FOD Sociale Zekerheid
Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaten - Niet-openbare procedure "Dienstverleningsovereenkomst voor de opdracht van bedrijfsrevisor bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en bij het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO)"

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
FOD Sociale Zekerheid
Nationaal identificatienummer
0367.303.366_105
Postadres
Kruidtuinlaan 50, bus 100
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.socialsecurity.fgov.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378388

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

het hierboven vermelde adres

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378388

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+SZ-FOD+SZ%2FRVA-ONEM%2F2020-05-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Oproep tot kandidaten - Niet-openbare procedure "Dienstverleningsovereenkomst voor de opdracht van bedrijfsrevisor bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en bij het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO)"

Referentienummer:   FOD SZ-FOD SZ/RVA-ONEM/2020-05-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79210000 - Boekhoudkundige en auditdiensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Deze opdracht heeft betrekking op de uitoefening van de opdracht van bedrijfsrevisor bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en bij het Fonds Sluiting Ondernemingen.
Deze opdracht is strikt voorbehouden voor de bedrijfsrevisoren, hetzij uit persoonlijke naam hetzij in naam van het revisorenkantoor; in het laatste geval dient het kantoor een permanente vertegenwoordiger aan te duiden die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft. Het mandaat betreft van de revisor de controle op de boekhoudkundige verrichtingen van de begrotingsjaren 2019 tot 2024. Het gaat bijgevolg om de controle van de boekhoudkundige verrichtingen van drie (3) verschillende boekhoudingen zijnde :
• de boekhouding van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening,
• de boekhouding van het Fonds Sluiting Ondernemingen – profit sector en,
• de boekhouding van het Fonds Sluiting Ondernemingen - social profit sector en vrije beroepen.

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Voornaamste plaats van uitvoering:   -

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De revisor is verantwoordelijk voor de certificering van de jaarrekeningen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en het Fonds Sluiting Ondernemingen en zal zijn opdracht moeten uitvoeren overeenkomstig:
 Artikel 25, § 2 en § 3 van het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van openbare instellingen van de sociale zekerheid;
 De bepalingen van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende de uitoefening van de opdracht van de revisoren bij de openbare instellingen van sociale zekerheid;
 De bepalingen van het bestek.
De uitvoering van de opdracht zal worden beoordeeld in het licht van de disciplinaire en deontologische regels van de bedrijfsrevisoren.
De revisor oefent zijn controle uit over de boekhoudkundige verrichtingen: hij is belast met de controle van de boekhoudingen en met het goedkeuren van de juistheid en de authenticiteit. Deze controle heeft vooral betrekking op:
 De regelmatigheid van de bewijsstukken van de geregistreerde verrichtingen, voornamelijk van de rekeningen en de staten voorgeschreven door het genormaliseerde boekhoudplan van de instelling;
 De correcte verrekening van die verrichtingen in overeenstemming met de begroting en de bepalingen die de boekhouding van de openbare instellingen voor sociale zekerheid regelen;
 De punctualiteit in de inning van de schuldvorderingen en de delging van de schulden.
Op de gecontroleerde documenten moet dan de certificering van de revisor zijn aangebracht.
De revisor kan periodiek overgaan tot de verificatie van de consistentie van de goederen en waarden die de openbare instellingen voor sociale zekerheid toebehoren en waarvan ze het gebruik en het beheer hebben, alsook van om het even welke verbintenissen die ze hebben aangegaan. De verificaties, waarvan de resultaten in een proces-verbaal worden opgenomen, hebben betrekking op de roerende en onroerende goederen en rechten, en meer in het bijzonder op kastegoeden en rekeningen bij financiële instellingen alsook op de voorraden, de portefeuille en de schuldvorderingen.
De revisor kan er zich bovendien van vergewissen dat de inventarissen worden bijgehouden en dat de waarderingen worden gemaakt conform de vooraf vastgelegde regels.

II.2.5) Gunningscriteria

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in maanden:   48

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Deze opdracht is strikt voorbehouden voor de bedrijfsrevisoren, hetzij uit persoonlijke naam hetzij in naam van het revisorenkantoor; in het laatste geval dient het kantoor een permanente vertegenwoordiger aan te duiden die de hoedanigheid van bedrijfsrevisor heeft.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   ja

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

-

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   De opdracht is uitsluitend voorbehouden voor de bedrijfsrevisoren, wettelijk beschermde titel (krachtens het koninklijk besluit van 30 april 2007 betreffende de erkenning van bedrijfsrevisoren en het openbaar register) en voorbehouden voor de leden van het Instituut van de bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de bedrijfsrevisoren.

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   ja

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

Niet-openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   13-07-2020

Plaatselijke tijd:   12:15

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

FR, NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   7

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:  

Plaatselijke tijd:   -

Plaats:   -

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
BRUSSEL
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 22349611
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
http://www.conseildetat.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

12-06-2020