Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Rectificatie

Diensten met betrekking tot het beheer van het contactcentrum Europe Direct

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, COMM — Communication, COMM.B.2 — Interinstitutional Relations, Corporate Contracts and EDCC
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Diensten met betrekking tot het beheer van het contactcentrum Europe Direct

Referentienummer: COMM/2020/OP/0015

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79512000 - Telefonisch informatiecentrum

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Verstrekking van diensten van het contactcentrum voor algemene vragen van burgers over de werking en het beleid van de EU en de noodzakelijke logistieke regelingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

19-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-102929

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
In plaats van:
20-04-2020
Te lezen:
04-05-2020

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
21-04-2020
Te lezen:
05-05-2020

Overige nadere inlichtingen

-