Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Rectificatie

Een bureau voor mediastrategie en -planning en voor het inkopen van media ten behoeve van de Nationale Loterij

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Nationaal identificatienummer
0223.967.357_150
Postadres
Belliardstraat 25-33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22384965
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.loterie-nationale.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368979

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Een bureau voor mediastrategie en -planning en voor het inkopen van media ten behoeve van de Nationale Loterij

Referentienummer: LN-FIN/PRO/2020/32-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79341200 - Diensten voor reclamebeheer

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Wij zoeken een media agentschap of een groep van partners vertegenwoordigd door een media agentschap die binnen de missie van de Nationale Loterij de mediastrategie, de planning en de aankoop organiseert en aanstuurt ; die studies op maat ontwikkelt om de efficiëntie van de budgetten, de plannen & de strategie te optimaliseren ; en die een toekomstgerichte visie kan creëren op basis van de business noden en plannen van de Nationale Loterij met inbegrip van tools & capabilities. Dit alles om de beste business/corporate resultaten te behalen en de digitale footprint te laten groeien.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-06-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-517045

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 100-241002

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-05-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Vragen en antwoorden 1-83