Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Strategisch advies over communicatie "Strategy, Corporate en Public Affairs".

Strategisch advies over communicatie "Strategy, Corporate en Public Affairs".

Datum van verzending van deze aankondiging
25-06-2020
Publicatiedatum
26-06-2020
Deadline
23-07-2020
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]l.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie de Selectieleidraad in bijlage

Economische en financiële draagkracht

Zie de Selectieleidraad in bijlage

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Zie de Selectieleidraad in bijlage

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A