Rectificatie

Dienstverlening sociaal secretariaat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria Halle vzw
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Ziekenhuislaan 100
Plaats
Halle
Postcode
1500
NUTS-code
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Ann Reyskens
Telefoon
+32 23636119
E-mail
aankoop@sintmaria.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sintmaria.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Dienstverlening sociaal secretariaat

Referentienummer: Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle-PPP0QX-148/9008/AZSINTMAR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79631000 - Personeels- en loonlijstdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-02-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-504347

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-074494

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 13-02-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Tijdens de informatiesessie op 26/02 werd er gevraagd naar de mogelijkheid om het bestek in Word te mogen ontvangen en de inventaris in Excel, zodoende zij hierop hun offerte kunnen aanvullen. Deze documenten werden toegevoegd.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!