzę specjalistyczną na temat wszystkich kwestii związanych z zagadnieniami horyzontalnymi dotyczącymi przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa, w tym między innymi:
• ochrony praw podstawowych w UE (w tym praw dziecka) w świetle Karty praw podstawowych UE oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych właściwych organów sądowych; oraz
• przystąpienia UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
• kwestii instytucjonalnych dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym podziału ról i kompetencji między instytucjami i organami UE, a także między UE i jej państwami członkowskimi;
• ogólnej oceny równowagi między wolnością a bezpieczeństwem oraz stosowania środków wyjątkowych;
• Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej;
• programu „Prawa, równość i obywatelstwo” na lata 2014-2020 oraz przyszłych funduszy uzupełniających w celu wspierania praw podstawowych, niedyskryminacji i obywatelstwa;
• obywatelstwa unijnego, w tym swobody przemieszczania się;
• prawa pierwotnego i wtórnego dotyczącego zwalczania dyskryminacji oraz sytuacji mniejszości;
• walki z rasizmem i ksenofobią;
• przejrzystości i dostępu do dokumentów;
• ochrony danych osobowych oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   30 %

Kryterium jakości - Nazwa:   skład zespołu podstawowego i grupy ekspertów  / Waga:   21 %

Kryterium jakości - Nazwa:   zrozumienie części będącej przedmiotem oferty  / Waga:   14 %

Kryterium jakości - Nazwa:   metodyka  / Waga:   10,5 %

Kryterium jakości - Nazwa:   organizacja pracy  / Waga:   24,5 %

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


II.2) Opis Część nr: 2

II.2.1) Nazwa

Polityka w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji

Część nr:   2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79100000 - Usługi prawnicze

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Parlament Europejski, Bruksela, Belgia.

II.2.4) Opis zamówienia

Planowana umowa ramowa o usługi ma na celu wsparcie prac Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w Parlamencie Europejskim poprzez umożliwienie jej zamawiania analiz, briefingów oraz wsparcia wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski itp., w zakresie jej kompetencji.
Ekspertyzy wykonywane na podstawie ramowej umowy o usługi należy przedkładać w formie opracowań o różnej długości, dostarczanych na żądanie w ograniczonym i wyznaczonym terminie. Oprócz doradztwa w formie pisemnej, umowa ramowa będzie obejmowała również, stosownie do potrzeb, usługi powiązane, takie jak uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i prezentacje głównych specjalistów, lub wsparcie wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski. Usługodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność naukową za wyniki swojej pracy.
Część 2 (Polityka w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji):
cele UE określone w art. 67 ust. 2 i art. 77-80 TFUE oraz odpowiadające im prawa określone w art. 7, 14, 18 i 19 Karty praw podstawowych UE to gwarancja braku kontroli obywateli na granicach wewnętrznych oraz opracowanie wspólnej polityki w zakresie azylu, imigracji i kontroli granic zewnętrznych, opartej na solidarności między państwami członkowskimi oraz sprawiedliwej wobec obywateli państw trzecich.
Europejska agenda w dziedzinie migracji z 2015 r. obejmuje cztery obszary polityki: zmniejszenie zachęt do nielegalnej imigracji, zarządzanie granicami (ratowanie życia i zabezpieczanie granic zewnętrznych), opracowanie bardziej zdecydowanej polityki azylowej oraz ustanowienie nowej polityki w dziedzinie legalnej imigracji, w tym polityki integracyjnej.
Azyl jest wspólną polityką UE, której celem jest stworzenie wspólnego systemu obejmującego jednolity status i jednolite procedury ochrony międzynarodowej. Wraz z pakietami legislacyjnymi opublikowanymi w maju i lipcu 2016 r. rozpoczęto „trzeci etap” wspólnego europejskiego systemu azylowego.
W dziedzinie legalnej migracji istniejące prawodawstwo UE jest obecnie poddawane ocenie REFIT.
Polityka zarządzania granicami uległa znaczącym zmianom ze względu na wzrost mieszanych przepływów migracyjnych do UE, jak również zwiększone obawy dotyczące bezpieczeństwa, które spowodowały nowy okres aktywności.
Część 2 obejmuje wiedzę specjalistyczną we wszystkich kwestiach związanych z odprawą graniczną, azylem i migracją, do których należy między innymi:
• ochrona międzynarodowa, w tym relokacja i przesiedlenie;
• legalna migracja, w tym współpraca z krajami pochodzenia i polityki integracyjne;
• nielegalna migracja, w tym powrót i readmisja;
• zarządzanie granicami, w tym zintegrowane zarządzanie na granicach zewnętrznych, oraz koncepcja „inteligentnych granic”;
• Schengen, w tym polityka wizowa na pobyty krótko- i długoterminowe;
• agencje w dziedzinie azylu i migracji;
• odpowiednie fundusze w dziedzinie azylu i migracji;
• odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innych właściwych organów sądowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   30 %

Kryterium jakości - Nazwa:   skład zespołu podstawowego i grupy ekspertów  / Waga:   21 %

Kryterium jakości - Nazwa:   zrozumienie części będącej przedmiotem oferty  / Waga:   14 %

Kryterium jakości - Nazwa:   metodyka  / Waga:   10,5 %

Kryterium jakości - Nazwa:   organizacja pracy  / Waga:   24,5 %

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


II.2) Opis Część nr: 3

II.2.1) Nazwa

Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policji

Część nr:   3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

Główny kod CPV:   79100000 - Usługi prawnicze

Uzupełniający kod CPV:   -

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:   Parlament Europejski, Bruksela, Belgia.

II.2.4) Opis zamówienia

Planowana umowa ramowa o usługi ma na celu wsparcie prac Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) w Parlamencie Europejskim poprzez umożliwienie jej zamawiania analiz, briefingów oraz wsparcia wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski itp., w zakresie jej kompetencji.
Ekspertyzy wykonywane na podstawie ramowej umowy o usługi należy przedkładać w formie opracowań o różnej długości, dostarczanych na żądanie w ograniczonym i wyznaczonym terminie. Oprócz doradztwa w formie pisemnej, umowa ramowa będzie obejmowała również, stosownie do potrzeb, usługi powiązane, takie jak uczestnictwo w posiedzeniach Komisji i prezentacje głównych specjalistów, lub wsparcie wydarzeń z udziałem ekspertów zewnętrznych, które organizuje Parlament Europejski. Usługodawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność naukową za wyniki swojej pracy.
Część 3 (Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policji):
współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, o której mowa w art. 82-86 TFUE, opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych i obejmuje środki służące zbliżeniu ustawodawstw państw członkowskich w kilku dziedzinach.
Stopniowe znoszenie kontroli granicznych w UE znacznie ułatwiło swobodny przepływ obywateli europejskich, ale także ułatwiło przestępcom prowadzenie działalności międzynarodowej. Aby sprostać wyzwaniu, jakim jest przestępczość transgraniczna, przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości obejmuje środki służące wspieraniu współpracy sądowej w sprawach karnych. Punktem wyjścia jest zasada wzajemnego uznawania. Przyjęto szczególne środki w celu zwalczania przestępczości międzynarodowej oraz zapewnienia ochrony praw ofiar, podejrzanych i więźniów w całej Unii.
Głównym instrumentem współpracy policyjnej, określonym w art. 87-89 TFUE, jest Europejski Urząd Policji (Europol), który jest centralnym elementem szerszej europejskiej struktury bezpieczeństwa wewnętrznego. Nadal trwa rozwój współpracy i polityk, ze szczególnym uwzględnieniem skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom i przestępczości w całej UE, zgodnie z prawami podstawowymi i zasadami ochrony danych.
Skuteczna współpraca policyjna jest kluczowym elementem w procesie przekształcania Unii w przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości opartą na poszanowaniu praw podstawowych. Transgraniczna współpraca organów ścigania – obejmująca policję, służby celne i inne organy ścigania – ma na celu zapobieganie przestępstwom kryminalnym, wykrywanie ich i prowadzenie dochodzeń w tym zakresie w całej UE. W praktyce współpraca ta dotyczy głównie poważnej przestępczości (przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami, handlu ludźmi, cyberprzestępczości) i terroryzmu.
Część 3 obejmuje wiedzę specjalistyczną na temat wszystkich kwestii związanych ze współpracą sądową w sprawach karnych i współpracą policyjną, w tym między innymi:
• współpracę sądową w sprawach karnych, w tym w zwalczaniu terroryzmu;
• współpracę policyjną, w tym w zwalczaniu terroryzmu;
• agencję w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji;
• odpowiednie fundusze w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach karnych i współpracy policji;
• odpowiednie orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka lub innych właściwych organów sądowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena - Waga:   30 %

Kryterium jakości - Nazwa:   skład zespołu podstawowego i grupy ekspertów  / Waga:   21 %

Kryterium jakości - Nazwa:   zrozumienie części będącej przedmiotem oferty  / Waga:   14 %

Kryterium jakości - Nazwa:   metodyka  / Waga:   10,5 %

Kryterium jakości - Nazwa:   organizacja pracy  / Waga:   24,5 %

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje:   nie

Opis opcji:   -

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:   nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

-


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:   tak

Ustanowiono dynamiczny systemu zakupów:   nie

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystano aukcję elektroniczną:   nie

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych:   nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów opublikowanego w ramach powyższego ogłoszenia o zamówieniu:   nie

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Instytucja zamawiająca nie udzieli dalszych zamówień na podstawie powyższego wstępnego ogłoszenia informacyjnego:   nie


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   1

Część nr:   1

Nazwa:   Kwestie horyzontalne dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 1

V.2.1) Data zawarcia umowy

07-02-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
1 Place du Congrès
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1000
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   2

Część nr:   1

Nazwa:   Kwestie horyzontalne dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 1

V.2.1) Data zawarcia umowy

07-02-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
BP 20064
Miejscowość
Paris
Kod NUTS
FR101
Kod pocztowy
75421
Państwo
FRANCE
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   3

Część nr:   1

Nazwa:   Kwestie horyzontalne dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 1

V.2.1) Data zawarcia umowy

07-02-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Milieu
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Chaussée de Charleroi 112
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1060
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   4

Część nr:   1

Nazwa:   Kwestie horyzontalne dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 1

V.2.1) Data zawarcia umowy

07-02-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Optimity Advisors GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Stresemannstr. 123
Miejscowość
Berlin
Kod NUTS
DE300
Kod pocztowy
10963
Państwo
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Miejscowość
London
Kod NUTS
UKI32
Kod pocztowy
N1 7RF
Państwo
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   W przypadku konkretnych zaproszeń do składania ofert zadania dotyczące przedmiotu zaproszenia i metodyki są zlecane podwykonawcom.


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   5

Część nr:   1

Nazwa:   Kwestie horyzontalne dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 1

V.2.1) Data zawarcia umowy

07-02-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   8

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
LSE Enterprise
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Houghton Street
Miejscowość
London
Kod NUTS
UKI31
Kod pocztowy
WC2A 2AE
Państwo
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   1

Część nr:   2

Nazwa:   Polityka w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 2

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   13

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
BP 20064
Miejscowość
Paris
Kod NUTS
FR101
Kod pocztowy
75421
Państwo
FRANCE
Tel.
-
E-mail
lauren[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   2

Część nr:   2

Nazwa:   Polityka w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 2

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   13

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
16A, Rue du Baillois
Miejscowość
Rixensart
Kod NUTS
BE310
Kod pocztowy
1330
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   Eksperci są podwykonawcami w dziedzinie statystyki; bezpieczeństwa i socjologii; nauk politycznych/administracyjnych i stosunków międzynarodowych; stosunków zewnętrznych UE; eksterytorialności praw człowieka; oraz w przypadku baz danych i korekty.


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   3

Część nr:   2

Nazwa:   Polityka w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 2

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   13

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
1 Place du Congrès
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1000
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   4

Część nr:   2

Nazwa:   Polityka w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 2

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   13

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Gonzagagasse 1
Miejscowość
Vienna
Kod NUTS
AT130
Kod pocztowy
1010
Państwo
ÖSTERREICH
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Avenue des Arts 7/8
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1000
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Migration Policy Centre at the European University Institute
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Miejscowość
Florence
Kod NUTS
ITI14
Kod pocztowy
50133
Państwo
ITALIA
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   Kilku starszych badaczy jest podwykonawcami.


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   5

Część nr:   2

Nazwa:   Polityka w zakresie odpraw granicznych, azylu i migracji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 2

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   13

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Migration Policy Institute Europe
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue de la Loi 155
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1040
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   Części są podzlecane w dziedzinie wymiaru zewnętrznego, handlu i przemytu; bezpieczeństwa granic, polityki migracyjnej USA, polityki integracyjnej, nielegalnej imigracji i egzekwowania prawa; prawa UE; ekonomii i statystyki; migracji i środowiska; greckiej polityki migracyjnej; integracji europejskiej; zasad powrotu; oraz praw człowieka i prawa UE.


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   1

Część nr:   3

Nazwa:   Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 3

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   7

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
1 place du Congrès
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1000
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   2

Część nr:   3

Nazwa:   Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 3

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   7

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Optimity Advisors GmbH
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Stresemannstr. 123
Miejscowość
Berlin
Kod NUTS
DE300
Kod pocztowy
10963
Państwo
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Miejscowość
London
Kod NUTS
UKI32
Kod pocztowy
N1 7RF
Państwo
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   W przypadku konkretnych zaproszeń do składania ofert zadania dotyczące przedmiotu zaproszenia i metodyki są zlecane podwykonawcom.


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   3

Część nr:   3

Nazwa:   Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 3

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   7

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
European Institute of Public Administration (EIPA)
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Onze Lieve Vrouweplein 22
Miejscowość
Maastricht
Kod NUTS
NL423
Kod pocztowy
6211 HE
Państwo
NEDERLAND
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   nie

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   -


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   4

Część nr:   3

Nazwa:   Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 3

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   7

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
Rand Europe
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Rue de la Loi 82/Bte 3
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1040
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   Dwóch członków zespołu podstawowego i grupy ekspertów krajowych jest podwykonawcami.


Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr:   5

Część nr:   3

Nazwa:   Współpraca sądowa w sprawach karnych i współpraca policji

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone:   tak

V.2) Udzielenie zamówienia Część nr: 3

V.2.1) Data zawarcia umowy

11-03-2020

V.2.2) Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert:   7

Liczba ofert otrzymanych od MŚP:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE:   0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE:   0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:   0

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców:   nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa
VVA Brussels
Krajowy numer identyfikacyjny
-
Adres pocztowy
Avenue des Arts 11
Miejscowość
Brussels
Kod NUTS
BE100
Kod pocztowy
1210
Państwo
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Faks
-
Adres internetowy
-
Wykonawcą jest MŚP
tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części:   1.000.000,00 EUR

Całkowita końcowa wartość umowy/części:   1.000.000,00 EUR

Najtańsza oferta:   -

Najdroższa oferta:   -

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa:   tak

Procentowa część:   -

Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:   Podwykonawcami są dwa uniwersytety i kilku indywidualnych ekspertów.


Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe

-

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
Boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
-
Faks
+352 43032600
Adres internetowy
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa
-
Adres pocztowy
-
Miejscowość
-
Kod pocztowy
-
Państwo
-
Tel.
-
E-mail
-
Faks
-
Adres internetowy
-

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:   -

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres pocztowy
Boulevard Konrad Adenauer
Miejscowość
Luxembourg
Kod pocztowy
L-2925
Państwo
LUXEMBOURG
Tel.
+352 43031
E-mail
-
Faks
+352 43032600
Adres internetowy
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia

28-05-2020

Załącznik D1 – Zamówienia ogólne: Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

1. Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE

Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na:

procedurę otwartą:   nie

procedurę ograniczoną:   nie

Produkty będące przedmiotem zamówienia są wytwarzane wyłącznie do celów prac badawczych, doświadczalnych, naukowych lub rozwojowych, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie:   -

Roboty budowlane/dostawy/usługi mogą być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z następującego powodu:

brak konkurencji ze względów technicznych:   nie

zamówienie mające na celu stworzenie lub nabycie niepowtarzalnego dzieła sztuki lub wykonania artystycznego:   nie

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   nie

Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   nie

Dodatkowe dostawy realizowane przez pierwotnego dostawce zamawiane zgodnie z warunkami ścisłe określonymi w dyrektywie:   nie

Nowe roboty budowlane/usługi, będące powtórzeniem istniejących robót budowlanych/usług oraz zamówione zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie:   -

Zamówienie na usługi, które zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu:   -

Dostawy towarów notowanych i nabywanych na rynku towarowym:   -

Nabycie dostaw lub usług na szczególnie korzystnych warunkach:

od dostawcy, który definitywnie likwiduje swoja działalność:   -

ochrona praw wyłącznych, łącznie z prawami własności intelektualnej:   -

2. Inne uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.Urz. UE

Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy:   nie

3. Wyjaśnienie

-