Europese Commissie, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Rectificatie

Raamovereenkomst voor diensten inzake evaluatie, effect- en nalevingsbeoordeling, beleidsondersteuning en juridische analyse

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Europese Commissie, Directorate-General for Justice and Consumers, Unit 04: Programme and financial management
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Office MO59 04/21
Plaats
Brussels
Postcode
1049
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://ec.europa.eu/newsroom/just/news.cfm

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst voor diensten inzake evaluatie, effect- en nalevingsbeoordeling, beleidsondersteuning en juridische analyse

Referentienummer: JUST/2020/PR/03/001

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Perceel 1: Evaluatie, effectbeoordeling en aanverwante beleidsondersteuningsdiensten op het gebied van justitie en consumentenbeleid;
Perceel 2: Juridische analysediensten, met inbegrip van conformiteitsbeoordeling van nationale omzettingsmaatregelen op het gebied van justitie en consumentenbeleid;
Perceel 3: Conformiteitsbeoordeling en juridische analysediensten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens van EU-lidstaten naar derde landen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: -

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: -

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 024-052527

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging:

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-03-2020 12:00
Te lezen:
14-04-2020 12:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen
In plaats van:
01-04-2020 11:00
Te lezen:
16-04-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

Controleer ook de rectificatie van de aanbestedingsstukken.