Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Official Mail Service
Aankondiging van een gegunde opdracht

Εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (τμήμα 1), των συνοριακών ελέγχων, του ασύλου και της μετανάστευσης (τμήμα 2) και της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (τμήμα 3)

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Official Mail Service
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue Wiertz 60
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1047
Κωδικός NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
Michael Alexander Speiser
Τηλέφωνο
+32 22832475
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-

Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο

Γενική διεύθυνση:   http://www.europarl.europa.eu

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή:   -

I.2) Από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Η σύμβαση αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:   όχι

Σε περίπτωση από κοινού διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης όπου εμπλέκονται διάφορες χώρες, ισχύον εθνικό δίκαιο για τις δημόσιες προμήθειες:   -

Η σύμβαση ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών:   όχι

I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής

Ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο/οργανισμός ή διεθνής οργανισμός

I.5) Κύρια δραστηριότητα

Άλλες δραστηριότητες:   Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος

Εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (τμήμα 1), των συνοριακών ελέγχων, του ασύλου και της μετανάστευσης (τμήμα 2) και της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (τμήμα 3)

Αριθμός αναφοράς:   IP/C/LIBE/FWC/2018-086

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79100000 - Νομικές υπηρεσίες

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   RD11

II.1.3) Είδος σύμβασης

Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή

Η σύμβαση-πλαίσιο καλύπτει την παροχή συμβουλών από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με διάφορα τρέχοντα και προκύπτοντα ζητήματα στα πεδία οριζόντιων θεμάτων στον τομέα:
— ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη, θεμελιώδη δικαιώματα και ιθαγένεια (τμήμα 1),
— πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση (τμήμα 2), και
— δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και αστυνομική συνεργασία (τμήμα 3).

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα:   ναι

II.1.7) Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)

Αξία:   3.000.000,00

Νόμισμα:   EUR


II.2) Περιγραφή Αριθμός τμήματος: 1

II.2.1) Τίτλος

Οριζόντια θέματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας

Αριθμός τμήματος:   1

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79100000 - Νομικές υπηρεσίες

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Η προγραμματισμένη σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντάς της τη δυνατότητα να παραγγείλει μελέτες, ενημερώσεις, υποστήριξη εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κ.λπ. στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
Μέσω των πολλαπλών συμβάσεων-πλαίσιο, θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη με τη μορφή εγγράφων ποικίλης έκτασης, τα οποία θα παραδίδονται κατόπιν ad hoc αιτημάτων, εντός περιορισμένου και καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Εκτός από την παροχή γραπτών γνωμοδοτήσεων, η σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών καλύπτει επίσης σχετικές υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Επιτροπής και παρουσιάσεις από επικεφαλής εμπειρογνώμονες ή τη στήριξη εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, κατά περίπτωση. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα φέρουν την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη για τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
Τμήμα 1: (Οριζόντια θέματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας):
Η ΣΛΕΕ αποδίδει μεγάλη σημασία στη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος είναι πλέον νομικά δεσμευτικός για την ΕΕ, ενίσχυσε τα βασικά δικαιώματα, ενώ τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα δικαιώματα του πολίτη καθορίζονται στα άρθρα 2, 3 και 9-12 της ΣΕΕ, 15, 16, 18-25 της ΣΛΕΕ και στον Χάρτη.
Το τμήμα 1 καλύπτει την εμπειρογνωμοσύνη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τα οριζόντια ζητήματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
• της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των παιδιών) ενόψει του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και της νομολογίας του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και άλλων συναφών δικαστικών οργάνων, και
• της προσχώρησης της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών,
• θεσμικών ζητημάτων του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του διαχωρισμού των ρόλων και των αρμοδιοτήτων μεταξύ των θεσμών και των οργάνων της ΕΕ καθώς και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της,
• της συνολικής αξιολόγησης της ισορροπίας μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας και της χρήσης έκτακτων μέτρων,
• του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ,
• του Προγράμματος «Δικαιώματα, ισότητα και ιθαγένεια» για την περίοδο 2014-2020 και των μελλοντικών κονδυλίων παρακολούθησης για την υποστήριξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της μη διάκρισης και της ιθαγένειας,
• της ιθαγένειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας,
• της πρωτογενούς και παράγωγης νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης των μειονοτήτων,
• της καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,
• της διαφάνειας και της πρόσβασης σε έγγραφα,
• της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή - Στάθμιση:   30 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Σύνθεση της βασικής ομάδας και ομάδα εμπειρογνωμόνων  / Στάθμιση:   21 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Κατανόηση του τμήματος για το οποίο γίνεται προσφορά  / Στάθμιση:   14 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Μεθοδολογία  / Στάθμιση:   10,5 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Οργάνωση της εργασίας  / Στάθμιση:   24,5 %

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-


II.2) Περιγραφή Αριθμός τμήματος: 2

II.2.1) Τίτλος

Πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση

Αριθμός τμήματος:   2

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79100000 - Νομικές υπηρεσίες

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Η προγραμματισμένη σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντάς της τη δυνατότητα να παραγγείλει μελέτες, ενημερώσεις, υποστήριξη εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κ.λπ. στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
Μέσω των πολλαπλών συμβάσεων-πλαίσιο, θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη με τη μορφή εγγράφων ποικίλης έκτασης, τα οποία θα παραδίδονται κατόπιν ad hoc αιτημάτων, εντός περιορισμένου και καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Εκτός από την παροχή γραπτών γνωμοδοτήσεων, η σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών καλύπτει επίσης σχετικές υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Επιτροπής και παρουσιάσεις από επικεφαλής εμπειρογνώμονες ή τη στήριξη εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, κατά περίπτωση. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα φέρουν την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη για τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
Τμήμα 2 (Πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση):
Οι στόχοι της ΕΕ, όπως ορίζονται στα άρθρα 67 παράγραφος 2 και 77-80 της ΣΛΕΕ και τα αντίστοιχα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 7, 14, 18 και 19 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, είναι να διασφαλιστεί η απουσία ελέγχων των εσωτερικών συνόρων για πρόσωπα και η ανάπτυξη κοινής πολιτικής για το άσυλο, τη μετανάστευση και τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων, με βάση την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών, η οποία είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρίτων χωρών.
Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση του 2015 καλύπτει τους τέσσερις τομείς πολιτικής για τη μείωση των κινήτρων σχετικά με την παράτυπη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων (διάσωση ζωών και διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων), την ανάπτυξη ισχυρότερης πολιτικής ασύλου και τη θέσπιση μιας νέας πολιτικής για τη νόμιμη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ενσωμάτωσης.
Το άσυλο αποτελεί κοινή πολιτική της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος που περιλαμβάνει ενιαίο καθεστώς και ενιαίες διαδικασίες για διεθνή προστασία. Με τα νομοθετικά πακέτα που δημοσιεύθηκαν τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2016, ξεκίνησε η «τρίτη φάση» του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου.
Στον τομέα της νόμιμης μετανάστευσης, η υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ υπόκειται σε αξιολόγηση της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT).
Η πολιτική διαχείρισης των συνόρων έχει σημειώσει σημαντικές εξελίξεις λόγω της αύξησης των μεικτών μεταναστευτικών ροών στην ΕΕ, καθώς και αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια, οι οποίες προκάλεσαν μια νέα περίοδο δραστηριότητας.
Το τμήμα 2 καλύπτει την εμπειρογνωμοσύνη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
• της διεθνούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης και της επανεγκατάστασης,
• της νόμιμης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και των πολιτικών ενσωμάτωσης,
• της παράτυπης μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής και της επανεισδοχής,
• της διαχείρισης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων και της έννοιας «έξυπνα σύνορα»,
• της συνθήκης του Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής θεωρήσεων για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες παραμονές,
• των οργανισμών στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης,
• των σχετικών κονδυλίων στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης,
• της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή άλλων αρμόδιων δικαστικών οργάνων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή - Στάθμιση:   30 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Σύνθεση της βασικής ομάδας και ομάδα εμπειρογνωμόνων  / Στάθμιση:   21 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Κατανόηση του τμήματος για το οποίο γίνεται προσφορά  / Στάθμιση:   14 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Μεθοδολογία  / Στάθμιση:   10,5 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Οργάνωση της εργασίας  / Στάθμιση:   24,5 %

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-


II.2) Περιγραφή Αριθμός τμήματος: 3

II.2.1) Τίτλος

Δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Αριθμός τμήματος:   3

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:   79100000 - Νομικές υπηρεσίες

Κωδικός συμπληρωματικού λεξιλογίου CPV:   -

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης

Κωδικός NUTS:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:   Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, Βέλγιο.

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης

Η προγραμματισμένη σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δίνοντάς της τη δυνατότητα να παραγγείλει μελέτες, ενημερώσεις, υποστήριξη εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες κ.λπ. στους τομείς της αρμοδιότητάς της.
Μέσω των πολλαπλών συμβάσεων-πλαίσιο, θα παρέχεται εμπειρογνωμοσύνη με τη μορφή εγγράφων ποικίλης έκτασης, τα οποία θα παραδίδονται κατόπιν ad hoc αιτημάτων, εντός περιορισμένου και καθορισμένου χρονικού πλαισίου. Εκτός από την παροχή γραπτών γνωμοδοτήσεων, η σύμβαση-πλαίσιο υπηρεσιών καλύπτει επίσης σχετικές υπηρεσίες, όπως συμμετοχή σε συνεδριάσεις της Επιτροπής και παρουσιάσεις από επικεφαλής εμπειρογνώμονες ή τη στήριξη εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, κατά περίπτωση. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα φέρουν την αποκλειστική επιστημονική ευθύνη για τα αποτελέσματα της εργασίας τους.
Τμήμα 3 (Δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις):
Η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 82 έως 86 της ΣΛΕΕ, βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και πράξεων και περιλαμβάνει μέτρα για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σε διάφορους τομείς.
Η σταδιακή κατάργηση των συνοριακών ελέγχων εντός της ΕΕ έχει διευκολύνει σημαντικά την ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών, αλλά έχει επίσης διευκολύνει τη δράση των εγκληματιών σε διακρατικό επίπεδο. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της διασυνοριακής εγκληματικότητας, ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης περιλαμβάνει μέτρα για την προώθηση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το σημείο εκκίνησης είναι η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης. Έχουν υιοθετηθεί ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της διεθνούς εγκληματικότητας και για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, των υπόπτων και των κρατουμένων σε ολόκληρη την Ένωση.
Το κύριο μέσο για την αστυνομική συνεργασία, όπως ορίζεται στα άρθρα 87 έως 89 της ΣΛΕΕ, είναι η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ευρύτερης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής εσωτερικής ασφάλειας. Η συνεργασία και οι πολιτικές εξακολουθούν να αναπτύσσονται με την προσοχή να εστιάζεται στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των απειλών και της εγκληματικότητας σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς και στην τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κανόνων προστασίας των δεδομένων.
Η αποτελεσματική αστυνομική συνεργασία αποτελεί βασικό στοιχείο για να καταστεί η Ένωση ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης βασισμένος στον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η διασυνοριακή συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου — με τη συμμετοχή της αστυνομίας, των τελωνείων και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου — αποσκοπεί στην πρόληψη, στην ανίχνευση και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Στην πράξη, η εν λόγω συνεργασία αφορά κυρίως σοβαρά εγκλήματα (οργανωμένο έγκλημα, διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων, εγκλήματα στον κυβερνοχώρο) και τρομοκρατία.
Το τμήμα 3 καλύπτει την εμπειρογνωμοσύνη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων:
• της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
• της αστυνομικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της τρομοκρατίας,
• των οργανισμών στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,
• των σχετικών κονδυλίων στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις,
• της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ή άλλων αρμόδιων δικαστικών οργάνων.

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης

Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω

Τιμή - Στάθμιση:   30 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Σύνθεση της βασικής ομάδας και ομάδα εμπειρογνωμόνων  / Στάθμιση:   21 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Κατανόηση του τμήματος για το οποίο γίνεται προσφορά  / Στάθμιση:   14 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Μεθοδολογία  / Στάθμιση:   10,5 %

Κριτήριο ποιότητας - Όνομα:   Οργάνωση της εργασίας  / Στάθμιση:   24,5 %

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης

Δικαιώματα προαίρεσης:   όχι

Περιγραφή των δικαιωμάτων προαίρεσης:   -

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:   όχι

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-


Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή

IV.1.1) Είδος διαδικασίας

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

Η προκήρυξη αφορά τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο:   ναι

Συγκροτήθηκε δυναμικό σύστημα αγορών:   όχι

IV.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό

Έχει χρησιμοποιηθεί ηλεκτρονικός πλειστηριασμός:   όχι

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)

Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών:   όχι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.1) Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S:   2018/S 129-293208

IV.2.8) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών

Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τη λήξη του δυναμικού συστήματος αγορών που δημοσιεύεται στην ανωτέρω προκήρυξη σύμβασης:   όχι

IV.2.9) Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Η αναθέτουσα αρχή δεν θα αναθέσει καμία περαιτέρω σύμβαση βάσει της ανωτέρω προκαταρκτικής προκήρυξης:   όχι


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   1

Αριθμός τμήματος:   1

Τίτλος:   Οριζόντια θέματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 1

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07-02-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   8

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
1 Place du Congrès
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1000
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   2

Αριθμός τμήματος:   1

Τίτλος:   Οριζόντια θέματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 1

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07-02-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   8

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
BP 20064
Πόλη
Paris
Κωδικός NUTS
FR101
Ταχ. κωδικός
75421
Χώρα
FRANCE
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   3

Αριθμός τμήματος:   1

Τίτλος:   Οριζόντια θέματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 1

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07-02-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   8

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Milieu
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Chaussée de Charleroi 112
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1060
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   4

Αριθμός τμήματος:   1

Τίτλος:   Οριζόντια θέματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 1

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07-02-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   8

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   ναι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Optimity Advisors GmbH
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Stresemannstr. 123
Πόλη
Berlin
Κωδικός NUTS
DE300
Ταχ. κωδικός
10963
Χώρα
DEUTSCHLAND
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Matrix Insight (trading as Optimity Advisors)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
3rd floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Πόλη
London
Κωδικός NUTS
UKI32
Ταχ. κωδικός
N1 7RF
Χώρα
UNITED KINGDOM
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   Για συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, η συμβολή για το αντικείμενο της πρόσκλησης και τη μεθοδολογία γίνεται με υπεργολαβία.


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   5

Αριθμός τμήματος:   1

Τίτλος:   Οριζόντια θέματα στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ιθαγένειας

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 1

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

07-02-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   8

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
LSE Enterprise
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Houghton Street
Πόλη
London
Κωδικός NUTS
UKI31
Ταχ. κωδικός
WC2A 2AE
Χώρα
UNITED KINGDOM
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   1

Αριθμός τμήματος:   2

Τίτλος:   Πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 2

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   13

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Centre d'Etudes sur les Conflits, la Liberté et la Sécurité
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
BP 20064
Πόλη
Paris
Κωδικός NUTS
FR101
Ταχ. κωδικός
75421
Χώρα
FRANCE
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   2

Αριθμός τμήματος:   2

Τίτλος:   Πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 2

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   13

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Réseau Académique d'études juridiques sur l'immigration et l'asile en Europe (Odysseus)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
16A, Rue du Baillois
Πόλη
Rixensart
Κωδικός NUTS
BE310
Ταχ. κωδικός
1330
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   Ανατέθηκε υπεργολαβικά σύμβαση σε εμπειρογνώμονες για τους τομείς της στατιστικής, της ασφάλειας και κοινωνιολογίας, των πολιτικών/διοικητικών επιστημών και διεθνών σχέσεων, των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ, της εξωεδαφικής εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ως προς τις βάσεις δεδομένων και τον τελικό έλεγχο κειμένου.


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   3

Αριθμός τμήματος:   2

Τίτλος:   Πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 2

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   13

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Centre of European Policy Studies (CEPS)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
1 Place du Congrès
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1000
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   4

Αριθμός τμήματος:   2

Τίτλος:   Πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 2

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   13

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   ναι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
International Centre for Migration Policy Develpment (ICMPD)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Gonzagagasse 1
Πόλη
Vienna
Κωδικός NUTS
AT130
Ταχ. κωδικός
1010
Χώρα
ÖSTERREICH
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Avenue des Arts 7/8
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1000
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Migration Policy Centre at the European University Institute
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Villa Malafrasca, Via Boccaccio 151
Πόλη
Florence
Κωδικός NUTS
ITI14
Ταχ. κωδικός
50133
Χώρα
ITALIA
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   Ανατέθηκε υπεργολαβικά σύμβαση σε αρκετούς ανώτερους ερευνητές.


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   5

Αριθμός τμήματος:   2

Τίτλος:   Πολιτικές σχετικά με τους συνοριακούς ελέγχους, το άσυλο και τη μετανάστευση

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 2

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   13

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Migration Policy Institute Europe
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue de la Loi 155
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1040
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   Ανατέθηκε υπεργολαβικά σύμβαση εν μέρει ως προς τα εξής: εξωτερική διάσταση, δίκτυα διακίνησης και λαθρεμπορίου, ασφάλεια των συνόρων, πολιτικές μετανάστευσης των ΗΠΑ, πολιτικές ένταξης, παράνομη μετανάστευση και επιβολή, δίκαιο της ΕΕ, οικονομικά και στατιστική, μετανάστευση και περιβάλλον, ελληνικές πολιτικές μετανάστευσης, ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πολιτικές επιστροφής, και ανθρώπινα δικαιώματα και δίκαιο της ΕΕ.


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   1

Αριθμός τμήματος:   3

Τίτλος:   Δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 3

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   7

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Centre for European Policy Studies (CEPS)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
1 place du Congrès
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1000
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   2

Αριθμός τμήματος:   3

Τίτλος:   Δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 3

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   7

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   ναι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Optimity Advisors GmbH
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Stresemannstr. 123
Πόλη
Berlin
Κωδικός NUTS
DE300
Ταχ. κωδικός
10963
Χώρα
DEUTSCHLAND
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Matrix Insight, trading as Optimity advisors
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
3rd Floor, Cairo Studios, 4-6 Nile Street
Πόλη
London
Κωδικός NUTS
UKI32
Ταχ. κωδικός
N1 7RF
Χώρα
UNITED KINGDOM
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   Για συγκεκριμένες προσκλήσεις υποβολής προσφορών, η συμβολή για το αντικείμενο της πρόσκλησης και τη μεθοδολογία γίνεται με υπεργολαβία.


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   3

Αριθμός τμήματος:   3

Τίτλος:   Δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 3

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   7

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
European Institute of Public Administration (EIPA)
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Onze Lieve Vrouweplein 22
Πόλη
Maastricht
Κωδικός NUTS
NL423
Ταχ. κωδικός
6211 HE
Χώρα
NEDERLAND
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
όχι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   όχι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   -


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   4

Αριθμός τμήματος:   3

Τίτλος:   Δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 3

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   7

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
Rand Europe
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Rue de la Loi 82/Bte 3
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1040
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   Ανατέθηκε υπεργολαβικά σύμβαση σε δύο μέλη της βασικής ομάδας και στην ομάδα εθνικών εμπειρογνωμόνων.


Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Σύμβαση αριθ.:   5

Αριθμός τμήματος:   3

Τίτλος:   Δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος:   ναι

V.2) Ανάθεση σύμβασης Αριθμός τμήματος: 3

V.2.1) Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης

11-03-2020

V.2.2) Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν:   7

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από ΜΜΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν από προσφέροντες από χώρες εκτός ΕΕ:   0

Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν με ηλεκτρονικά μέσα:   0

Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων:   όχι

V.2.3) Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου

Επίσημη επωνυμία
VVA Brussels
Αριθμός ταυτοποίησης
-
Ταχ. διεύθυνση
Avenue des Arts 11
Πόλη
Brussels
Κωδικός NUTS
BE100
Ταχ. κωδικός
1210
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ
ναι

V.2.4) Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος

Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος:   1.000.000,00 EUR

Χαμηλότερη προσφορά:   -

Η υψηλότερη προσφορά:   -

V.2.5) Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Η σύμβαση ενδέχεται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   ναι

Ποσοστό:   -

Σύντομη περιγραφή του μέρους της σύμβασης που πρόκειται να ανατεθεί σε υπεργολαβία:   Ανατέθηκε υπεργολαβικά σύμβαση σε δύο πανεπιστήμια και διάφορους μεμονωμένους εμπειρογνώμονες.


Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες

-

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Επίσημη επωνυμία
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση
Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
L-2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
+352 43032600
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
https://curia.europa.eu/

VI.4.2) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης

Επίσημη επωνυμία
-
Ταχ. διεύθυνση
-
Πόλη
-
Ταχ. κωδικός
-
Χώρα
-
Τηλέφωνο
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
-
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
-

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:   -

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Επίσημη επωνυμία
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ταχ. διεύθυνση
Boulevard Konrad Adenauer
Πόλη
Luxembourg
Ταχ. κωδικός
L-2925
Χώρα
LUXEMBOURG
Τηλέφωνο
+352 43031
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
-
Φαξ
+352 43032600
Διεύθυνση στο διαδίκτυο
https://curia.europa.eu/

VI.4.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης

28-05-2020

Παράρτημα Δ1 – Γενικές συμβάσεις: Αιτιολόγηση για την ανάθεση της σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ S)

1. Αιτιολόγηση της επιλογής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 32 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ

Δεν έχουν υποβληθεί προσφορές ή κατάλληλες προσφορές/αιτήσεις συμμετοχής ύστερα από:

ανοικτή διαδικασία:   όχι

κλειστή διαδικασία:   όχι

Τα σχετικά προϊόντα κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραματισμού, μελέτης ή ανάπτυξης και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην οδηγία :   -

Τα έργα, οι προμήθειες ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνο από συγκεκριμένο οικονομικό φορέα για τον εξής λόγο:

απουσία ανταγωνισμού για τεχνικούς λόγους:   όχι

σύμβαση με σκοπό τη δημιουργία ή απόκτηση ενός μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης:   όχι

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:   όχι

Κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενη σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή και σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που αναφέρονται στην οδηγία:   όχι

Συμπληρωματικές παραδόσεις από τον αρχικό προμηθευτή σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία:   όχι

Νέα έργα/υπηρεσίες, που συνίστανται στην επανάληψη υφιστάμενων έργων/υπηρεσιών και που παραγγέλλονται σύμφωνα με τους αυστηρούς όρους που προβλέπονται στην οδηγία:   -

Σύμβαση υπηρεσιών η οποία πρόκειται να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές σύμφωνα με τους κανόνες ενός διαγωνισμού μελετών:   -

Προμήθειες αγαθών που είναι εισηγμένα και αγοράζονται σε χρηματιστήριο βασικών προϊόντων:   -

Aγορά αγαθών ή υπηρεσιών υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους:

από προμηθευτή που παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες:   -

προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας:   -

2. Άλλη αιτιολόγηση για την ανάθεση σύμβασης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η σύμβαση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας:   όχι

3. Αιτιολόγηση

-