Europski odbor regija
Aankondiging van een opdracht

Audiovizualne usluge za Europski odbor regija

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europski odbor regija
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1040
NUTS kod
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa:   http://cor.europa.eu

Adresa profila kupca:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Zajednička nabava

Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava:   ne

U slučaju zajedničke nabave kojom su obuhvaćene različite države – primjenjiv nacionalni zakon o javnoj nabavi:   -

Ugovor dodjeljuje središnje tijelo za nabavu:   ne

I.3) Komunikacija

Dodatne informacije dostupne su

na prethodno navedenoj adresi

Pristup dokumentaciji o nabavi je ograničen. Više informacija dostupno je na:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti

na prethodno navedenoj adresi

elektronički na:   -

Za elektroničku komunikaciju potrebno je upotrebljavati alate i uređaje koji nisu općenito dostupni. Moguć je besplatan, neograničen, potpun i izravan pristup tim alatima i uređajima na: -

I.4) Vrsta javnog naručitelja

Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija

I.5) Glavna djelatnost

Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Audiovizualne usluge za Europski odbor regija

Referentni broj:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka:   92110000 - Usluge produkcije kinematografskih filmova i videofilmova i srodne usluge

Dodatna CPV oznaka:   -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Svrha je ovog poziva na nadmetanje pružanje audiovizualnih usluga. Usluge se uglavnom koriste za stvaranje audiovizualnog kreativnog sadržaja, praćenje glavnih događanja u Odboru regija i pružanje materijala i pogodnosti za audiovizualne i radijske novinare. OR traži agilnog, svestranog i kreativnog ugovaratelja koji je spreman raditi na malim inovativnim multi-platformskim audiovizualnim projektima, novim audio ili video formatima (VR, 3D itd.), standardnim videokampanjama za društvene medije, strujanju društvenih medija, kao i većem izvještavanju o događanjima i pružanju materijala i pogodnosti za TV i radijske novinare.

II.1.5) Procijenjena ukupna vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   2.000.000,00

Valuta:   EUR

II.1.6) Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe:   ne

II.2) Opis

II.2.1) Naziv

-

Grupa br.:   -

II.2.2) Dodatne šifre CPV-a

Glavna CPV oznaka:   50342000 - Usluge popravaka i održavanja audioopreme
50343000 - Usluge popravaka i održavanja videoopreme
92100000 - Usluge u području kinematografskih filmova i videofilmova
92110000 - Usluge produkcije kinematografskih filmova i videofilmova i srodne usluge
92111200 - Produkcija promidžbenih, propagandnih i informativnih filmova i videofilmova
79961000 - Fotografske usluge
79962000 - Usluge razvijanja fotografskih filmova
72212521 - Usluge razvoja programske podrške za uređivanje muzike ili zvuka

Dodatna CPV oznaka:   -

II.2.3) Mjesto izvršenja

NUTS kod:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:   Bruxelles.

II.2.4) Opis nabave

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.5) Kriteriji za dodjelu

Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu

II.2.6) Procijenjena vrijednost

Vrijednost bez PDV-a:   2.000.000,00

Valuta:   EUR

II.2.7) Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima:   48

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju:   da

Opis obnavljanja:   Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

II.2.9) Podaci o ograničenju broja natjecatelja koji će biti pozvani

Objektivni kriteriji za odabir ograničenog broja natjecatelja:   -

II.2.10) Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.:   ne

II.2.11) Podaci o opcijama

Opcije:   ne

Opis opcija:   -

II.2.12) Podaci o elektroničkim katalozima

Ponude moraju biti predstavljene u obliku elektroničkog kataloga ili sadržavati elektronički katalog:   ne

II.2.13) Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije:   ne

II.2.14) Dodatni podaci

-

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1) Uvjeti sudjelovanja

III.1.1) Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.1.2) Ekonomska i financijska sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.3) Tehnička i stručna sposobnost

Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi:   da

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

-

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

-

III.1.5 Podaci o rezerviranim ugovorima

Ugovor je rezerviran za zaštićene radionice i gospodarske subjekte s ciljem društvene i profesionalne integracije osoba s invaliditetom ili osoba u nepovoljnom položaju:   ne

Izvršenje ugovora ograničeno je na okvir programa zaštićenih radnih mjesta:   ne

III.2) Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.1) Podaci o određenoj struci

Izvršenje usluge rezervirano je za određenu struku:   -

Upućivanje na odgovarajući zakon ili druge propise:   -

III.2.2) Uvjeti izvršenja ugovora

Vidjeti internetsku adresu navedenu u odjeljku I.3).

III.2.2) Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora:   ne

Odjeljak IV: Postupak

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3) Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma:   da

Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom:   da

U slučaju okvirnih sporazuma – obrazloženje trajanja dužeg od četiri godine:   -

Nabava uključuje uspostavu dinamičkog sustava nabave:   ne

Dinamičkim sustavom nabave mogu se koristiti dodatni kupci:   ne

IV.1.4) Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga

Korištenje opcijom odvijanja postupka u više faza kako bi se postupno smanjio broj rješenja za raspravu ili ponuda o kojima je potrebno pregovarati:   ne

IV.1.5) Podaci o pregovaranju

Javni naručitelj zadržava pravo dodijeliti ugovor na temelju početnih ponuda bez pregovaranja.:   ne

IV.1.6) Podaci o elektroničkoj dražbi

Provodit će se elektronička dražba:   ne

Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:   -

IV.1.8) Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi:   ne

IV.2) Administrativni podaci

IV.2.1) Prethodna objava povezana s ovim postupkom

Broj objave u Dodatku SL-u:   -

IV.2.2) Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum:   17-07-2020

Lokalno vrijeme:   -

IV.2.3) Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

-

IV.2.4) Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima:   9

IV.2.7) Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum:   27-07-2020

Lokalno vrijeme:   14:30

Mjesto:   Room BVS 765 Europski odbor regija, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIJA. S obzirom na situaciju s Covid-19, prisustvovanje javnom otvaranju ponuda može biti putem interneta ili osobno, ovisno o broju sudionika.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:   Otvaranju ponuda mogu prisustvovati najviše dva predstavnika po ponuditelju. Iz organizacijskih i sigurnosnih razloga ponuditelj mora dostaviti puno ime i prezime te broj osobne iskaznice ili putovnice predstavnika e-poštom na adresu [email protected] najmanje tri radna dana prije otvaranja.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1) Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.:   ne

Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:   -

VI.2) Podaci o elektroničkim tijekovima rada

Upotrebljavat će se elektroničko naručivanje:   ne

Prihvaćaju se elektronički računi:   ne

Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje:   ne

VI.3) Dodatni podaci

U skladu s člankom 164. stavkom 5. i Prilogom I.11.1 (e) Uredbi (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, Komisija može započeti pregovaračke postupke s uspješnim ponuditeljima ove ponude radi novih usluga koje se sastoje od ponavljanja usluga sličnih onima iz ovog poziva.

VI.4) Postupci pravne zaštite

VI.4.1) Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv
Opći sud
Poštanska adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto
Luxembourg
Poštanski broj
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Tijelo nadležno za postupke mirenja

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.3) Postupak pravne zaštite

Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:   -

VI.4.4) Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite

Službeni naziv
-
Poštanska adresa
-
Mjesto
-
Poštanski broj
-
Država
-
Telefon
-
E-pošta
-
Telefaks
-
Internetska adresa
-

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

05-06-2020