Európska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Rectificatie

CNECT/2020/OP/0009 – Štúdia o autorských právach a nových technológiách: správa údajov o autorských právach a umelá inteligencia – SMART 2019/0038

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Úradný názov
Európska komisia, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy, Unit I2: Copyright
Identifikačné číslo organizácie (IČO)
-
Poštová adresa
-
Mesto/obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Štát
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktná osoba
-
Telefón
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetová adresa (internetové adresy)

Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania

II.1.1) Názov

CNECT/2020/OP/0009 – Štúdia o autorských právach a nových technológiách: správa údajov o autorských právach a umelá inteligencia – SMART 2019/0038

Referenčné číslo: CNECT/2020/OP/0009

II.1.2) Hlavný kód CPV

Hlavný kód CPV: 79121000 - Poradenské služby v oblasti autorských práv

Doplnkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zákazky

Služby

II.1.4) Stručný opis

Výsledky štúdie budú zdrojom informácií pre nasledujúcu Komisiu a budú sa premietať najmä do 2 oblastí politických úvah. Po prvé, medzi členskými štátmi a kreatívnymi odvetviami nastáva čoraz dôležitejšia potreba posúdiť a prípadne modernizovať údaje o európskych autorských právach a ich technickú infraštruktúru. Napríklad nadchádzajúce fínske predsedníctvo začne úvahu o správe autorských práv a údajoch v kultúrnom priemysle, ktorá sa bude zaoberať týmito aspektmi vrátane úvahy o technológii Blockchain. Po druhé, otázky týkajúce sa autorských práv a umelej inteligencie sa objavujú tiež v súčasných politických diskusiách.
Nadchádzajúca Komisia bude musieť zvážiť, či by sa v týchto oblastiach mali podniknúť politické kroky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.4.5) Dátum odoslania tohto oznámenia

20-03-2020

VI.4.6) Odkaz na pôvodné oznámenie

Prihlasovacie meno pre TED eSender: -

Prihlasovacie meno zákazníka pre TED eSender: -

Referenčné číslo oznámenia: -

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 030-068969

Dátum odoslania pôvodného oznámenia:

Oddiel VII: Zmeny

VII.1) Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie

VII.1.1) Odkaz na pôvodné oznámenie

Zmena pôvodných informácií predložených verejným obstarávateľom: nie

Uverejnenie na stránke TED nezhodujúce sa s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávateľom: nie

VII.1.2) Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený
Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
03-04-2020 16:00
má byť:
03-06-2020 16:00

Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení

Časť č.
-
Číslo oddielu
IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený
Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
07-04-2020 11:00
má byť:
05-06-2020 11:00

Ďalšie dodatočné informácie

-