Aankondiging van een gegunde opdracht

ONTWIKKELEN EN UITWERKEN VAN EEN INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSCAMPAGNE OM ZICH TIJDENS DE GRAND DÉPART VAN DE RONDE VAN FRANKRIJK BINNEN EN NAAR BRUSSEL TE VERPLAATSEN.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brussels Hoofdstedelijk Gewest _ Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten Wegen
Nationaal identificatienummer
0316.381.039_17422
Postadres
Vooruitgangsstraat 80
Plaats
Brussel
Postcode
1030
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 2042197
E-mail
vkyavuyirwe@sprb.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   https://mobilite-mobiliteit.brussels/

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339971

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit

Andere activiteit:   Mobiliteit en openbare werken

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONTWIKKELEN EN UITWERKEN VAN EEN INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSCAMPAGNE OM ZICH TIJDENS DE GRAND DÉPART VAN DE RONDE VAN FRANKRIJK BINNEN EN NAAR BRUSSEL TE VERPLAATSEN.

Referentienummer:   DAA-G19-008-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   79341400 - Reclamecampagnediensten

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht van diensten betreft een campagne over de bereikbaarheid van Brussel in het eerste weekend van julie 2019. De Ronde van Frankrijk vertrekt begin juli 2019 in Brussel en zal veel verkeershinder veroorzaken. Onderhavige opdracht van
diensten betreft het ontwikkelen en uitwerken van een communicatiecampagne met enerzijds een informatief luik over de bereikbaarheid van Brussel en anderzijds een sensibiliseringsluik om het gebruik van alternatieve vervoermiddelen aan te moedigen.

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

Munt:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voornaamste plaats van uitvoering:   Brussels Gewest

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

Opdracht
Met het oog op de verwachte mobiliteitsproblemen, wil Brussel Mobiliteit een
positieve communicatiecampagne opzetten om Brusselaars en bezoekers ertoe
aan te zetten voor hun verplaatsingen binnen en naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve vervoermiddelen (trein,
metro, stappen, trappen, steppen…).
De opdracht bestaat erin om de praktische informatie over de bereikbaarheid van
Brussel op een duidelijke manier te communiceren naar de verschillende
doelgroepen. Dit omvat onder meer de bekendmaking van het vervoersaanbod maar
ook de uitwerking van een begeesterend concept waarmee de doelgroepen op een
positieve manier naar de alternatieven gestuurd worden. Het is immers de bedoeling
de doelgroepen er met een positieve boodschap van te overtuigen zich op een andere manier binnen en naar Brussel te verplaatsen. Het mag dus zeker géén antiautocampagne
worden.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2019/S 077-183684

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   -

Perceel nr.:   -

Benaming:   -

Een opdracht/perceel wordt gegund:   neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen:   neen

Andere redenen (stopzetting van de procedure):   ja

Referentie van de aankondiging:   2019-511500

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet bij de Raad van State worden ingesteld: • Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid; • Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring; Voor meer details over de beroepprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-04-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!