Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning van de coördinatie van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) en coördinatie van de animatie van het GPCE

Diensten
Publicatie datum
09-01-2020
Deadline
07-02-2020 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Leefmilieu Brussel | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Milieu | Monsieur Thomas De Romagnoli
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Korte inhoud
Het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE) is een programma voor economische ontwikkeling dat erop gericht is om, via zijn innovatieve governance, een publiek kader te creëren dat gunstig is voor de ontwikkeling van de circulaire economie. Het GPCE heeft enerzijds een specifieke focus op territoriale verankering, regulering, directe en indirecte economische steun, innovatie, overheidsopdrachten, opleiding en het scheppen van werkgelegenheid. Anderzijds is het doel van het GPCE eveneens om het circulaire aanbod te stimuleren in bepaalde economische sectoren die belangrijk zijn op het vlak van de bevoorrading van het Gewest en de uitstoot van broeikasgassen, zoals voeding (strategie Good Food), de bouwsector, grondstoffen & afval, logistiek en handel.
Het GPCE omvat 111 maatregelen die zijn onderverdeeld in 4 strategische categorieën: transversale maatregelen, sectorale maatregelen, territoriale maatregelen en governance maatrege...(zie opdrachtdocumenten)
Beschrijving percelen

Perceel 1: Ondersteuning van de coördinatie van het GPCE en coördinatie van de animatie van het GPCE

Beschrijving
Ondersteuning van de coördinatie van het GPCE en coördinatie van de animatie van het GPCE
Looptijd
24 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Middelen - 40
Kwaliteit: Methodologie - 20

Perceel 2: Coördinatie van de communicatie rond het GPCE

Beschrijving
Coördinatie van de communicatie rond het GPCE
Looptijd
24 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Methodologie - 30
Kwaliteit: Middelen - 30

Perceel 3: Thematische coördinatie Duurzaam bouwen

Beschrijving
Thematische coördinatie Duurzaam bouwen
Looptijd
24 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Regiocode (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Gunningscriteria
Prijs: 40
Kwaliteit: Methodologie - 30
Kwaliteit: Middelen - 30
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:
1. De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener.
2. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.
Minimum vereisten
1. Perceel 1: Het team zal zijn capaciteiten moeten bewijzen aan de hand van de nodige cv's voor alle hieronder vermelde rubrieken, met name: • Reële ervaring met het beheer (planning, communicatie, opvolging, administratie) van een complex project met meerdere stakeholders.
• Reële ervaring op het vlak van management (projectbeheer) en strategische planning met betrekking tot de transitie van de economie naar een circulaire economie;
• Competentie inzake het gebruik van projectbeheertools; • Goede kennis van de concepten van de circulaire economie;
• Animatie van een groot aantal actoren door het gebruik van technieken rond collectieve en collaboratieve intelligentie waarmee alle actoren rond het GPCE samengebracht kunnen worden en waarmee men zich van hun actieve participatie kan verzekeren. De animaties zullen voornamelijk in het Frans verlopen, maar de animator moet de tussenkomsten van de actoren in het Nederlands begrijpen;
• Expertise met betrekking tot het bepalen van opvolgings- en impactindicatoren;
• Redactionele capaciteit (opmaak van artikels, samenvattingen, rapporten,…); • Tweetaligheid (nederlands en frans) die toelaat om zich te kunnen uitdrukken in beide talen tijdens vergaderingen en workshops, die toelaat om administratieve rapporten in beide talen te begrijpen en die toelaat om het GPCE extern te kunnen vertegenwoordigen via het geven van bijvoorbeeld presentaties of interviews in beide talen;
• Competentie inzake informatiebeheer en –overdracht, gebruik makend van de ter beschikking gestelde tools (wordpress voor de website en dot.simply voor het projectbeheer van het GPCE);
• Organisatie van netwerkevents waarop actoren, die al dan niet betrokken zijn bij het GPCE, samengebracht worden.
• Organisatie van terreinbezoeken (planning, inhoudelijk programma, logistiek, catering, begeleiding).
Minimumniveau(s): Wat de studie- en beroepskwalificaties betreft:
• Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 5 jaar beroepservaring te beschikken met betrekking tot de coördinatie en het beheer van projecten met meerdere actoren en strategische planning. Deze kwalificatie is vereist voor de persoon die in het kader van voorliggende overheidsopdracht ook zelf de rol opneemt van coördinator van de acties van perceel 1 en hierbij als centraal aanspreekpunt zal optreden naar Leefmilieu Brussel; • Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 3 jaar beroepservaring te beschikken inzake de begeleiding van projecten;
• Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 2 jaar beroepservaring te beschikken met betrekking tot de animatie van een groep actoren via het gebruik van technieken rond collectieve en collaboratieve intelligentie;
• Minstens één lid van het team moet aantonen over beroepservaring te beschikken met betrekking tot de implementatie van tools en dashboards voor de opvolging en rapportage van openbaar beleid;
• Minstens de helft van het team moet aantonen over minimum 2 jaar beroepservaring te beschikken op het vlak van de circulaire economie of de transitie van de economie; • Minstens één lid van het team moet aantonen over ervaring te beschikken met betrekking tot het geven van beroepsmatige presentaties in het nederlands en het frans;
• De animator(en) van het team moeten hun vermogen aantonen om administratieve rapporten en tussenkomsten van actoren in het nederlands en het frans te begrijpen;
• Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 1 jaar beroepservaring te beschikken op het vlak van administratieve ondersteuning in het frans en het nederlands; • Minstens één lid van het team moet aantonen over minimum 1 jaar beroepservaring te beschikken met betrekking tot databankbeheer.
• Minstens één lid van het team moet aantonen over praktische bero...(zie opdrachtdocumenten)
truck tower-crane sharing