Rectificatie

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar compact wonen in Vlaanderen met het oog op een aanvullende beleidsstrategie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams Planbureau voor de leefomgeving
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_549655
Postadres
Koning Albert II laan 20 bus 8
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Inge Pennincx
Telefoon
+32 25531164
E-mail
inge.pennincx@vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ruimtelijkeordening.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315426

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Gedragswetenschappelijk onderzoek naar compact wonen in Vlaanderen met het oog op een aanvullende beleidsstrategie

Referentienummer: VPO-OMG_VPO_2018_24-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79315000 - Sociaal onderzoek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het onderzoek brengt inzichten uit de gedragswetenschappen samen met de inzichten rond wonen en woongedrag uit de ruimtelijke ordening en het woonbeleid. Dit levert de belangrijkste elementen op voor het formuleren van een strategie om gedrag rond wonen te veranderen. Dergelijke strategie is dan aanvullend op financiële, rationele en regelgevende overheidsinitiatieven.
Via bijkomend gedragsonderzoek rond wonen in Vlaamse context wordt gewerkt aan beschrijvingen, verhalen en beelden over toekomstig wonen. Voor dit deel van het onderzoek kiezen we voor de voor verdichting interessante woningsituaties , de rijwoning (met tuin) en het bescheiden appartement, samen in gemengde omgeving of in omgevingen met één van beide. De verzamelde informatie moet de opdrachtgever in staat stellen om via diverse kanalen te communiceren (buiten deze opdracht).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-09-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-521030

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-07-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

Uitstel opening offertes.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1687 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!