Aankondiging van een gegunde opdracht

Bathymetrie — Hoge resolutie kartering van de zeebodem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (EASME)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Covent Garden, 2 place Charles Rogier 16, Office 10/179
Plaats
Brussels
Postcode
1210
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
easme-procurement@ec.europa.eu
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://ec.europa.eu/EASME

Adres van het kopersprofiel:   https://ec.europa.eu/easme/en

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bathymetrie — Hoge resolutie kartering van de zeebodem

Referentienummer:   EASME/EMFF/2018/007

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

Het EASME schrijft een uitnodiging tot inschrijving uit om een dienstenovereenkomst te sluiten met betrekking tot bathymetrie — kartering van de zeebodem in hoge resolutie.
Het doel van de opdracht is de creatie en instandhouding van een operationele dienst die vrije en open toegang verschaft tot digitale kaarten van de topografie van de zeebodem en van de kustlijn van Europese zeeën in de hoogst mogelijke resolutie en tot de onderzoeksgegevens die eraan ten grondslag liggen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   7.439.450,70

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Voornaamste plaats van uitvoering:   De taken moeten worden uitgevoerd op de door de contractant aangewezen locaties, behalve wanneer er vergaderingen moeten worden gehouden in de gebouwen van het EASME of de Europese Commissie.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Het EASME schrijft een uitnodiging tot inschrijving uit om een dienstenovereenkomst te sluiten met betrekking tot bathymetrie — kartering van de zeebodem in hoge resolutie.
Het doel van de opdracht is de creatie en instandhouding van een operationele dienst die vrije en open toegang verschaft tot digitale kaarten van de topografie van de zeebodem en van de kustlijn van Europese zeeën in de hoogst mogelijke resolutie en tot de onderzoeksgegevens die eraan ten grondslag liggen.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   ja

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 108-245177

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   EASME/EMFF/2017/1.3.1.2/01/SI2.791269

Perceel nr.:   -

Benaming:   Bathymetrie — kartering van de zeebodem in hoge resolutie

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

18-12-2018

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   0

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   0

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
Nationaal identificatienummer
FR78130003981
Postadres
13 rue du Chatellier
Plaats
Brest
NUTS-code
FR
Postcode
29200
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Mariene Informatie Service „Maris” BV
Nationaal identificatienummer
NL804595859B01
Postadres
Koningin Julianalaan 345A
Plaats
Voorburg
NUTS-code
NL
Postcode
2273JJ
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
Nationaal identificatienummer
FR463307 15368
Postadres
155 rue Jean-Jacques Rousseau
Plaats
Issy-les-Moulineaux
NUTS-code
FR
Postcode
92138
Land
FRANCE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
United Kingdom Research and Innovation — vertegenwoordigd door het National Oceanography Centre (Southampton), het British Oceanographic Data Centre en het British Geological Survey
Nationaal identificatienummer
GB287461957
Postadres
Polaris House North Star Avenue
Plaats
Swindon
NUTS-code
UK
Postcode
SN2 1EU
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
C. Consiglio Nazionale Delle Richerche (CNR) — vertegenwoordigd door CNR-ISMAR, CNR-IGAG, en CNR-IAMC
Nationaal identificatienummer
IT02118311006
Postadres
Piazzale Aldo Moro, 7
Plaats
Roma
NUTS-code
IT
Postcode
00185
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Istituto Nazionale di Oceanografia e di geofisica sperimentale
Nationaal identificatienummer
ГГ00055590327
Postadres
Borgo Grotta Gigante 42/c
Plaats
Sgonico
NUTS-code
IT
Postcode
34010
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Instituto Español de Oceanografia
Nationaal identificatienummer
ESQ2823001I
Postadres
Corazon de Maria 8
Plaats
Madrid
NUTS-code
ES
Postcode
28002
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Geological Survey of Ireland
Nationaal identificatienummer
IE4002073W
Postadres
Beggars Bush, Haddington Road
Plaats
Dublin
NUTS-code
IE
Postcode
D04 K7X4
Land
IRELAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Instituto Hidrografico
Nationaal identificatienummer
PT501494170
Postadres
Rua das Trinas, 40
Plaats
Lisboa
NUTS-code
PT
Postcode
1249-093
Land
PORTUGAL
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Nationaal identificatienummer
PT510265600
Postadres
Rua C AO Aeroporto
Plaats
Lisboa
NUTS-code
PT
Postcode
1749-077
Land
PORTUGAL
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Hellenic Centre for Marine Research
Nationaal identificatienummer
EL999355106
Postadres
46,7 km Leoforos Athens Soun
Plaats
Anavissos, Attikia
NUTS-code
EL
Postcode
19013
Land
ELLADA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Institute of Oceanology — Bulgarian Academy of Science
Nationaal identificatienummer
BG000080612
Postadres
Parvi May Str. 40, PO Box 152
Plaats
Varna
NUTS-code
BG
Postcode
9000
Land
БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Federal Maritime and Hydrographic Agency)
Nationaal identificatienummer
DE811239341
Postadres
Bemhard-Nocht-St.78
Plaats
Hamburg
NUTS-code
DE
Postcode
20359
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Stiftelsen Grid-Arendal
Nationaal identificatienummer
977182697
Postadres
Teaterplassen 3
Plaats
Arendal
NUTS-code
NO
Postcode
4836
Land
NORGE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
The Flemish region, represented by the Flemish government, acting through the Agency for Maritime and Coastal Service (Agentschap voor Martieme Dienstverlening and Kust — MDK)
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Vrijhavenstraat 3
Plaats
Oostende
NUTS-code
BE
Postcode
8400
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
GGS Geo Consultancy BV
Nationaal identificatienummer
NL855178504B01
Postadres
Muizenberglaan 128
Plaats
TW Breda
NUTS-code
NL
Postcode
4822
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
OceanWise Limited
Nationaal identificatienummer
UK989775423
Postadres
Do vedale House, 16 Butts Road
Plaats
Alton, Hampshire
NUTS-code
UK
Postcode
GU34 1NB
Land
UNITED KINGDOM
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Consejo Superior de Investigaciones Científicas - Instituto de Ciencias del Mar
Nationaal identificatienummer
ESQ2818002D
Postadres
Calle Serrano, 117
Plaats
Madrid
NUTS-code
ES
Postcode
28006
Land
ESPAÑA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Statens Kartverk
Nationaal identificatienummer
NO971040238
Postadres
Kartverksveien, 21
Plaats
Hønefoss
NUTS-code
NO
Postcode
3511
Land
NORGE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten
Nationaal identificatienummer
NL0O2882243B0
Postadres
Van Vollenhovenlaan 659
Plaats
Utrecht
NUTS-code
NL
Postcode
3527
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Sjöfartsverket
Nationaal identificatienummer
SE202100065401
Postadres
Östra Promenaden 7
Plaats
Norrköping
NUTS-code
SE
Postcode
60178
Land
SVERIGE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Istituto Idrografico della Marina
Nationaal identificatienummer
ГГ00264180100
Postadres
Passo Osservatorio, nº 4
Plaats
Genova
NUTS-code
IT
Postcode
19134
Land
ITALIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Maritime Administration of Latvia
Nationaal identificatienummer
L V 40003022705
Postadres
5, Trijadibas
Plaats
Riga
NUTS-code
LV
Postcode
1048
Land
LATVIJA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Universität Bremen
Nationaal identificatienummer
DE811245070
Postadres
Bibliothekstraße, VWG, Raum 2140
Plaats
Bremen
NUTS-code
DE
Postcode
28359
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Delta Dunarii National Institute for Research and Development
Nationaal identificatienummer
R02646378
Postadres
Babadag St 165
Plaats
Bucuresti
NUTS-code
RO
Postcode
820112
Land
ROMÂNIA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Geodetski Institut Slovenije
Nationaal identificatienummer
SI81498756
Postadres
Jamova Cesta 2
Plaats
Ljubljana
NUTS-code
SI
Postcode
1000
Land
SLOVENIJA
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
EOMAP GmbH and Co. KG
Nationaal identificatienummer
DE250205698
Postadres
Schlosshof 4
Plaats
Seefeld
NUTS-code
DE
Postcode
82229
Land
DEUTSCHLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Stockholm University
Nationaal identificatienummer
SE2021003062
Postadres
Svante Arrhenius väg 8
Plaats
Stockholm
NUTS-code
SE
Postcode
10691
Land
SVERIGE
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Stichting Deitares
Nationaal identificatienummer
NL800097476B0
Postadres
Boussinesqweg 1
Plaats
HV Delft
NUTS-code
NL
Postcode
2629
Land
NEDERLAND
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   ja

Deel:   12%

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Gerecht
Postadres
Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats
Luxembourg
Postcode
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefoon
+35 243031
E-mail
GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Fax
+35 243032100
Internetadres
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Binnen 2 maanden na de kennisgeving van het gunningsbesluit kan een beroep worden ingesteld tot nietigverklaring van het gunningsbesluit. Elk mogelijk verzoek van u en elk antwoord van ons, of alle klachten over onbehoorlijk bestuur zullen noch het doel noch het effect hebben de termijn voor het instellen van een beroep tot nietigverklaring van onderhavige beslissing uit te stellen of een nieuwe periode voor het instellen van een beroep te openen. De instantie die verantwoordelijk is voor de behandeling van de nietigverklaringsprocedures wordt vermeld in VI.4.1) van deze aankondiging van een gegunde opdracht.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

21-12-2018

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!